Salvinorin

Generell information

Kallas ibland Divinorin.

Grupp av dissociativa droger som främst återfinns i växten Salvia divinorum

Salvinorin A

Salvinorin A

C23H28O8

Salvinorin A är det (huvudsakliga) aktiva ämnet i Salvia divinorum och uppvisar, till skillnad från de flesta andra psykedeliska ämnen, stark agonistisk affinitet för kappa-opioidreceptorer, men i princip ingen alls för serotonin- och dopaminreceptorer, som övriga psykedeliska droger ofta binder till. Detta ämne är den mest potenta naturligt förekommande hallucinogenen som hittills upptäckts, aktiv redan vid 250 microgram (rökt). Salvinorin A doseras 200 - 500 mcg när drogen vaporizeras och inhaleras. I en dosering över 500 - 1000 mcg så blir effekterna alarmerande, enligt Daniel Siebert [1]

Vid rökning nås peaken mycket snabbt, reddan efter max ett par minuter och klingar av under 10-15 minuter. Effekten är starkt depersonaliserande med kraftigt ändrad perception och verklighetsuppfattning med inslag av hallucinationer.

Salvinorin A isolerades först 1982 av Alfredo Ortega.[2] Man har senare även funnit flera andra ämnen som t ex Salvinorin B och C, men än så länge är det salvinorin A som anses stå för de psykoaktiva effekterna.[3][4]

Verkningsmekanism

De flesta droger aktiverar på något sätt belöningssystemet och ger en ökad dopaminfrisättning. Antingen genom att verka via Ventral Tegmental Area (VTA) eller genom att verka på nucleus acccumbens (NAc). Det är dopaminet som ger den belöningseffekt som ofta leder till att man vill ta drogen igen. Opiatreceptorsystemet är det system som är mest studerat och utrett. Man vet att det finns 3 subtyper av receptorer: μ (my), δ (delta) och κ (kappa), förkortade MOR, DOR och KOR. Opiater verkar främst via MOR och DOR genom att inhibera GABA-neuron i VTA vilket leder till minskad inhibition på dopaminneuronen i NAc och en ökad dopaminfrisättning. Belöningssystemet regleras av olika endogena peptider: endomorfin, enkefalin och dynorfin A. Enkefalin och endomorfin verkar precis som opiaterna på MOR och DOR och potentierar därmed belöningssystemet. Motvikten till dessa är dynorfin A som verkar via KOR på dopaminneuronen i NAc och ger en minskad frisättning av dopamin.

I mitten av 1990-talet började man screena efter salvinorins molekylära mål, framför allt bland de klassiska hallucinogenernas receptorer. Man hittade dock ingenting på väldigt lång tid.[3][5] Det var först 2002 som Roth et al fann att salvinorin A är en potent selektiv agonist till κ-opioid receptorn (KOR). Salvinorin binder dock inte till de andra opioidreceptorerna.[5] Dynorfin är den endogena peptiden som selektivt binder till KOR.[6] Det är nu välkänt att aktivering av KOR inducerar analgesi, sedation och perceptionsstörningar, och man tror att KOR/dynorfinsystemet finns för att reglera den mänskliga perceptionen och kognitionen.[5] [7] Salvinorin A minskar, precis som Dynorfin A, den extracellulära dopaminkoncentrationen i NAc medan den extracellulära 5-HT koncentrationen inte påverkas alls.[8]

Salvinorin A påverkar Default Mode Network (DFN) på ett liknande sätt som andra hallucinogener.[9]


Salvinorin A har även långtidsverkande smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper[10]. Att den kan användas för att dämpa smärta utan att ge en utlösning av dopamin i hjärnan kan göra den intressant inom sjukvården då risken för beroende minskar.

Beroende, missbruk och skador

Det finns inte mycket dokumenterat kring Salvinorin A och beroende eller missbruk. Man har dock i studier sett att råttor inte självadministrerar kappa-opioidreceptoragonister till skillnad från my-receptoragonister (MOR), så som morfin.(11) Detta tyder på att KOR-agonister är mindre beroendeframkallande och har en lägre potential för missbruk än MOR-agonister. Att Salvinorin A dessutom minskar frisättningen av dopamin i NAc tyder på att belönings- och förstärkningseffekterna borde utebli. Även det faktum att salvinorinruset kan upplevas obehagligt skulle kunna vara en orsak till lägre missbrukspotential. Enligt en gammal rapport blockeras effekterna av Salvinorin A genom förbehandling av Naloxon, en ospecifik opioidreceptorantagonist med låg affinitet till KOR. Därav kan man tänka sig att en eventuell överdos av Salvinorin A kan hämmas av Naloxon eller Naltrexon.[3] De få studier som finns kring Salvinorin A:s toxicitet har hittills visat liten eller ingen toxicitet alls med höga doser i möss.[11]

Kliniskt perspektiv

De endogena peptiderna verkar spela en viktig roll vid reglering av dopaminsystemet och sinnesstämningen. Man tror att en rubbning av dopaminfunktionen i NAc resulterar i minskade belöningsupplevelser, vilket kan leda till depression. Molekylära studier har visat att olika händelseberoende förändringar i κ-opioidsystemet i NAc bidrar till utveckling av depressivt beteende hos gnagare. Till exempel har man sett att stress eller långvarigt bruk av kokain ökar aktiviteten av transkriptionsfaktorn CREB i NAc. En ökad aktivitet av CREB leder bl a till högre transkription av dynorfin A, som är den naturliga liganden av KOR. Detta ger en ökad stimulering av KOR och leder till mindre dopamin i NAc och utveckling av depression. Man har i djurförsök med råtta sett att stimulering av KOR med Salvinorin A ger upphov till lägre nivåer av dopamin i NAc och därmed depressiva symptom.[8] Man har även sett att KOR-antagonister har antidepressivliknande effekter i normala råttor. [12]

En något motsägelsefull fallrapport skrevs 2001 av Karl R Hanes där han berättar om en 26 år gammal kvinna som länge lidit av depression. Efter att ha provat både medicinsk behandling och kognitiv beteende terapi visade hon knappa förbättringar. När han träffade henne ett halvår efter terapin berättade hon om att hon börjat använda sig av Salvia Divinorum och plötsligt kände sig mycket bättre. Kvinnan använde sig dock av väldigt låga doser, hon tuggade länge på ett par löv, tre gånger i veckan.[13]

Salvinorin A och dess potenta effektiva bindning till KOR kommer hädanefter ha ett stort värde som verktyg inom forskningen, framför allt vid utredningen av KOR- och dynorfinsystemets betydelse. Förhoppningsvis kommer även KOR-antagonister få betydelse vid bland annat depressiv sjukdom. Antidepressiva effekter av låga doser Salvia Divinorum kräver mer utredning och kanske kan man även där hitta spännande resultat i framtiden.

Salvinorin kan även få en roll som antiaddiktivt läkemedel, precis som för harmelalkaloider och ibogain. Salvinorin har i djurförsök visat sig ta bort den centralstimulerande effekten från kokain och minskar självadministreringen av kokain hos råttor[14][15].

Övriga

Salvinorin B

Salvinorin B

C21H26O7

Återfinns bara i minimala halter.

Salvinorin C

Salvinorin C

C25H30O9

Salvinorin D

Salvinorin D

C23H28O8

Salvinorin E

C23H28O8

Återfinns bara i minimala halter.

Salvinorin F

C21H26O6

Återfinns bara i minimala halter.

Videoklipp

Horizons 2014: PETER H. ADDY, Ph.D. Salvia Divinorum, an Atypical Psychedelic

Jordi Riba: Salvinorin A: A Perception Modifying Drug with a Unique Neurophysiological Profile

Externa länkar

 1. Salvinorin A: Notes of Caution by Daniel J. Siebert
 2. Ortega A et al. Salvinorin, a new trans-neoclerodane diterpene from Salvia Divinorum (Labiatae). J. Chem. Soc. Perkins Trans. 1982 1,2505-2508
 3. 3,0 3,1 3,2 Sheffler DJ, Roth BL. Roth Salvinorin A: the "magic mint" hallucinogen finds a molecular target in the kappa opioid receptor. Trends Pharmacol Sci. 2003 Mar;24(3):107-9. Review
 4. Lee DY, Ma Z, Liu-Chen LY, Wang Y, Chen Y, Carlezon WA Jr, Cohen B. New neoclerodane diterpenoids isolated from the leaves of Salvia divinorum and their binding affinities for human kappa opioid receptors. Bioorg Med Chem. 2005 Oct 1;13(19):5635-9
 5. 5,0 5,1 5,2 Roth BL, Baner K, Westkaemper R, Siebert D, Rice KC, Steinberg S, Ernsberger P, Rothman RB. Salvinorin A: a potent naturally occurring nonnitrogenous kappa opioid selective agonist. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Sep 3;99(18):11934-9
 6. Chavkin C, James IF, Goldstein A. Dynorphin is a specific endogenous ligand of the kappa opioid receptor. Science. 1982 Jan 22;215(4531):413-5
 7. Chavkin C, Sud S, Jin W, Stewart J, Zjawiony JK, Siebert DJ, Toth BA, Hufeisen SJ, Roth BL. Salvinorin A, an Active Component of the Hallucinogenic Sage Salvia Divinorum Is a Highly Efficacious κ-Opioid Receptor Agonist: Structural and Functional Considerations. J Pharmacol Exp Ther. 2004 Mar;308(3):1197-203
 8. 8,0 8,1 Carlezon Jr WA, Beguin C, Dinieri JA, Baumann MH, Richards MR, Todtenkopf MS, Rothman RB, Ma Z, Lee DY, Cohen BM. Depressive-like Effects of the κ-Opioid Receptor Agonist Salvinorin A on Behaviour and Neurochemistry in Rats. JPET 2005 Oct 13; [Epub ahead of print]
 9. The Acute Effects of the Atypical Dissociative Hallucinogen Salvinorin A on Functional Connectivity in the Human Brain (Doss, 2020)
 10. Salvia divinorum: from recreational hallucinogenic use to analgesic and anti-inflammatory action (Coffeen, 2019)
 11. Mowry M, Mosher M, Briner W. Acute physiologic and chronic histologic changes in rats and mice exposed to the unique hallucinogen salvinorin A. J Psychoactive Drugs. 2003 Jul-Sep;35(3):379-82
 12. Mague SD, Pliakas AM, Todtenkopf MS, Tomasiewicz HC, Zhang Y, Stevens WC Jr, Jones RM, Portoghese PS, Carlezon WA Jr. Antidepressant-like effects of kappa-opioid receptor antagonists in the forced swim test in rats. J Pharmacol Exp Ther. 2003 Apr;305(1):323-30
 13. Karl R. Hanes, PhD. Antidepressant Effects of the Herb Salvia Divinorum: A Case Report. J Clin Psychopharmacol. 2001 Dec;21(6):634-5
 14. Salvinorin a and related compounds as therapeutic drugs for psychostimulant-related disorders. (dos Santos, 2014) pdf-version
 15. Scientific American 2015-08-11: Traditional Medicine from Southern Mexico Offers Help with Addiction

Salvinorin's Kappa Opioid Activity

Salvinorin A, an Active Component of the Hallucinogenic Sage Salvia divinorum

Salvinorin A: A Potent Naturally Occurring Nonnitrogenous Kappa Opioid Selective Agonist. (PDF)

The Salvia divinorum Research and Information Center

Human psychopharmacology and dose-effects of salvinorin A, a kappa opioid agonist hallucinogen present in the plant Salvia divinorum

Sidan ändrades senast 14 januari 2021 klockan 18.50.
Den här sidan har visats 10 232 gånger.

Translate this page: