Hampa

Generell information

Hampabonde med sin skörd

Hampa är trivialnamnet för växten Cannabis sativa. Cannabis har betydligt fler användningsområden än som drog och det är främst i dessa sammanhangen som namnet hampa brukar användas.

Hampan har starka och långa fibrer som fungerar bra att använda i produktion av papper, tyger, rep, kompositmaterial m.m med mycket hög hållbarhet. Fröna är dessutom rika på oljor som kan användas till matlagning (innehåller mycket omega 3 och 6), kosmetika, smörjmedel, färg, biodiesel m.m. Hampa kan även odlas enbart för att ge energi genom förbränning. Hampa brinner bra, binder mycket energi och växer snabbt och effektivt utan större skötsel. Hampan är framavlad till att bli högväxande och olika sorter kan användas till olika syften, vissa ger mycket frön, andra får extra grova stammar eller bär på gener för andra fördelaktiga egenskaper.

Till skillnad från den cannabis man röker är hampa (i betydelsen industrihampan) inte framavlad för att producera cannabinoider.


Hampa är sedan 2003 laglig i Sverige (se Narkotikaklassade droger) om den odlas med tillstånd, samt uppfyller diverse regler

Före den 15 mars 2003 var alla ovanjordiska växtdelar av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit extraherat, narkotikaklassade. Det undantag som då infördes har sin bakgrund i EG-domstolens dom av den 16 januari 2003 i mål C-462/01 Ulf Hammarsten, REG 2003, s. I-00781. I domen fastslog EG-domstolen att det föreligger hinder för nationell lagstiftning som har som verkan att odling och innehav av sådan industrihampa som upptogs i de då tillämpliga förordningarna (EG) nr 1308/70 och nr 619/71 förbjuds. Den svenska regeringen hade i målet gjort gällande att den dåvarande nationella lagstiftningen var nödvändig för att uppnå målet att skydda människors liv och hälsa samt att syftet med de gemenskapsrättsliga reglerna på jordbruksområdet var ett annat än syftet med den svenska lagstiftningen. Domstolen anförde att just den fara för människors hälsa som användning av narkotika innebär har beaktats inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för hampa. Det pekades på att stöd endast skulle beviljas för hampa odlad från utsäde av sorter som erbjuder ett visst skydd vad avser innehållet av rusframkallande ämnen i den skördade produkten samt att det fastställts en högsta THC-halt för sådan hampa för vilken stöd kan beviljas.
— Högsta domstolen (2007)[1]

Hampans THC-halt måste vara under 0,2% för att få odlas, vilket de flesta kommersiella sorterna uppfyller. Det är därmed ingen större idé att röka blommorna från industrihampa även om de är lagliga att inneha och "bruka". Dock innehåller hampan en ej obetydlig mängd CBD vilket gör den intressant ur medicinsk synpunkt (se Medicinska användningsområden för Cannabis):

The THC content in industrial hemp that farmers may cultivate for subsidy in the European Union, and are permitted to grow in Canada, is restricted to a maximum of 0.3% with CBD:THC ratio of >2:1. Australia has recently raised this level to 1%. Cannabidiol, a non-psychotropic compound, is the predominant cannabinoid in these hemp varieties.

...

While in Cannabis of the drug type, the THC/CBD ratio is about 2-7 or more, there is an opposite ratio in fiber hemp, with a CBD content of at least twice that of THC (De Meijer 1992). In practice, we find THC/CBD ratios of 0.06-0.5 in industrial hemp (Table 2).
— Grotenhermen (1998)[2]

Enligt tabellen innehåller industrihampa 2-17 gånger mer CBD än THC.

En studie från 2004[3] mätte upp 4 % CBD i en industrihampastrain av C. sativa. I något av de 62 proverna var t.o.m halten så hög som 13.6 % .

En studie från 1992[4] beskriver att hampa av typen "German fiber landrace" hade i genomsnitt 1.33% och en "Turkish fiber landrace" 4%, näst intill uteslutande CBD.

Tillverkaren av den finska industrihampastrainen Finola utlovar att:

mature FINOLA female flowers produce respectable amounts of CBD (cannabidiol), a non-psychotropic polyphenol with potent antioxidant properties. FINOLA is the variety of choice for CBD production.
— Finola[5]

Man skall observera att det är skillnad på hampolja (från frön) och olja (extrakt) från blommorna. Oljan från frön innehåller visserligen THC och CBD, men i så låga mängder att de inte kan anses vara verksamma.

Det är t.o.m tveksamt om extrakt från hampans blommor skulle kunna göra brukaren hög. CBD kan blockera effekten av THC genom sin antagonism på cannabinoidreceptorerna[6].

Externa länkar

  1. Högsta domstolens referat NJA 2007 s 219 (nr 31)
  2. Industrial hemp is not marijuana: Comments on the drug potential of fiber Cannabis (Grotenhermen, 1998)
  3. A Chemotaxonomic Analysis Of Cannabinoid Variation In Cannabis (Cannabaceae) (Hillig, 2004)
  4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1462421/pdf/12586720.pdf (de Meijer, 1992)
  5. Some Basic Things To Know About Finola For 2014
  6. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabivarin (Pertwee, 2008)

Hampanätet

Sidan ändrades senast 15 mars 2016 klockan 14.04.
Den här sidan har visats 8 205 gånger.

Translate this page: