Meskalin

Generell Information

Mescalin.gif

Meskalin är en psykedelisk, hallucinogen drog som återfinns i ett fåtal kaktusarter i Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. Största förekomsten är i släktena Trichocereus och Lophophora. Utanför kaktusfamiljen har meskalin påståtts finnas i busken Acacia rigidula, men detta skall anses vara felaktigt.

En analog till meskalin, N-benzoylmeskalin har återfunnits i växten Piper umbellatum (släktet Piper)[1]. Se även artikeln om andra kaktusalkaloider.

Meskalin är narkotikaklassad i Sverige och många andra länder. I USA har medlemar i bl.a Native American Church fått tillstånd, enligt lagarna om religionsfrihet, att använda L. williamsii som sakrament.

Historia

Meskalin har använts som enteogen i mycket lång tid. En kol-14-datering av två exemplar av Lophophora williamsii (peyote) som hittades i en grotta i Rio Grande (Texas, USA) härstammar från 3780-3660 år före Kristus. Man kunde uppmäta 2% meskalin i båda proverna[2].

Den västerländska vetenskapen om Meskalin inleddes på 1880-talet då den Tyske doktorn Louis Lewin fick några torkade L. williamsii skickade till sig. Hans kollega, kemisten Arthur Heffter lyckades sedan isolera och identifiera meskalin 1897. Molekylen syntetiserades för första gången 1919 av Ernst Späth.

Weir Mitchell[3] och Havelock Ellis[4] beskrev redan i slutet av 1800-talet sina upplevelser av att ha ätit meskalinkaktusar, men den första genomgående utvärderingen av de psykedeliska effekterna beskrevs av Heinrich Klüver i boken "Mescal" från 1928 och senare i "Mechanisms of Hallucinations" från 1942[5]. Under 1930-talet så publicerade den amerikanske antropologen Weston La Barre studien "The Peyote Cult" som behandlade Huichol-indianernas användning av L. williamsii och under 1940-talet utvärderades meskalin av amerikanska flottan som sanningsserum i Project "Chatter"[6]. Humphry Osmond experimenterade med meskalin som ett terapiverktyg och en av hans artiklar lästes av Aldous Huxley 1952, som med Osmonds hjälp fick tillgång till drogen. Huxleus upplevelser blev sedan inspirationen till boken "The Doors of Perception" från 1954[7]. Den bidrog till ett ökat intresse i västvärlden för drogen.

Meskalin har utvärderades ytligt inom psykedelisk terapi främst under 1950-1970, men fokuset flyttades snabbt över till LSD som var tillgängligare och gav starkare effekt. I Sydamerika finns det en tradition där shamaner och patienter använder meskalinkaktusar i helande cermonier[8][9][10].

Meskalin kan möjligen användas för att behandla alkoholism vilket flera källor vittnar om[11][12][13]. Native American Church (NAC) visa goda resultat när det gäller att få alkoholister bland indianerna att sluta dricka. Man teoretiserar kring att den långa afterglowen som noterats hos meskalin, upp till 7-10 dagar i en studie på alkoholister i NAC[14], bidrar till avhållsamheten. En långtidsverkande 5-HT2-agonism/antagonism har omnämnts som en möjlig förklaring[15] men det kan lika gärna vara psykologiska verkningar.

Farmakologi

När meskalinet har tagits upp i blodet har det en halveringstid på 6 timmar. Meskalinhalten når sin höjdpunkt ca. 2 timmar efter oralt intagande, detta överensstämmer med perioden över den högsta psykedeliska effekten.

Meskalinet passerar förs njurar och levern där den kombineras med hepatiska proteiner. Detta förlänger ökningen av koncentrationen i blodet , ökar halveringstiden och fördröjer effekterna. Meskalin har låg lipidlöslighet och svårare att ta sig igenom blod-hjärnbarriären[16] vilket kräver högre doser än andra liknande fenetylaminer.

Effekterna minskar successivt över 10 timmar och efter 24 timmar finns bara 13% kvar i blodet och 4% efter 48 timmar.

Större delen av allt meskalin metaboliseras inte av kroppen utan passerar oförstört[17]. Detta innebär att man enkelt kan återvinna meskalinet man tagit[18].

Om intaget upprepas under korta intervaller förminskas meskalinets psykologiska, subjektiva och fysiska effekter. Används det flera gånger över en 3 - 6 dagars period leder detta till en betydande tolerans. Även korstolerans har påvisats mellan till exempel meskalin/LSD och meskalin/psilocybin. Meskalintolerans leder dock inte till ett fysiskt beroende som till exempel opiater eller alkohol.

Effekter

De visuella effekterna som beskrivs av människor som tagit meskalin är väldigt lika de andra klassiska psykedeliska drogerna som psilocybin och LSD, många rapporterar flera olika sorters visuella effekter såsom:

A: Mönster av överlappande linjer, galler, vågor, snirkliga mönster, vaxkaka (i bikupa), schackmönster.

B: Tunnlar, trattar, koner, gångar, gränder, kärl.

C: Spiraler varierande i komplexitet.

D: Spindelnät, fraktaler.

Positiva

 • Eufori
 • Visuella effekter (OEV, CEV)
 • Ökad energi
 • Skrattattacker
 • En ökad uppfattning om sanningen

Neutrala

Negativa

 • Oro
 • Illamående eller magbesvär
 • Spända muskler (speciellt i nacken och ansiktet)
 • Andningssvårigheter
 • Känslor av att förlora kontrollen vilket kan leda till snedtrippar.
 • Rädsla
 • Förhöjd puls, ökat blodtryck

Tidskurva

 • 30 minuter – Här börjar de första, knappt märkbara effekterna göra sig tillkänna. Mindre perceptionsförändringar, en känsla av en konstig förgiftning, lite yrsel, skiftande medvetande. Något illamående eller muskelspänning. Om man känner att man måste kräkas så kan man göra det, man känner sig oftast betydligt bättre efteråt och det kan ge trippen en liten extra knuff.
 • 60 minuter – De starka fysiologiska effekterna börjar försvinna. En känsla av ett förhöjt medvetande tar form. En känsla av frid och förnöjsamhet är oftast närvarande. En amfetaminliknande stimulans infinner sig sida vid sida om trötthet och rastlöshet.
 • 90 minuter – Mindre tankeförändringar infinner sig och svaga visuella effekter börjar långsamt växa fram. (CEV)
 • 120 minuter – De visuella effekterna börjar bli uppenbara. De somatiska effekterna börjar bli starka samtidigt som tankebanorna börjar bli kraftigt förändrade.
 • 150 minuter – Intensiva effektvågor bryter igenom till den begynnande ”peaken”. Egot börjar eventuellt sönderfalla.
 • 180 minuter – Peaken. Nu är effekterna som starkast, även visuellt (OEV). Egoupplösning kan inträffa och de visuella effekterna och visionerna är nu väldigt intensiva. Detta håller på i ungefär 10 timmar. Efter det avtar effekterna i den ordning de kom.
 • 12+ timmar – ”Afterglow”. Personen är antagligen väldigt avslappnad, nöjd och ”färsk”. Personen känner sig antagligen väldigt lugn då man känner sig till freds med världen. Man brukar bli väldigt hungrig efter trippen. Det är vanligtvis svårt att sova efter minst 12 timmar efter intag pga. att de olika bestånden av alkaloider bryts ner olika snabbt.

Varningar

Vissa mediciner exempelvis insulin, barbiturater och fysostigminer är kända för att öka toxiciteten hos meskalin[19].

Gravida kvinnor bör inte ta meskalin. Flera djurförsök har rapporterat defekter hos barnet, missfall och möjligtvis beteendestörningar[20][21]. Det bör noteras att meskalinnivåerna var 2-4 gånger högre hos fostret än hos modern. Det finns en möjlighet att användandet av meskalin är skadligt för ett foster även om mänskliga försök inte gjorts. Det bör nämnas att vanliga substanser såsom alkohol och tom. koffein också kan vara farligt för fostret.

Det finns delade åsikter om användandet av MAO-hämmare och meskalin är farligt. Det finns ett flertal rapporter om användandet av starka, korttidsverkande och reversibla MAO-hämmare (såsom Peganum harmala) i samband med meskalin. Det har då inte påvisats några uppenbara bieffekter men försiktighet bör iakttagas.

Det är extremt ovanligt med meskalin-överdoser men om det sker kan det behandlas effektivt på en akutmottagning med administration av mediciner. Detta bör vara den sista utvägen. Försök inte medicinera dig själv, människor i panik tenderar att överreagera och samtidigt överdosera.

Snedtrippar och känslan av att man håller på att dö är inte helt ovanliga. För att minimera risken, följ råden i artikeln om Set och setting och Hur man hanterar en snedtripp.

Dosering

Den lägsta märkbara dosen ligger runt 150mg. En "normaldos" ligger runt 300mg. Den högsta dosen som inte är skadlig tros ligga runt 1000mg. Dessa siffror varierar från person till person och saker som vikt, metabolism, osv. spelar in.

Dos Antal mg Beskrivning
Låg 100 - 200 mg En mild tripp med några visuella effekter.
Normal 200 - 300 mg Vanlig dos med starka visuella effekter
Hög 300 - 500 mg Intensiva visuella effekter, egoupplösning är möjlig.
Extrem 500 - 800 mg Endast för erfarna, kompetenta användare.
Högsta "säkra" 1000 mg Kan vara farligt, rekommenderas inte.
Högst kända tagna 1500 mg  ?

I boken "Psychedelic Shamanism" anger författaren Jim DeKorne om mängden kaktus av de vanligast förekommande arterna som behövs för att få 300mg meskalin:

En källa uppger att en bra dos att börja med är 450 gram färsk T. pachanoi, eller 45 gram torkad. Man får beakta att vissa doseringsuppgifter är tagna från siffror där hela kaktusen räknas med, dvs. inte det yttre skalet som är betydligt mer potent än tex. mitten. Personligen skulle jag (ursprungligt avsnitt från användaren AntiChristian) rekommendera kanske 15-20 gram torkad T. peruvianus (det yttre skalet) för en rätt mild första resa. Därifrån kan man sedan avgöra hur potent kaktusen är, då kvaliteten skiljer sig en del från kaktus till kaktus.

450 gram färsk Trichocereus består av 80 gram fiberrik kärna, 170 gram vit vävnad, 170 gram grön vävnad (där det mesta av alkaloiderna är) och 30 gram är yttre skinn och taggar.

300-500 mg av sulfatsaltet motsvarar 225-375 mg fribas.

Kemi

Meskalin.png
2-(3,4,5-trimetoxifenyl)etanamin
Meskalin, 3,4,5-trimetoxi-fenetylamin
C11H17NO3
35-36° C (fribas), 183-186° C (sulfatsalt), 181° C (hydrokloridsalt)
211,26 g/mol
Läs under extrahering

LD50: 212 mg/kg i.p. (möss) , 132 mg/kg i.p. (råttor), 328 mg/kg i.p.(marsvin)

Biosyntes

Biosyntesen av meskalin i Lophophora williamsii[22]

 1. Tyrosin
 2. Dopa
 3. Dopamin
 4. 3,4,5-trihydroxi-β-fenyetylamin
 5. Meskalin

Meskalin biosyntes.jpg

Externa länkar

 1. Antibacterial constituents against Helicobacter pylori of Brazilian medicinal plant, Pariparoba (Isobe, 2002)
 2. El-Seedi HR, Smet PA, Beck O, Possnert G, Bruhn JG., “Prehistoric peyote use: Alkaloid analysis and radiocarbon dating of archaeological specimens of Lophophora from Texas”., J Ethnopharmacol. 2005 Oct 3;101(1-3):238-42.
 3. Remarks on the Effects of the Mescal Button: An Experience with Peyote Extract (Mitchell ,1896)
 4. Mescal: A New Artificial Paradise (Havelock Ellis, 1898)
 5. Mechanisms of Hallucinations (Klüver, 1942)
 6. 1947–1953: Navy’s Project CHATTER tested drugs for interrogation
 7. Wikipedia: The Doors of Perception
 8. San Pedro, The Miracle Healer. An Interview with an Andean Huachumera (San Pedro Healer) by Ross Heaven. v1.0 - Nov 25, 2008
 9. Medicine Hunter: San Pedro Cactus
 10. Shamanic Journey: San Pedro The Cactus Of Vision Plant Spirit Shamanism Of Northern Peru
 11. MAPS: Native American Church Peyotism and the treatment of Alcoholism (McClusky, 1997)
 12. Peyote, a potential ethnopharmacologic agent for alcoholism and other drug dependencies: possible biochemical rationale. (Blum, 1977)
 13. MAPS: Traditional Rehabilitative Therapy: A Look into the Positive Therapeutic Potential of the Native American Church Peyote Ceremony (Mercado, 1997)
 14. Peyote in the Treatment of Alcoholism Among American Indians (Albaugh & Anderson, 1974)
 15. The Use of Hallucinogens in the Treatment of Addiction (Halpern, 1996)
 16. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Aspects of Peyote and Mescaline: Clinical and Forensic Repercussions (Dinis-Oliveira, 2018)
 17. Metabolic fate of mescaline in man (Charalampous, 1966)
 18. Magiska Molekyler: Återvinn meskalinet, knarka ditt kiss! Din urinblåsa innehåller en skatt!
 19. Visionary Cactus Guide
 20. Congenital Malformations Induced by Mescaline, LSD, and Bromolysergic Acid in the Hamster (Geber, 1967)
 21. Peyote use during pregnancy. (Gilmore, 2001)
 22. De novo sequencing and analysis of Lophophora williamsii transcriptome, and searching for putative genes involved in mescaline biosynthesis (Ibarra-Laclette, 2015)

Erowid Mescaline Vault

Sidan ändrades senast 4 januari 2021 klockan 12.04.
Den här sidan har visats 60 224 gånger.

Translate this page: