Mikrodosering

Generell information

Mikrodosering har växt fram som begrepp på 2010-talet och innebär att man intar en dos av en psykedelisk drog som motsvarar ca 1/10 - 1/20-del av en normal dos. Vanligast är att svamp (psilocybinsvampar) eller LSD används. Mikrodoserna kan tas 1-3 gånger i veckan och den psykoaktiva effekten är tänkt att vara subtil, dvs. knappt märkbar. Fördelen med att ta mikrodoser är att man tillgodogör sig en del av de psykedeliska drogernas positiva effekter utan att behöva bli kraftigt påverkad.

Microdosing psychedelics has been described in a similar manner by different individuals. Fadiman describes it as a practice ‘to use sub-threshold doses of psychedelic drugs in an attempt to enhance cognitive tasks, to boost physical energy levels, to promote emotional balance, and to treat anxiety, depression and addiction’ resulting in typically subtle though noticeable effects (Fadiman, 2011). Similarly, Aylet Waldman in her book (Waldman, 2017) states the same intention for microdosing but describes the process as ‘the act of integrating sub-perceptual doses of psychedelic drugs, in your weekly routine’. In addition, Johnstad emphasizes that ‘to microdose with a psychedelic drug means to take a dose small enough to provide no intoxication or significant alteration of consciousness’ (Johnstad, 2018).

Thus, the term ‘microdosing’ appears to consist of three components:

1. The use of a low dose below the perceptual threshold that does not impair ‘normal’ functioning of an individual.

2. A procedure that includes multiple dosing sessions.

3. The intention to improve well-being and enhance cognitive and/or emotional processes.
— Kuypers (2019)[1]

Intresset för att mikrodosera droger uppstod när James Fadiman började samla in rapporter om mikrodosering 2010 och skrev om det i bl.a boken "The Psychedelic Explorers Guide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys" från 2011. Läs även hans egen redogörelser om hur tanken växte fram[2][3] eller se föreläsningarna bland videoklippen längre ner. I Silicon Valley började ett gäng IT-människor sedan använda låga doser psykedeliska droger för att lösa problem och komma på kreativa lösningar vilket ledde till publicitet och ökad popularitet.

Media har skrivit om mikrodoseringstrenden i ett flertal artiklar, några exempel kan hittas i referenserna[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14].

Effekter

Bland de positiva effekterna anges bl.a:

 • Ökad kreativitet/problemlösning
 • Gladare humör
 • Depressionshämmande effekt
 • Ökad livskvalitet

Dosering

1/10 till 1/20-del av en normal "trippdos" anses vara en mikrodos. Den exakta dosen är lite flytande och högst individuell.

A microdose of a psychedelicis between 1/10 and 1/20 of a “recreational dose.” For LSD, that is between 7–13 micrograms; for dried psilocybin mushrooms, 0.1–0.4 grams.
— Fadiman & Korb (2019)[3]

Observera att angivelsen för svamp inte gäller för toppslätskivlingar (eller andra små potenta psilocybinsvampar) där 1-4 toppslätskivlingar (0.05-0.15g) kan anses vara en mikrodos. Det bör även noteras att det finns ett problem med att dosera i så få svampar p.g.a hög variation på antal mikrogram psilocybin per svamp, eller för den delen LSD där batcher av blotters också varierar, vilket synliggörs i citatet nedan.

For LSD, a microdose is typically between 6 and 20 micrograms. This amount equates to between 1/16th and 1/5th of a single tab.
— The Third Wave: The Essential Guide to Microdosing LSD[15]

Rådet är att ta ett större antal svampar och pulverisera och blanda så man har en enda massa med näst intill exakt dos per gram och använda en exakt våg eller mått för att få samma dos varje gång. För LSD är det optimalt att ha ett antal sammanhängande blotters och känna sig fram, börja med en väldigt liten del av en blotter och arbeta sig upp till önskad nivå över en serie mikrodoseringar varpå man har ett mått att gå efter.


Hur ofta man mikrodoserar följer ofta Fadimans protokoll[16] där den vanligaste formen är att ta en dos var tredje dag, dvs. med två dagars mellanrum utan mikrodoser[17][15]. Andra cykler förekommer och vad som är bäst varierar från person till person. Vill man bara ta en mikrodos på helgen är det helt ok.

Hur många cykler man väljer att göra i rad utan längre uppehåll varierar också. En del gör 10, andra fler eller färre.

Forskning

Efter att det psykedeliska communityt börjat utforska effekterna och det uppmärksammats av media så har även forskarvärlden börjat utforska mikrodoseringens effekter och möjligheter. De senaste åren har ett antal studier publicerats och många fler håller på eller väntar på att genomföras. Än så länge bygger mycket data på insamling av data via formulär eller intervjuer.

Allmänt

En norsk studie från 2018 [18] som utgick från intervjuer av 21 deltagare visar att mikrodosering associeras med förbättrat humör, kognition och kreativitet. Terapeutiska effekter rapporterades också för att uthärda/hantera smärta, OCD, PTSD, narkolepsi och migrän.


En svensk studie (C-uppsats från 2018) visar att en övervägande majoritet av personer som mikrodoserat har positiva erfarenheter och kan tänka sig att göra det igen[19]


En studie från 2018[20][21] genomfördes med hjälp av onlineformulär som 909 deltagare själva fick fylla i. 594 av deltagarna hade erfarenhet av mikrodosering, 65% hade använt LSD, 28% LSD och/eller psilocybin, 16% andra droger. Jämfört med gruppen som inte hade erfarenhet av mikrodosering så hade deltagarna som mikrodoserade bättre välmående, mindre dysfunktionellt beteende och och fick högre resultat i tester av bl.a vishet, öppenhet och kreativitet:

Our results suggest a beneficial relationship wherein experience with microdosing is associated with lower dysfunctional attitudes and negative emotionality and higher wisdom, open-mindedness, and creativity.

...

Exploratory analyses revealed that microdosers, especially current microdosers, had more positive emotional valence than non-microdosers, whereas emotional intensity was not significantly different.

...

Consistent with our hypotheses, microdosing experience was associated with meaningfully lower levels of dysfunctional attitudes. Individuals with higher dysfunctional attitudes maintain a set of disadvantageous beliefs that increase vulnerability to stressors (Jarrett et al., 2012) and high scores are associated with depression (Adler et al., 2015; de Graaf et al., 2009). Also consistent with our hypotheses was the lower negative emotionality seen in microdosers, though the estimated effect was less precise. Tendencies to experience negative emotionality (e.g. anxiety, depression, emotional volatility) are a robust predictor of mental and physical health problems (Lahey, 2009) thus reduced vulnerability is reflected in the lower scores seen in microdosers. Exploratory analysis revealed that microdosers had more positive emotional valence than non-microdosers, linking microdosing to better mood states.

...

Microdosers also had higher wisdom, which is a complex trait (BWSS, Glück et al., 2013). As measured by the BWSS, wisdom is understood to reflect learning from one's mistakes, considering multiple perspectives when facing a situation, being in tune with one's own emotions and the emotions of others, and feeling a sense of connection and unity. Higher scores, as seen in this sample of microdosers, may be associated with cognitive and emotional processing differences including enhanced capacity for perspective taking, resilience in the face of the vicissitudes of life, and increased feelings of engagement and connection.

... Microdosers were more creative when finding unusual uses for household items.
— Anderson et al (2018)[20]


Två intressanta studier sampublicerades 2019[22]. I den ena följde man 98 personer som mikrodoserade under sex veckor där man samtidigt gjorde olika mätningar som visade minskningar av depression och stress. I den andra studien undersökte man om 263 personers förväntningar på effekten av mikrodoseringen bidrog till utkomsten, vilket man inte kunde se.

There are five key findings from our study.

1. A general positive boost on microdosing days, but limited residual effects of each dose.

Many online accounts of microdosing suggest people microdose every three or four days. The thinking is that each microdose supposedly has a residual effect that lasts for a few days.

The daily ratings from participants in our study do not support this idea. Participants reported an immediate boost in all measures (connectedness, contemplation, creativity, focus, happiness, productiveness and wellness) on dosing days. But this was mostly not maintained on the following days.

However, there was some indication of a slight rebound in feelings of focus and productivity two days after dosing. Microdosers experienced increased focus.

2. Some indications of improvements in mental health

We also looked at cumulative effects of longer term microdosing. We found that after six weeks, participants reported lower levels of depression and stress.

We recruited people who were not experiencing any kind of mental illness for the study, so levels of depression and stress were relatively low to begin with. Nevertheless, ratings on these measures did drop.

This is an intriguing finding but it’s not clear from this result whether microdosing would have any effect on more significant levels of mood disturbance.

3. Shifts in attention

The microdosers in our study reported reduced mind wandering, meaning they were less likely to be distracted by unwanted thoughts.

They also reported an increase in absorption, meaning they were more likely to experience intense focused attention on imaginative experiences. Absorption has been linked to strong engagement with art and nature.

4. Increases in neuroticism and some challenging experiences

Not everyone had a good time microdosing. Some participants reported unpleasant and difficult experiences. In some cases, participants tried microdosing just once or twice, then didn’t want to continue.

Overall, participants reported a small increase in neuroticism after six weeks of microdosing, indicating an increase in the frequency of unpleasant emotions.

5. Changes do not entirely match people’s expectations

People have strong expectations about the effects of microdosing. But when we looked at the specific variables participants most expected would change, these didn’t match up with the changes actually reported by our microdosers.

Two of the biggest changes microdosers expected were increases in creativity and life satisfaction, but we found no evidence of shifts in these areas. This suggests the changes we found were not simply due to people’s expectations.
— Polito (2019)[23]


En mer kritisk litteraturstudie från 2019 av bl.a Kim Kuypers, David E. Nichols och David Nutt finner att bevisen ännu är ganska svaga för mikrodoseringens positiva effekter[1][24] och varnar även för potentiella bieffekter och risker med högfrekvent bruk som man inte ser vid höga doser som tas mer sällan. Se även boken "The Science of Microdosing Psychedelics" av Torsten Passie[25]


En studie från 2019[26] av självrapporterade effekter hos 410 personer med diagnoser inom psykisk sjukdom som mikrodoserade visade att positiva effekter av mikrodoser finns gällande ADHD/ADD och ångest, men att högre doser är mer effektiva för att behandla ångest och depressioner.


En studie baserad på onlineformulär från 2020[27] visar att mikrodoserare upplever minskad ångest och förbättrat humör, minne, koncentrationsförmåga och sociala förmågor. Den vanligaste anledningen till att man slutade mikrodosera var för att drogerna är olagliga (24.28%) och den medföljande svårigheten att köpa drogerna (22.63%).


En annan studie från 2020[28], även den baserad på onlineformulär, visar att 44% av de 1102 deltagarna upplevde att deras mentala hälsa var mycket bättre efter att de börjat mikrodosera.


En metaanalys från 2020[29] med 17 studier som underlag undersökte effektiviteten, säkerheten och påverkan av placeboeffekten av mikrodosering. Kring effekter och effektivitet poängteras att det är stor spridning på resultat och effekter som gör att slutsatser kring effektiviten är svår att avgöra, men lyfter fram att studiedeltagare upplever förbättrade kognitiva förmågor, bättre humör, insikter, förhöjd produktivitet, kreativitet, samt mer medicinska effekter såsom minskad depression, ångest, stress, PTSD, beroende, uppmärksamhetsproblem, klusterhuvudvärk etc. Kring säkerhet och bieffekter listas alla olika fysiska och psykiska bieffekter som rapporterats. Det finns möjligtvis en trend att dessa är mer framträdande vid högre mikrodoser, att bieffekter är tecken på överdosering (i skalan för mikrodoser). Man tar även upp risker såsom att kombinera med andra droger och läkemedel, eller att man tar mikrodoser i tron om att det är effektivare än höga doser för att lösa exempelvis depression. Man nämner även att i en studie där det funnits en placebogrupp så upplevde den gruppen fler bieffekter.


En studie som publicerades i Nature 2021[30] visar att personer med psykiska besvär upplever lägre grad av depression, ångest och stress än personer med psykiska besvär i kontrollgruppen. Via mobilappsformulär samlade man in data från över 4000 mikrodoserande deltagare och 4600 ickeanvändare.

LSD

En placebokontrollerad studie som publicerades 2018[31] visar att personer som mikrodoserar med LSD upplever en förändrad tidsuppfattning än kontrollgruppen.

Fler studier om mikrodosering med LSD är på väg[32][33][34]


En studie från 2020[35] visar skillnader mellan olika doser (5, 10, 20 mcg). Se citatet nedan. Man även notera att 20mcg snarare är en lågdostripp än en mikrodos. Förbättrade kognitiva förmågor var starkast vid 5-10mcg.

LSD showed positive effects in the majority of observations by increasing positive mood (20 mcg), friendliness (5, 20 mcg), arousal (5 mcg), and decreasing attentional lapses (5, 20 mcg). Negative effects manifested as an increase in confusion (20 mcg) and anxiety (5, 20 mcg). Psychedelic-induced changes in waking consciousness were also present (10, 20 mcg). Overall, the present study demonstrated selective, beneficial effects of low doses of LSD on mood and cognition in the majority of observations. The minimal LSD dose at which subjective and performance effects are notable is 5 mcg and the most apparent effects were visible after 20 mcg.

... Furthermore, a majority of observations showed an increase in concentration after the 10 mcg LSD dose (59%, p 0.04), while the majority showed a decrease in concentration (63%, p < 0.01) and productivity (61%, p < 0.01) after the 20 mcg dose.
— Hutten (2020)[35]

Svamp

2018 publicerades en studie[36] med 36 deltagre som undersöktes efter att de hade tagit 0.37g tryfflar. Resultatet visade en ökad förmåga till konvergent tänkande (att hitta en lösning på ett problem), men deltagarna fick även en ökad förmåga att hitta fler lösningar på problemen som presenterades och visade sig vara mer flexibla och orginella i sitt tänkande:

"Taken together, our results suggest that consuming a microdose of truffles allowed participants to create more out-of-the-box alternative solutions for a problem, thus providing preliminary support for the assumption that microdosing improves divergent thinking," explains Prochazkova. "Moreover, we also observed an improvement in convergent thinking, that is, increased performance on a task that requires the convergence on one single correct or best solution."
— Luisa Prochazkova i Science Daily (2018-10-25)

DMT

I en studie från 2019[37][38] gav forskarna DMT till råttor i en dos som motsvarar 1/10 av en vanlig trippdos. Man såg råttorna uppvisade minskad rädsla i en modell för ångest och PTSD som tolkas som att mikrodoser av DMT kan användas för att behandla depressioner. Man noterade dock även ett par bieffekter. Hannarna tappade kroppsvikt och honorna uppvisade neuronatrofi (förtvining av nervcellerna) vilket är märkligt eftersom samma forskarteam tidigare sett att en hög dos DMT gav neurontillväxt.

Videoklipp

James Fadiman & Sophia Korb: Microdosing - The Phenomenon, Research Results & Startling Surprises:

The Remarkable Results of Microdosing: James Fadiman:

Professor Torsten Passie - The Science of Microdosing Psychdelics, A short review:

Från Magiska Molekylers forum

Mikrodosering av svamp, Användningsområden och erfarenheter

Mikrodosering av LSD, första försöket

Apansons microdoseringslogg

Externa länkar

Microdosing Psychedelics. James Fadiman och Sophia Korbs hemsida om mikrodosering

Reddit Microdosing Wiki

 1. 1,0 1,1 Microdosing psychedelics: More questions than answers? An overview and suggestions for future research (Kuypers, 2019)
 2. Microdose research: without approvals, control groups, double blinds, staff or funding (Fadiman, 2016)
 3. 3,0 3,1 Might Microdosing Psychedelics Be Safe and Beneficial? An Initial Exploration (Fadiman & Korb, 2019) pdf-version
 4. BBC 2017-04-10: Microdosing: The people taking LSD with their breakfast
 5. News.com.au 2019-02-08: I took daily doses of magic mushrooms to improve my performance and mental health. Here’s what happened
 6. Reset.me 2015-05-21: Benefits Of Microdosing With LSD And Psilocybin Mushrooms
 7. The Guardian 2019-05-03: 'It makes me enjoy playing with the kids': is microdosing mushrooms going mainstream?
 8. The Guardian 2018-09-01: 'It lifted me out of depression': is microdosing good for your mind?
 9. Scientific American 2018-08-24: Scientists Are Starting to Test Claims about "Microdosing"
 10. New York Times 2017-01-07: How LSD Saved One Woman’s Marriage
 11. Huffington Powt 2016-01-13: Everything You Wanted To Know About Microdosing (But Were Afraid To Ask)
 12. STAT 2018-08-23: ‘Microdosing’ is touted by ’shroomers and Reddit users. Science is starting to test their claims — and finding some truth
 13. DN 2018-03-24: Nya kulturtrenden: Mikrodosera lsd på jobbet unv.is-länk för att komma förbi betalvägg
 14. Wired 2019-05-14: Inside the first placebo-controlled studies testing if microdosing LSD actually works
 15. 15,0 15,1 The Third Wave: The Essential Guide to Microdosing LSD
 16. Vice 2015-11-24: A Brief History of Microdosing Inbäddad längst ner i artikeln
 17. The Third Wave: The Essential Guide to Microdosing Psilocybin Mushrooms
 18. Powerful substances in tiny amounts: An interview study of psychedelic microdosing (Grahl Johnstad, 2018)
 19. Mikrodosering av lysergsyradietylamid och psilocybin och dess effekter på psykisk hälsa (Larsson, 2018)
 20. 20,0 20,1 Microdosing Psychedelics: Personality, mental health, and creativity differences in microdosers (Anderson et al., 2018) läs hela studien här
 21. Psypost 2018-11-04: People who ‘microdose’ LSD and magic mushrooms score higher on measures of wisdom, open-mindedness and creativity
 22. A systematic study of microdosing psychedelics (Polito, 2019)
 23. The conversation 2019-02-06: Does microdosing improve your mood and performance? Here’s what the research says
 24. Eurekalert 2019-07-15: Science of microdosing psychedelics remains patchy and anecdotal, say researchers
 25. "The Science of Microdosing Psychedelics" av Torsten Passie
 26. Self-Rated Effectiveness of Microdosing With Psychedelics for Mental and Physical Health Problems Among Microdosers (Hutten, 2019)
 27. Psychedelic Microdosing: Prevalence and Subjective Effects. (Cameron, 2020)
 28. Perceived outcomes of psychedelic microdosing as self-managed therapies for mental and substance use disorders. (Lea, 2020)
 29. otential safety, benefits, and influence of the placebo effect in microdosing psychedelic drugs: A systematic review (Ona, 2020) (pdfversion)
 30. Adults who microdose psychedelics report health related motivations and lower levels of anxiety and depression compared to non-microdosers (Rootman, 2021)
 31. The effects of microdose LSD on time perception: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (Yanakieva, 2018)
 32. The Guardian 2018-09-01: First ever trials on the effects of microdosing LSD set to begin
 33. Beckley Foundation: Microdosing
 34. Self-blinding microdose study
 35. 35,0 35,1 Mood and cognition after administration of low LSD doses in healthy volunteers: A placebo controlled dose-effect finding study (Hutten, 2020)
 36. Exploring the effect of microdosing psychedelics on creativity in an open-label natural setting (Prochazkova, 2018)
 37. Chronic, Intermittent Microdoses of the Psychedelic N,N-Dimethyltryptamine (DMT) Produce Positive Effects on Mood and Anxiety in Rodents (Cameron 2019)
 38. ScienceDaily 2019-03-04: Psychedelic microdosing in rats shows beneficial effects

Sidan ändrades senast 27 december 2021 klockan 11.08.
Den här sidan har visats 17 597 gånger.

Translate this page: