Medicinska användningsområden för Cannabis

Är cannabis en medicin? Kan den bota några sjukdomar eller lindrar den bara symptomen? Detta är frågor vars svar varit ganska självklara för alla doktorer som ordinerat cannabis genom världshistorien, men först under de senaste decennierna har de medicinska egenskaperna fått vetenskaplig acceptans.

I detta kapitlet av legaliseringsguiden redovisas olika användningsområden för medicinsk cannabis tillsammans med omfattande källhänvisningar. Forskningsartiklarna som informationen bygger på är i princip uteslutande från 2000-talet, detta för att få en aktuell bild av cannabis som läkemedel i den moderna världen.

Att cannabis har medicinska användningsområden som sagt är ingen nyhet, man kan hitta historiska bevis för det så tidigt som 200 år efter Kristus och anekdotalt 2900 år före kristus[1][2][3]. Trots den historiska användningen så har det varit väldigt omstritt att använda cannabis som medicin under 1900-talet. I samband med att förbudet infördes så försvann samtidigt cannabispreparaten från apotekens hyllor. Det är en speciell omständighet som drabbat just cannabis eftersom man aldrig slutat använda andra former av narkotika som medicin, exempelvis opiater som smärtstillande, barbiturater som lugnande, amfetaminer för ADHD, etc. Främst har oron för cannabis handlat om "psykoser" och andra hemska biverkningar som skulle kunna drabba patienterna, men med tanke på att vanliga mediciners bipacksedlar ofta innehåller ytterst allvarliga former av biverkningar som i vissa falla kan inkludera döden så kan man tycka att detta inte borde ha inneburit ett hinder...

Nu blåser förändringens vindar. Antalet publikationer per år har sedan mitten på 1990-talet ökat dramatiskt och därmed även kunskaperna om cannabis som medicin. Den vetenskapliga/medicinska eliten har därmed börjat svänga om i frågan om man ska ge cannabis till sjuka, och nu är det bara politikerna/myndigheterna/folket kvar att övertyga. Och det är på gång. 2012 godkände svenska läkemedelsverket Sativex för användning mot symptom från multipel skleros. I USA har fler och fler delstater legaliserat medicinsk marijuana vilket samtidigt leder till mer forskning och bättre förståelse av cannabis möjligheter att hjälpa patienter till ett bättre liv.

Publications per year.png

En av de mest användbara cannabinoiderna är cannabidiol CBD som inte är psykoaktiv. Bara det borde ge en klar vägvisning om att denna cannabinoiden bör godkännas i större omfattning för förskrivning av läkare.

Cannabinoid Uses.jpg

Den senaste forskningens resultat och den ökade kunskapen om cannabinoider och endocannabinoider gör att många experter nu talar om att sjukdomarna som dagens medicin har svårt att råda bot på kan vara symptom av en obalans i kroppens endocannabinoida system, att det kan råda en neurokemisk obalans även i denna delen av människans komplexa kropp[4].


Medical Cannabis and It's Impact on Human Health - a Cannabis Documentary

Alzheimers sjukdom (AD)

Alzheimers sjukdom är en neurologisk sjukdom med okänt ursprung som karaktäriseras av försämrad minnesfunktion och förlust av inlärt beteende. Patienter med AD upplever även flera andra symptom, exempelvis depressioner, stress och förlorad aptit. AD är en degeneretiv sjukdom som leder till demens och till slut döden.

Neuronskador från sjukdomarna som orsakar excitotoxicitet kan minskas med THC visar forskning från 2001[5]

Forskare i USA rapporterade 2006 att THC hämmar AChE, ett enzym som bidrar till uppbyggnaden av beta-amyloid som bygger upp plack och är en av de bidragande faktorerna till AD.[6].

I Februarinumret 2005 av tidskriften "Journal of Neuroscience" kan man läsa om att forskare i Spanien rapporterar att den syntetiska cannabinoiden WIN 55,212-2 förhindrade kognitiva försämringar och minskad neurotoxicitet hos råttor som injicerats med peptiden beta-amyloid (ett protein som tros inducera AD). Andra syntetiska cannabinoider kunde också reducera inflammationen som associeras med AD[7]. I flera uppföljande studier bekräftar forskare att administrering av bl.a den ickepsykoaktiva cannabinoiden cannabidiol (CBD) lindrar minnesförlusten och har antiinflammatoriska egenskaper[8][9][10].

En studie från 2014[11] på möss framavlade för att ha alzheimers visar att CBD drastiskt förbättrar minnesfunktionen:

Dr Karl found that when the mice were given the cannabidiol they showed drastic improvement on parts of the tests that were related to recognising and remembering objects and other mice.

“It basically brings the performance of the animals back to the level of healthy animals,” he said. “You could say it cured them, but we will have to go back and look at their brains to be sure.”
— The Sydney Morning Herald[12]

Forskare beskriver i en studie från 2015[13] att kombinationen av THC och CBD är effektivare än någon av drogerna var för sig.

Det finns därtill ett antal studier som påvisar att cannabinoider kan reducera stress och leda till en viktuppgång för patienter med sjukdomen. Forskare vid Charite Universitatmedizin i Berlin rapporterade att en daglig administrering av 2.5mg syntetisk THC under två veckor ledde till reducerade nattliga rörelser och stress hos alzheimerpatienter[14]. Kliniska data som redovisades vid den årliga stämman i International Psychogeriatric Association 2003 visade att oral administrering av 10mg syntetisk THC reducerade stress och stimulerade viktuppgången i patienter med långt gången alzheimers[15]. Ökad vikt och minskade negativa känslor hos patienter som tagit cannabinoider har även rapporterats av forskare i International Journal of Geriatric Psychiatry 1997[16].

En litteraturstudie av två spanska alzheimersforskare som publicerades 2014[17] sammanfattar hur cannabinoider verkar på sjukdomen:

Considering the numerous complex pathological mechanisms involved in the progression of AD, treatments targeting a single causal or modifying factor offer limited benefit. Cannabinoids, however, exhibit pleiotropic activity, targeting in parallel several processes that play key roles in AD, including Aβ and tau aberrant processing, neuroinflammation, excitotoxicity, mitochondrial dysfunction, and oxidative stress. Cannabinoids improve behavioral disturbances, as well. These effects are summarized in Figure 1. Then, because of these widespread properties of cannabinoid compounds, targeting the ECS could represent a unique and reliable opportunity to advance toward an effective therapy against the AD. Moreover, cannabinoids might represent a safe low-cost therapy, with their natural origin and low side effects profile.

...

In conclusion, in light of the polyvalent properties for the treatment of AD and the limited side effects exhibited by these compounds, progress toward a clinical trial to test the capacity of cannabinoids to curb this neurodegenerative disease seems to be fully justified.
— Aso & Ferrer (2014)[17]

Cannabinoids alzheimers.png

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om Alzheimers: 420 Magazine Forums - Alzheimer's

Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en gemensam beteckning för en grupp motorneuronsjukdomar där de nervceller som styr skelettmusklerna (motoriska nervceller eller motorneuron) dör. Ryggmärgens yttre (laterala) del ersätts av bindvävnad (skleros), och de muskler (myos) som inte får några impulser från nervsystemet förtvinar (atrofi). Nedbrytning av celler i övre motorneuronet medför stelhet (spasticitet) i de drabbade musklerna samt muskelspasmer och fumlighet i rörelserna. Finmotoriken blir nedsatt. Muskelförtviningen är däremot inte så märkbar. Vid skador på nedre motorneuronet blir muskelförtviningen och muskelsvagheten mer markant. Det kan också förekomma tydliga små muskelryckningar (fascikulationer). Vid de allvarliga formerna är den genomsnittliga överlevnadstiden omkring tre år.

I tidskriften "Amyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders" Mars-upplaga 2004 skriver forskare från USA att administreringen av THC både före och efter att ALS-symptom inträtt hämmade sjukdomens förlopp och förlängde livet för behandade djur i förhållande till en kontrollgrupp[18]

Forskning på djur där andra cannabinoider har använts visar också på att förloppet av sjukdomen hämmas men inte livslängden[19][20].

Cannabinoiden AM-1241 visar också lovande resultat:

When compared with the efficacy of other drugs evaluated in the G93A mouse model (Table 2), the magnitude of effect produced by AM-1241 initiated at symptom onset rivals the best yet reported for any pharmacological agent, even those given pre-symptomatically. The most effective dose of AM-1241 produced a SIR of 1.56, with mice living 56% longer after symptom onset than controls."

"In contrast to the many drawbacks of current drug therapy for ALS, data presented here provide evidence that CB2 agonists may instead act as efficacious pharmacological agents with several distinct advantages for the management of this devastating disease. The most important benefit of potential CB2 agonist therapy for ALS, suggested by this study, is that significant therapeutic effects are observed even when agonists are initiated at symptom onset. In human ALS patients, drug treatment cannot begin until onset of symptoms has been established (e.g., by muscle weakness and differential diagnosis)
— The CB2 cannabinoid agonist AM-1241 prolongs survival in a transgenic mouse model of amyotrophic lateral sclerosis when initiated at symptom onset[21]

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om ALS: 420 Magazine Forums - ALS

Kronisk smärta

Många människor lider av neuropatiska smärtor (fler än 100 000 individer i Sverige[22]). Det handlar om symptom som associeras till många olika sjukdomar såsom cancer, diabetes, MS, HIV m.m. eller rent fysiska skador. I många fall är smärtstillande medicin såsom paracetamol, opiater och NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel) inte effektiva på att ta bort neuropatisk smärta. Därtill är långtidsanvändning av konventionella läkemedel associerade med många bieffekter såsom stroke, impotens, hjärtattacker, leverskador och dödliga överdoser.

Undersökningar visar att användningen av cannabis är vanlig bland patienter med kroniska smärtor[23][24] och kliniska prövningar i USA visar att inhalerad cannabis kan dämpa neuropatiska smärtor. Detta inkluderar ett par randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar som visar att inhalerad cannabis reducerade neuropati hos HIV-patienter 30% mer än placebo[25][26]. Det finns även en dubbelblind placebokontrollerad studie från USA där låga doser inhalerad cannabis reducerade smärtan av capsaicin (aktivt ämne i chilipeppar) som injicerats under huden[27] och även en dubbelblind randomiserad klinisk prövning där patienter med smärtor som inte hämmades av konventionell smärtlindring upplevde en signifikant lindring av smärtan med inhalerad cannabis.

Chronic neuropathic pain affects 1%-2% of the adult population and is often refractory to standard pharmacologic treatment. A single inhalation of 25 mg of 9.4% tetrahydrocannabinol herbal cannabis three times daily for five days reduced the intensity of pain, improved sleep and was well tolerated.
— Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: a randomized controlled trial.[28]

En genomgång av dessa och andra studier som gjordes 2011 i British Journal of Clinical Pharmacology. Man drar slutsatsen att:

Fifteen of the eighteen trials that met inclusion criteria demonstrated a significant analgesic effect of cannabinoid as compared to placebo, several reported significant improvements in sleep. There were no serious adverse effects. Adverse effects most commonly reported were generally well tolerated, mild to moderate in severity and led to withdrawal from the studies in only a few cases. Overall there is evidence that cannabinoids are safe and modestly effective in neuropathic pain with preliminary evidence of efficacy in fibromyalgia and rheumatoid arthritis.
— Lynch (2011)[29]

En annan genomgång publicerad i The Clinical Journal of Pain 2013[30] drar liknande slutsatser om att drogens effekter är väl tolererade, eventuella biverkningar sällan allvarliga och menar att cannabinoidernas verkan på smärta bör lyftas fram mera i läroböcker om smärta.

Slutsatsen att smärtlindringen existerar och att den fungerar när konventionella läkemedel inte fungerar dras även i en metastudie från 2015[31] som analyserade 24 studier om cannabis och neuropatisk smärta och inkluderade resultatet från 13 studier i bedömningen, samt en annan metastudie från samma år som analyserade resultaten från 11 studier[32]

Forskare rapporterade 2014 att THC även kan användas för att lindra muskelsmärtor när konventionella läkemedel inte fungerar[33].

En studie från 2016[34][35] visade att patienter som har starka smärtor i bröstet som inte härrör från hjärtproblem får en ökad smärttröskel, minskad smärtintensitet och minskad odynofagi (smärta vid sväljning) än placebogruppen.


Data från 2008 indikerar att cannabinoider är mer effektiva när de används tillsammans istället för att användas i form av endast THC eller endast CBD. Ett standardiserat extrakt med cannabinoider, terpener och flavonoider var effektivast[36]. Det har även visat sig i en studie från 2009 att kombinationen av THC/CBD var bättre än THC ensamt[37].

En klinisk prövning från 2011 visar att kroniska smärtpatienter som fick vaporiserad cannabis tillsammans med opiater upplevde en ökad smärtlindring från opiaterna. Man drog slutsatsen att kombinationen av opiater och cannabis kan möjliggöra en minskning i doseringen av opiaterna och därmed få färre bieffekter totalt[38]. Baserat på detta rekommenderar nu experter läkare att kombinera cannabis och opiater för att minska skadorna och dödligheten från dessa smärtlindrande mediciner[39].

Vaporizerad cannabis med låg THC-halt (1.29%) har gett framgångsrik smärtlindring hos patienter med neuropatisk smärta enligt en studie från 2012 [40]. Smärtlindringen var lika bra som med starkare cannabis (3.53%).


En dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie från Europa med parallella grupper publicerades 2014[41]. Studien visar att 28% av patienterna som led av perifer neuropatisk smärta och inte upplevde smärtlindring med traditionella läkemedel kunde få en signifikant smärtlindring av cannabisläkemedlet Sativex. Forskarna rapporterar att inga allvarliga negativa bieffekter noterades och att patienterna dessutom upplevde en förbättring av sömnen.

En uppföljningsstudie under 38 veckor med 234 personer som deltagit två andra studier visade att hälften av deltagarna upplevde 30% förbättring. Man noterar likt andra studier att sömnkvaliteten förbättrades och att dosen inte behövde ökas[42].


Det finns även indikationer om att cannabis kan hjälpa personer med trigeminusneuralgi[43]

Diabetes

Diabetes är en grupp sjukdomar som karaktäriseras av en defekt i insulinproduktionen, att kroppen har ett större behov av insulin än vad bukspottkörteln kan producera eller att kroppen har en förhöjd tolerans för insulin. Personer med typ 1 diabetes kräver tillsatt insulin, typ 2 klarar sig med kontrollerad diet.

Cannabis kan inte behandla diabetes men det finns några studier som indikerar att cannabinoider kan modifiera sjukdomens framskridande och ge symptomatisk lindring för patienter med sjukdomen[44][45]. En studie från 2006 visar att injektioner med 5mg CBD per dag minskade förekomsten av diabetes i möss. 86% av de obehandlade utvecklade diabetes men bara 30% av de som fick CBD[46].

Andra studier har visat att cannabinoider skyddar råttor mot retinopati (kärlförändring i ögats näthinna) som orsakas av diabetes och kan leda till blindhet[47].

Cannabinoider har även visat sig lindra kronisk smärta som associeras med sjukdomen, läs mer under avsnittet om kronisk smärta.

I tidskriften the Journal of the American College of Cardiology publicerades 2010 en studie där CBD visade sig reducera diabetes kardiomyopati (farliga förändringar på hjärtmuskulaturen).

"Collectively, these results coupled with the excellent safety and tolerability profile of CBD in humans, strongly suggest that it may have great therapeutic potential in the treatment of diabetic complications, and perhaps other cardiovascular disorders, by attenuating oxidative/nitrative stress, inflammation, cell death and fibrosis."
— Cannabidiol attenuates cardiac dysfunction, oxidative stress, fibrosis, and inflammatory and cell death signaling pathways in diabetic cardiomyopathy[48]

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om diabetes: 420 Magazine Forums - Diabetes

Dystoni

Dystoni är en neurologisk sjukdom där den drabbade får ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar som leder till vridande upprepade rörelser eller onormal kroppshållning. Ofta är detta mycket smärtsamt.

Det finns ett fåtal rapporter i den medicinska litteraturen där cannabis och cannabinoider lindrar dystoni. I en fallstudie från 2002 som publicerats i "The Journal of Pain and Symptom Management" så beskrivs en 42-årig patient vars bedömning av smärta föll från 9 till 0 på en 10-gradig skala efter att ha inhalerat cannabis. Patienten behövde inte någon extra smärtstillande medicin under de följande 48 timmarna.

"One month prior to a recent outpatient visit, the patient self-medicated with herbal cannabis for the first time. She smoked one ‘joint’ in the morning once a week for three weeks. On each of these occasions, she experienced drowsiness after smoking the cannabis and slept for about two hours. On awakening, she experienced complete pain relief and marked improvement in her dystonia, an effect confirmed by her husband. This resulted in improved ability to write and to take a few steps without support. She also reported complete relief of paresthesia and electric-type pain. She did not require any analgesic medication for the following 48 hours. Her subjective pain score on a 10 cm visual analogue scale (0-none, 10-severe) without medication in previous years was 9. At best, pharmacological and/or surgical intervention reduced her pain level to 4/10. Cannabis therapy resulted in a pain score of zero. No other treatment intervention to date had resulted in such dramatic overall improvement in her condition. Despite the abrupt reduction of chronic high-dose morphine therapy, she also did not report any symptoms of opioid withdrawal.

She has been using cannabis at a dose of one joint daily over the past three months for management of her pain and dystonia, and reports continued benefit. No tolerance to the effects of smoked cannabis has been observed. The dystonia has improved remarkably and the patient now only uses her wheel chair to go outdoors. She has discontinued her opioid treatment completely. Although a neurosurgeon has recommended reimplantation of the DBS, the patient is unwilling to undergo this surgical intervention for as long as her newly-found pain control continues to provide relief."
— A dramatic response to inhaled cannabis in a woman with central thalamic pain and dystonia.[49]

I ett annat fall så märktes en signifikant förbättring hos en 25-årig patient som hade dystoni till följd av Wilsons sjukdom[50].

2004 så rapporterade en tyskt forskarteam om en framgångsrik behandling av en 38-årig pianist som fått en engångsdos med 5mg THC. Efter två timmar kunde patienten spela tekniskt svåra kompositioner som inte hade varit möjliga att utföra innan behandlingen[51].

Även cannabinoiden WIN 55,212-2 har visat sig ha antidystoniska effekter[52].

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om Dystoni: 420 Magazine Forums - Dystonia

Fibromyalgi

Fibromyalgi (lat., fibro-, vävnad, gr. myo-, muskel, gr. algos-, smärta, syftande på muskel- och vävnadssmärta) innefattar smärtor i kroppen men även sömnsvårigheter, trötthet och stelhet. Orsakerna till fibromyalgi är oklara. Det finns ingen behandling som effektivt botar fibromyalgi, huvudsakligen inriktas behandlingen på att lindra smärta.

Tyska forskare genomförde en studie 2006 där 9 patienter gavs THC oralt under en 3-månaders period. Man fick 2.5-15mg THC och ingen annan smärtlindrande medicin. 5 av 9 slutförde inte studien p.g.a bieffekter. Alla kvarvarande rapporterade lägre perception av smärta[53]. I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad prövning som publicerades i "The Journal of Pain" 2008 så gavs 40 patienter med fibromyalgi den syntetiska cannabinoiden nabilon. Patienterna rapporterade en signifikat minskning av smärta[54]. En annnan forskning från 2010 från Kanada visar att låga doser nabilon även förbättrar sömnkvaliteten hos patienter med sjukdomen[55].

I en spansk studie från 2011 fick 28 personer med fibromyalgi som använde cannabis och 28 som inte använde cannabis svara på ett frågeformulär om smärta och livskvalitet. Cannabisanvändarna visade sig uppleva mindre smärta, men även minskningar av andra symptom.

"Patients used cannabis not only to alleviate pain but for almost all the symptoms associated to FM, and no one reported worsening of symptoms following cannabis use. The proportion of patients who reported strong relief ranged from 81% for sleep disorders to 14% for headache."

"We observe significant improvement of symptoms of FM in patients using cannabis in this study although there was a variability of patterns. This information, together with evidence of clinical trials and emerging knowledge of the endocannabinoid system and the role of the stress system in the pathopysiology of FM suggest a new approach to the suffering of these patients." "The present results together with previous evidence seem to confirm the beneficial effects of cannabinoids on FM symptoms."
— Cannabis Use in Patients with Fibromyalgia: Effect on Symptoms Relief and Health-Related Quality of Life[56]

Olika läkemedels effektivitet utvärderades i en studie från 2014[57] av National Pain Foundation. 1300 patienter fick fylla i formulär om deras upplevelser av symtomlindring. Medicinsk cannabis jämfördes med tre godkända fibromyalgiläkemedel; SNRI-preparaten Cymbalta (Duloxetin) och Savella samt det antiepileptiska medlet Lyrica. Endast 8% som använt Cymbalta och 10% som använt Lyrica eller Savella upplevde att läkemedlen var mycket effektiva. 60-68% av patienterna upplevde ingen förbättring alls och resterande upplevde en liten förbättring. Motsvarande siffror för cannabis var 62% som tyckte att drogen var mycket effektiv, 33% som tyckte att den hjälpte lite grand och endast 5% upplevde inte någon förbättring alls.

Det finns forskare som teoretiserar kring att fibromyalgi, migrän och IBS kan vara resultatet av en klinisk brist på endocannabinoider som kan avhjälpas genom medicinering med cannabinoider[4].

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om fibromyalgi: 420 Magazine Forums - fibromyalgia

Besvär i Mag-tarmkanalen

Med besvär i mag-tarmkanalen innefattas bl.a Irritable Bowel Syndrome (IBS) även kallad Irritabel tarm, Crohns sjukdom (CD) och Kolit. En mycket stor del av befolkningen är drabbade av dessa och närbesläktade besvär.

Det finns tecken på en förekomst av att drabbade använder cannabis för att lindra sjukdomens symptom.

"Cannabis use is common amongst patients with IBD for symptom relief, particularly amongst those with a history of abdominal surgery, chronic abdominal pain and/or a low quality of life index."
— Cannabis use among patients with inflammatory bowel disease[58]

Det finns även en del rapporter inom den medicinska litteraturen där fall med bra utgång nämns [59][60][61][62].

CB1 och CB2-cannabinoidreceptorerna har en biologisk funktion i mag-tarmkanalen[63], exempelvis för tarmarnas rörlighet[64], hämning av utsöndringen av tarmslem[65], reducerar återflödet av syra[66], är inflammationsskyddande[67] och underlättar läkningen av sår[68].

2011 visade Israeliska forskare att cannabisterapi associeras med en reduktion i sjukdomsaktiviteten hos personer med Crohns sjukdom. Behovet för kirurgiska ingrepp minskade och även behovet av annan medicinering.

"Of particular interest is the observation that cannabis may have a steroid-sparing effect, since the number of patients requiring steroid treatment was reduced from 26 to 4. Fifteen of the patients had 19 surgeries during an average period of 9 years before cannabis use, but only 2 required surgery during an aver-age period of 3 years of cannabis use."

"The observed beneficial effect in this study may be due to the anti-inflammatory properties of cannabis, but additional effects of cannabinoids may also play a role. Cannabinoids influence gastrointestinal motility and, in particular, have an anti-diarrheal effect"
— Treatment of crohn’s disease with cannabis: an Observational study[69]

2013[70] kunde forskarna visa att 5 av 11 patienter i en ny studie kunde botas från Crohns sjukdom genom att röka cannabis i 8 veckor. De hade tidigare inte fått bra effekt av traditionella behandlingar. 10 av 11 patienter kunde även sluta använda steroider.

Det finns forskare som teoretiserar kring att IBS och liknande sjukdomar kan vara resultatet av en klinisk brist på endocannabinoider som kan avhjälpas genom medicinering med cannabinoider[4][71]

2014 kom de första bevisen för att cannabinoidreceptorer i tarmarna ansvarar för den skyddande och teraputiska effekten[72]. Möss med kolit fick en signifikant minskning av inflammationen när de behandlades med den syntetiska cannabinoiden AM841. Effekten kunde inte påvisas hos framavlade möss som saknade cannabinoidreceptorerna.

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om besvär i mag-tarmkanalen: 420 Magazine Forums - Bowel Disorders

Cancer

Cannabis har flera användningsområden när det gäller cancer:

Cannabis lindrar smärtor och illamående hos cancerpatienter och ökar aptiten. Sjukdomen och kemoterapin framkallar många svåra bieffekter, däribland illamående som minskar aptiten, vilket inte är bra för det allmänna hälsotillståndet och kan komplicera cancerbehandlingen. Denna effekten har varit känd sedan 1970-talet, se exempelvis Professor Lester Grinspoons vittnesbörd.

Cannabis framkallar självmord hos cancerceller. Fenomenet som kallas apoptos eller programmerad celldöd innebär att en mekanism som gör att cellen dör utan skada sin omgivning triggas. Läs mer längre ner.

Cannabis hämmar tillväxten av tumörer och spridningen av cancerceller. Cannabinoider har antiproliferativa och antimetastatiska egenskaper vilket innebär att spridningen av cancerceller hämmas. Därtill har forskning visat att cannabis har antineoplastiska egenskaper vilket innebär att tumörtillväxten hämmas. Det sker bland annat genom antiangiogeniska effekter, tillväxten av blodkärl till tumörerna minskar.

Cannabis förstärker effektiviteten av kemoterapi. En artikel från 2017 som publicerats i International Journal of Oncology visar att behandling av leukemiceller med celldödande gifter blir effektivare om den i direkt följd kombineras med cannabinoider[73].

Att THC har cancerhämmande egenskaper har varit känt i många år, men en studie från 2013[74] visar att även flera andra cannabinoider (bl.a CBD, CBG, CBGV) är lika effektiva på att stoppa cancercellernas utveckling och spridning.

These agents are able to interfere with the development of cancerous cells, stopping them in their tracks and preventing them from growing. In some cases, by using specific dosage patterns, they can destroy cancer cells on their own.

Used in combination with existing treatment, we could discover some highly effective strategies for tackling cancer. Significantly, these compounds are inexpensive to produce and making better use of their unique properties could result in much more cost effective anti-cancer drugs in future.
— Dr Wai Liu, St George's, University of London[75]

En studie från 2014[76] visar att aktivering av CB2-receptorer gör att tumörceller har svårt att fästa vid endotelceller och passerar i lägre grad blod-hjärnbarriären vilket innebär att cannabis har en potential att minska spridningen och bildandet av metastaser i hjärnan från melanom.

Cannabis förebygger bildandet av cancer.

Resultatet av dessa effekterna borde vara att cannabisanvändare har en lägre risk att drabbas av cancer. Analyser har inte gjorts för alla cancertyper, men effekten framgår tydligt för ett par cancerformer här nedan, samt för lungcancer[77].

2009 kostaterade forskare att cannabisrökning ger en signifikant lägre risk att drabbas av skivepitelcancer på hals och huvud (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC). Forskarna skickade ut formulär till 434 cancerpatienter inom ett mindre område av USA, där man bl.a fick fylla i uppgifter om droganvänding och resultatet visade att cannabisbruk under de senaste två åren associerades med 43% lägre cancerrisk jämfört med kontrollgruppen som aldrig använt cannabis:

We found that moderate marijuana use was significantly associated with reduced risk of HNSCC. This association was consistent across different measures of marijuana use (marijuana use status, duration, and frequency of use). Diminished risk of HNSCC did not differ across tumor sites, or by HPV 16 antibody status. Further, we observed that marijuana use modified the interaction between alcohol and tobacco, resulting in a decreased HNSCC risk among moderate smokers and light drinkers, and attenuated risk amongst the heaviest smokers and drinkers.

...

Among former users, those who used in the last 2 years had 43% lower risk of HNSCC compared to never users ... The magnitude of decreased risk of HNSCC was more pronounced for those who started at an older age ... No significant association was found for amount of marijuana use and HNSCC.
— Liang (2009)[78]

2015 publicerades en studie[79] som med signifikant säkerhet visar att cannabisrökning minskar risken för cancer i urinblåsecancer med 45%. 84170 personer ingick i underlaget som samtidigt visade att tobak ökade risken för denna cancertypen med 52%.

Hjärntumörer

Malignt gliom: Ordet glio kommer av att tumören uppstår ur gliacellerna, hjärnans stödjevävnad. Dessa celler bidrar till att nervcellerna får tillgång till syre och näring från blodet. Varje år drabbas drygt 600 personer i Sverige av Malignt gliom som är den vanligaste typen av elakartad hjärntumör. Den går inte att operera bort. Patienter som får diagnosen avlider vanligtvis ett-två år efter diagnosen. Insatserna som ges är bl.a behandling med Antineoplastiska medel (Cytostatika, cellgifter som hindrar tumörartad nytillväxt av celler). Sådana läkemedel kan skada levern, lungorna, hjärtat och njurarna hos patienter, leder till infertilitet samt ger kraftiga biverkningar i form av vätskeretention, illamående, kräkningar, huvudvärk och trötthet.

Cannabinoider har antineoplastiska och antiproliferativa egenskaper[80], speciellt på glioma celler. 1998 rapporterade spanska forskare att THC inducerade apoptos (ett sätt för celler i organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan att skada sin omgivning) i kulturer av glioma celler[81]. Forskarna följde upp sina resultat och rapporterade 2000 om att både THC och WIN 55,212-2 skapade en kraftig regression av malignt gliom hos djur[82]. Resultaten bekräftades 2003 då man såg att cannabinoider framgångsrikt förhindrade tumörtillväxten hos djur[83]. Samma år så rapporterade Italienska forskare att även CBD hämmade tillväxten av tumörer[84]. Forskare i USA rapporterade 2005 att THC var effektivare än WIN 55,212-2 på att inducera celldöd och minskning av antalet maignanta celler. Forskarna noterade även att THC var mer selektiva på att angripa malignanta celler och ignorera friska celler[85]. En artikel från 2011 visar att en kombination av THC och temozolomid (TMZ) skapar celldöd i hjärntumörer som är resistenta mot konventionella cancerbehandlingar[86]. En studie från 2014 har visat att kombinationen av THC och CBD är effektivare än var substans för sig[87].

2004 så visade de spanska forskarna att cannabinoiderna hämmade tillväxten av speciellt snabbväxande och elakartade hjärntumörer kallade glioblastoma multiforme (GBM) genom att minska blodkärlens tillväxt i och runt tumörerna. Detta är ett helt nytt sätt att farmakologiskt framkalla hämmning av tumörtillväxten[88]. Även andra forskare har sett minskningar av denna formen av hjärntumörer[89][90].

2006 genomförde forskare en studie med 9 patienter med GBM, vars tumörer inte hade minskat genom traditionella behandlingsmetoder (kemoterapi/operationer). 2 av 9 patienters tumörer visade efter behandlingen minskad spridning[91]. En artikel från Kanada, 2011 beskriver att kvarvarande spår av hjärntumörer hos två barn efter en operation spontant regresserade och deras enda behandling under den tiden var inhalerad cannabis[92].

2013 meddelade läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticalsatt de kommer att inleda en klinisk studie där patienter med GBM kommer att behandlas med THC och CBD[93]

Det finns en metastudie från grekiska forskare vid Atens universitet som sammanfattar forskningsresultaten fram till slutet av 2014, läs den[94].

Andra cancerformer

 • Sköldkörtelcancer [128]
 • Livmoderhalscancer [131]


Exempel på barn som får cannabis som en del av cancerbehandlingen

HOW and WHY does Cannabis Cure Cancer - Scientific Explanation

Dokumentären What if Cannabis Cured Cancer


Se även:

Litteraturgenomgång från 2016 som sammanfattar det vi vet om cannabis effekt mot cancer: Anticancer mechanisms of cannabinoids (Velasco, 2016)

 • Biokemisten Dennis Hill beskriver hur cannabinoider behandlar cancer och berättar om hans lyckade behandling av prostatacancer: Spiral Up With Ava Marie, part 2.

Hepatit C

Hepatit C är ett virus som smittar via blod-blodkontakt. Det finns inga vaccin eller läkemedel som ger garanterat tillfrisknande. Hepatit C förstör på sikt levern. Symptom visar sig ibland som hudutslag, ledvärk, feber, trötthet.

Patienter använder cannabis för att mildra symptomen av sjukdomen och även bieffekter av den antivirala behandlingen[137][138]. Undersökningar från USA visar även att patienter som använder cannabis visar en högre förmåga att slutföra behandlingen med antiviral medicin än de som inte använder cannabis[139].

Huruvida cannabis har en klinisk effekt är ej fullt klarlagt. Data tyder på att endocannabinoider har en biologisk funktion i hanteringen av kronisk leversjukdom[140][141] och att cannabinoider reducerar inflammationer[142], men andra rapporter pekar på att cannabis bidrar till utvecklingen av leverfibros och leversteatos[143][144][145], samtidigt visar nyare forskning att CBD skyddar levern från alkoholframkallad steatos genom att förhindra oxidativ stress[146], samt hepatoxicitet från kokain[147]. Experterna har p.g.a osäkerheten delade åsikter om cannabis bör användas i behandlingen av Hepatit C. Vissa anser att fördelarna överväger nackdelarna[148].

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om Hepatit: 420 Magazine Forums - Hepatitis

Humant immunbristvirus (HIV) & AIDS

HIV är ett retrovirus som angriper det mänskliga immunsystemet och slutligen oftast leder till AIDS. Cirka 33 miljoner människor världen över beräknas vara smittade, och viruset har alltsedan sitt utbrott skördat runt 30 miljoner människoliv. Omkring sjutusen beräknas smittas varje dag och mer än 5 700 dör varje dag i HIV-relaterade sjukdomar. Det finns i dag inget botemedel mot HIV inte heller något vaccin. Moderna bromsmediciner kan hålla virushalten i blodet på en så låg nivå att immunförsvaret inte slås ut och den smittade inte utvecklar AIDS[149].

I USA så indikerar undersökningar att cannabis används av så många som 1/3 av alla nordamerikaner med HIV/AIDS[150][151][152][153]. En ännu nyare studie rapporterar att fler än 60% av HIV/AIDS-patienter anser sig vara "medicinska användare" av cannabis[154]. Cannabis används för att hantera symptom från sjukdomen och bromsmedicinerna, bl.a depression, ångest, smärtor, förlorad aptit, parestesi och illamående. En studie rapporterar att patienter som använder cannabis har 3.3 gånger högre chans att slutföra behandlingen med antiviral medicin än de som inte använder cannabis[155].

Kliniska data visar att cannabis inte ökar spridningen i kroppen av HIV eller påverkar bromsmedicinen negativt [156][157] och kan t.o.m. öka immunfunktionen och har klara medicinska fördelar för HIV-positiva [158][159][160][161][162][163].

2007 visade forskare att inhalerad cannabis gav signifikant reducerad neuropati jämfört med placebo. Man visade att cannabis som inhalerades tre gånger om dagen minskade patienternas smärta med 34% utan några större bieffekter[164]. Samma slutsats drar även andra forskare[26].

Men cannabis har även en antiviral effekt som på senare tid visat sig påverka HIV-virusets replikeringsförmåga:

En studie från 2013[165][166] indikerar att cannabinoider som binder till CB2-receptor kan hämma HIV-virusets förmåga att göra om makrofager till virusproducenter och därmed minskar spridningsförmågan. Forskarna bakom studien spekulerar kring att man i framtiden kan komma att finna att mekanismen kan hämma andra virus på samma sätt[167]. studier på apor visar att cannabis ökar överlevnadsgraden och minskar inflammationer och virusreplikeringen[168]

2014 så kunde forskare visa att sprutnarkomaner som använder mycket cannabis har lägre HIV-virusnivåer än personer som inte använder cannabis[169].

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om HIV/AIDS: 420 Magazine Forums - HIV/AIDS

Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig, degenerativ hjärnsjukdom. Sjukdomen drabbar främst de basala ganglierna, som är stora nervkärnor djupt inne i pannloben. Symtomen uppkommer runt 30–50-årsåldern och utgörs av ofrivilliga, ständigt pågående, hastiga, oregelbundna rörelser och demens. Sjukdomen leder till döden efter cirka 15 år. Sjukdomen kan inte botas, och det finns ingen effektiv behandling[170].

Data från flera olika studier pekar på att det endocannabinoida signalsystemet är inblandat i sjukdomens förlopp, och tillförseln av cannabinoider kan reglera symtomen från Huntingtons sjukdom och andra närstående neurodegenativa sjukdomar[171][172][173][174][175][176][177][178].

Högt blodtryck (hypertoni)

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Ett för högt blodtryck gör att åderförfettningen ökar, vilket med tiden gör blodkärlens väggar hårdare och mindre elastiska. Det försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om man inte får det behandlat. Ungefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. Av dessa behöver omkring sju av tio använda medicin för att sänka blodtrycket. Det är inte helt utrett vad som orsakar högt blodtryck. I 90% av fallen vet man inte säkert.

Det finns forskning som visar att endocannabinoida receptorer spelar en roll i regleringen av blodtrycket, den exakta funktionen är inte helt klarlagd[179]. Studier på djur visar att anandamid och andra endocannabinoider kan minska hjärtats kontraheringar vid högt blodtryck och kan normalisera blodtrycket[180], vilket gör att experter spekulerar i att manipulering av det endocannabinoida systemet kan leda till helt nya sätt att behandla hjärtproblem[181].

Administreringen av cannabis har givit konflikterande resultat hos människor och djur[182][183][184][185]. Under experimentella konditioner har man hos människor sett en ökning av blodtrycket och pulsen, men en tolerans mot dessa effekter byggs upp ganska snabbt och den potentiella hälsorisken anses vara minimal[186][187].

Forskningen om cannabis som blodtrycksmedicin är ännu bara i sin linda.

Inkontinens

Inkontinens innebär en oförmåga att kontrollera urin eller avföring. Inkontinens innebär oftast att man kissar på sig eller på annat vis läcker urin. Urinläckage är vanligare än vad många tror, särskilt hos äldre kvinnor.

Flera kliniska prövningar indikerar att cannabinoider kan reducera antalet incidenter med läckage. Brittiska forskare rapporterar att personer med MS och ryggradsskador genom självadministrering av cannabisextrakt fick en förbättrad kontroll över urinblåsan jämfört med en kontrollgrupp som fick placebo[188]. Andra forskare följde upp detta i en pilotstudie med cannabisextrakt hos 15 patienter med avancerad MS där man också kunde påvisa att behovet att springa på toaletten, antalet läckage och volymen på läckagen minskade.

"Treatment with cannabis based medicinal extracts produced sustained improvements in urinary symptoms, in particular urinary urgency and urge incontinence, with significant improvements in symptom-specific quality of life scores. Decreased urinary output during treatment might account for part of the improvements in frequency and nocturia. Patient-reported pain, spasticity and quality of sleep all improved significantly in the short-term. The improvements in pain scores persisted in the long-term study. Unpleasant side effects such as hallucinations were uncommon and other side effects such as dry mouth were well tolerated."
— An open-label pilot study of cannabis-based extracts for bladder dysfunction in advanced multiple sclerosis[189]

Även 2006 bekräftades detta resultatet i en multicentrerad, randomiserad, placebokontrollerad prövning som gjordes på 630 patienter som fick en oral dos cannabis eller THC. Forskarna rapporterade att patienterna som fick cannabisextrakt fick en 38% reducering av inkontinensepisoderna medan patienterna som endast fick THC visade en reducering på 33%, placebo 18%[190].

Data från 2006 visar att cannabinoider kan reducera urinblåsinflammation och överaktiv blåsa hos djur[191].

Experter rekommenderar cannabinoider som potentiella sekundära mediciner för att behandla inkontinens[192].

Meticillinresistenta stafylokocker (MRSA)

Meticillinresistenta stafylokocker är varianter av bakterien Staphylococcus aureus som blivit resistenta mot meticillin och penicilliner som är förstahandsval vid antibiotikabehandling av stafylokockinfektioner. MRSA måste behandlas av andra typer av antibiotika som ofta har fler biverkningar.

Publicerade data visar att cannabinoider har starka antibakteriella egenskaper. 2008 undersökte forskare från Italien och Storbritannien graden av bakteriedödande egenskaperna hos fem olika cannabinoider mot olika strains av resistenta bakterier inkluderande MSRA. Det visade sig att alla cannabinoiderna hade antibakteriella egenskaper och att de var exceptionella på att hindra spridningen av MSRA[193].

En annan studie visar att andra substanser från Cannabis också har antibakteriella egenskaper mot bl.a MSR och malaria[194].

Några experter finner cannabis sativa vara en intressant källa för antibakteriella medel för att adressera problemet med multiresistenta bakterier som MRSA och andra patogener[193].

Multipel Skleros (MS)

Cirka 17000 människor i Sverige har MS. Genomsnittsåldern för insjuknandet ligger mellan ungefär 20 och 40 år. MS innebär att det isolerande myelinskiktet runt nervfibrerna (axoner) mellan ryggraden och hjärnan har skadats. Inflammation och slutligen demyelinisering rubbar nervernas impulsledning och påverkar många av kroppens funktioner. En Skleros är en förhårdnad av vävnader till en följd av ärrbildning vilket utgör placken eller lesionerna i hjärnan och ryggmärgen. Över tiden blir MS-patienter ofta förlamade och i vissa fall leder sjukdomen till döden. Vanliga symptom är smärta, spasmer, depression, utmattning, muskelsvaghet, diarèe och inkontinens.

Det finns många rapporter om att cannabinoider hjälper till att reducera symptom från sjukdomen[195][196][197][198]

Ett flertal randomiserade och placebokontrollerade kliniska försök visar att MS-patienter som fick röka cannabis upplever en reducering av bl.a spasticitet och smärta[199][200][201][202][203][204][205].

En metastudie som publicerats i den danska läkartidningen "Ugeskrift for Laeger" 2014[206] fastställer att cannabinoider har en bevisad effekt vid symptomatisk behandling av MS. Man gick igenom resultaten från 16 randomiserade och placebokontrollerade studier.

Flera studier och artiklar indikerar även att cannabinoider även kan hämma sjukdomens förlopp. Brittiska forskare rapporterar att djurförsök med cannabinoiden WIN 55,212-2 visade ett signifikant skydd av neuronerna som angrips av MS[207][208]. Spanska forskare rapporterar om liknande fynd[209]. THC verkar dock inte ha denna egenskapen, enligt en stor studie på 500 patienter som genomfördes 2012 av brittiska forskare. Man konstaterar dock i enlighet med andra studier att THC minskar symptomen från sjukdomen[210][211]. En Israelisk studie från 2013 [212] visar att både CBN och THC minskar produktionen av Th17-celler av en viss fenotyp som man ser ökar vid MS-relaterade inflammationer. Förbehandling med CBD ledde även till ökade nivåer av det antiinflammatoriska proteinet cytokin IL-10.

Forskare har även visat att oral administrering av THC kan boosta immunförsvaret hos patienter med MS[213].

En av de mest omfattande kliniska prövningarna gjordes 2006 och innefattade 167 MS-patienter som fick använda cannabisextrakt. De upplevde lindring av smärta, inkontinens och spasticitet under lång tid (medelvärdet var 434 dagar) utan att dosen behövde ökas [214] Resultatet från en utökad studie under två år visade även att cannabisextrakt visade en nedgång under lång tid av neuropatisk smärta hos MS-patienterna. Man kunde även visa att patienterna kunde minska doseringen och fortfarande rapportera lägre och lägre smärtvärden ju längre tid de behandlades[215]. Forskarna sammanfattande resultatet med att detta inte skulle vara troligt att se hos patienter med en progressiv sjukdom som MS om inte cannabinoiderna hämmade sjukdomens förlopp.

I en studie från 2012[216] fick 144 personer cannabisextrakt under 12 veckor. 135 fick placebo. Resultatet visade att 29.4% i cannabisgruppen upplevde lindring från muskelspasmer, jämfört med 15.7% för placebogruppen. Liknande resultat (30 - 40%) ser man i de flesta kliniska och observationella uppföljningar som gjorts av patienter som får cannabinoidläkemedel, exempelvis dessa som publicerats 2014 i European Neurology[217][218]. Bieffekterna verkar vara få.

Sedan några år tillbaka finns cannabisläkemedlet Sativex som sprejas på slemhinnan under tungan. Det är ett extrakt av cannabinoiderna från Cannabis. Plantorna odlas av läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals som även tillverkar extraktet[219]. En metanalys från 2013 anger att >80% av MS-patienterna inte upplever några bieffekter från Sativex och 70% av patienterna som tidigare varit resistanta mot andra behandlingar upplever minskade spasmer[220]. Preliminära resultat från en undersökning i Tyskland som publicerades 2014[221] visade att 74.6% av patienterna som använde Sativex upplevde lindring från sin MS och forskarna menar att medicinens bieffekter är klart tolererbara.


Efter en lång kamp där människor med MS har satts i fängelse i Sverige för att de använt en medicin som fungerar[222][223] så har Sativex till slut (2012) blivit godkänd för förskrivning i Sverige[224][225][226].

Det är mycket välkommet att vi nu har ett nytt läkemedel att erbjuda patienter som lider av spasticitet till följd av multipel skleros. Det har länge varit ett problem att vi inte har haft fler behandlingsalternativ att erbjuda patienter, och vi har inte sett en utveckling på området på långtid. Vi saknar i hög grad terapeutiska verktyg för MS-patienter vars livskvalitet kraftigt försämras av dessa symptom
— Tomas Ohlsson, professor i neurologi vid Karolinska Institutet[227]

En metanalys från 2015 sammanfattar forskningsläget så här långt:

Use of marijuana for chronic pain, neuropathic pain, and spasticity due to multiple sclerosis is supported by high-quality evidence. Six trials that included 325 patients examined chronic pain, 6 trials that included 396 patients investigated neuropathic pain, and 12 trials that included 1600 patients focused on multiple sclerosis. Several of these trials had positive results, suggesting that marijuana or cannabinoids may be efficacious for these indications.
— Hill (2015)[228]
Ett klipp från dokumentären "The Union: The bussines behind getting high" som visar Greg, före och efter han använder cannabis:

Tracey - Multiple Sclerosis and Medical Marijuana:

Fler videoklipp om MS och cannabis kan du hitta på youtube

Benskörhet (Osteoporos)

Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur. Det sker nästan 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer årligen i Sverige, och kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade. När man har benskörhet så ökar risken för benbrott vid fall.

Israeliska forskare har rapporterade 2006 att cannabinoiden HU-308 hämmade sjukdomens förlopp, stimulerade bentillväxten och reducerade nedbrytningen av ben hos djur[229]. En uppföljning 2007 visade att aktivering av cannbinoidreceptorer av CB2-typen kan ligga bakom effekterna[230]. Forskare har även tidigare rapporterat att möss som saknar CB2-receptorer får en förlust av ben som accelereras med åldern och liknar mänsklig osteoporos[229][231][232].

Man spekulerar kring att cannabisreceptorerna har en viktig funktion i kroppen där den håller bentillväxten i balans.

There is a steadily growing body of evidence suggesting that the skeletal endocannabinoid system plays an important role in the regulation of bone mass in health and in disease. Cell and tissue based studies showed that bone cells express cannabinoid receptors and the machinery for the synthesis and breakdown of endocannabinoids, thereby indicating that endocannabinoids influence bone remodelling acting on CB1 and CB2 receptors expressed on bone cells. Expression of CB1 within innervating neurones however raises the possibility that cannabinoids regulate bone mass by a neuronal mechanism.
— Idris (2010)[233]

En studie från 2015 visar att CBD stimulerar råttors mRNA att öka kodningen av ett enzym som ökar hydroxylering av lysin till kollagen[234][235]. Detta leder till snabbare och bättre läkning av frakturer.

Professor Raphael Mechoulam om cannabis och Osteoporos

Klåda / allergi

Klåda är en symptom på allt från allergi till hud och leversjukdomar.

Det finns tre kliniska prövningar med cannabinoider som behandling för klåda.

En amerikansk studie från 2002 visar att tre patienter med kolestatisk leversjukdom behandlats framgångsrikt med 5mg THC[236]. Innan cannabisbehandlingen hade patienterna inte fått lindring med konventionella mediciner och hade förlorat förmågan att arbeta. Efter behandlingen hade alla upplevt lindning från klådan och även en förbättrad sömn och de kunde gå tillbaka till arbetslivet. Två personer upplevde även att deras depressioner upplöstes.

2003 så rapporterade brittiska forskare att perifer administrering av HU-211 hade minskat en inducerad klåda hos 12 personer[237]. Forskarna hade tidigare rapporterat att HU-210 reducerade inducerad smärta och brännande känslor på huden[238].

Polska forskare rapporterade att en kräm med endocannabinoider lindrade uremisk klåda och torr hud (xeros), som är vanliga symptom hos personer med njursvikt som genomgår dialys[239]. Tre veckor med två dagliga behandlingar var tillräckligt för att helt ta bort klådan hos 38% av patienterna och signifikant reducera klådan hos andra. 81% av patienterna upplevde en full reduktion av xeros.

Forskare tror att en större förståelse av cannabinoidernas roll i nervsystemet kan leda till effektivare botemedel mot många typer av klåda[240]

Även klåda från kontaktallergi[241] och allergiska besvär i luftvägarna[242] kan behandlas med cannabinoider.

Muterade möss fick våldsam klåda och kliade sig blodiga kring örat, medan normala möss inte uppvisade det beteendet. Forskarna gick därefter vidare med en ny grupp normala möss, där ett antal av djuren lokalbehandlades med en cannabinoid på en del av huden. Därefter utsattes mössen för 2,4-dinitrofluorbensen, en substans som resulterar i en allergisk reaktion, vilket ströks på huden på det område där vissa möss alltså »förbehandlats« med en cannabinoid.

Det visade sig att cannabinoidbehandlade djur uppvisade en lindrigare lokal allergisk hudreaktion än de möss som inte förbehandlats. Forskarna tror att cannabinoidreceptorn skyddar mot kontaktallergi genom en ännu inte identifierad mekanism men som sannolikt bygger på påverkan av det genetiska uttrycket av kemokiner.
— Läkartidningen: Cannabinoider mot allergi?[243]

Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om allergi: 420 Magazine Forums - Allergies

Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit)

Ledgångsreumatism innebär en kronisk inflammation i kroppens leder, oftast börjar den i små leder i händer och fötter. Lederna omges av ledkapslar som förbinder skelettet och gör det rörligt. När ledkapseln inflammeras upplever man värk och känner sig stel och öm när man rör sig, särskilt på morgonen. Inflammationen kan bryta ned brosk, intilliggande ben, senor och artärer. Runt 1% av Sveriges befolkning har sjukdomen. Det finns inga botemedel och man vet inte exakt vad orsaken är till sjukdomen. Konventionell behandling består dels av smärtstillande (ipren, alvedon, osv. men även svaga opiater) och långtidsverkande antireumatiska medel som hämmar inflammationen.

Det finns ganska många rapporter om fall där personer med ledgångsreumatism använder cannabis. En enkät som skickades ut till medicinska cannabispatienter i Australien visade att att 35% använde cannabis för att lindra symptomen av ledgångsreumatism[244]. En liknande undersökning från Storbritannien visade 21%[245].

Att cannabis kan användas för att minska inflammationer än känt sedan tidigare[246] likaså att THC hämmar inflammationssmärtan hos råttor[247][248].

2006 utförde brittiska forskare framgångsrika behandlingar i den första kontrollerade undersökningen av Sativex mot ledgångsreumatism. Patienterna fick cannabisextraktet under fem veckor, varpå man bedömde effekten och man såg statistiskt signifikanta förbättringar avseende rörelse, smärta vid vila, sömnkvalitet och inflammation jämfört med placebo[249]. Inga allvarliga bieffekter noterades. Liknande resultat kan man även se i andra mindre prövningar med oralt cannabisextrakt[250].

CBD kan hämma sjukdomens förlopp hos djur[251], bäst effekt fick man vid en dosering på 5mg/kg. Man har även sett denna effekten hos syntetiska cannabinoider. HU-320 har rapporterats skydda lederna från skador och hämmar ameliorat artrit hos djur[252]. Även HU-210 and Win-55,212-2 visar liknande förmågor. Man påvisar att dessa cannabinoider binder till cannabinoidreceptorer i lederna[253]. Beta-karyofyllen som finns i stora mängder i cannabisblommornas essentiella olja är en CB2-agonist med antiinflammatoriska egenskaper och har förmodligen också ha en roll i cannabisens effekt[254].

Professor Raphael Mechoulam om cannabis som antiinflammatorisk medicin för artrit


Se även:

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om artrit: 420 Magazine Forums - Arthritis

Sömnapné

Sömnapné är ett sömnproblem som består av ofrivilliga andningsuppehåll i sömnen. Andningsuppehållen beror på att luftvägarna tillfälligt blockeras. Under andningsuppehållet sjunker syrehalten i blodet. Hjärnan reagerar då med en väckningsreaktion som gör att man börjar andas igen. Ca 300 000 svenskar lider av sjukdomen. Om sömnapnén inte behandlas kan det leda till en rad allvarliga medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes, depression, smärta och astma.

Amerikanska forskare undersökte 2002 om cannabinoider kunde ha några medicinska användningsområden för denna typ av sjukdomar och kom fram till att både endogena (oleamid) och växtbaserade (THC) cannabinoider kunde hämma sömnapné hos råttor[255]. Dels stabiliserades andningen och dels blockerades serotonininducerad försämring av sömnapné. Liknande resultat har visats i en studie från 2014[256].

Man har även påvisat att THC, cannabisextrakt och endocannabinoider kan inducera sömn[257][258] och förbättrar sömnkvaliteten[259].

Tourettes Syndrom

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk sjukdom som främst uttrycker sig genom upprepande ofrivilliga reflexliknande rörelser (ofta överdrivna blinkningar, ryckningar och grimaser) samt minst ett läte, symptom som kallas tics. Ofta finns andra problem med i bilden som exempelvis dyslexi, tvångssyndrom (OCD), inlärningssvårigheter och motoriska problem.

Det finns flera medicinska prövningar av cannabis för behandling av Tourettes. 1999 rapporterade tyska forskare om en framgångsrik behandling av en 25-årig patient som fick 10mg THC[260]. Forskarna rapporterade att patientens tic-frekvens minskade från 41 till 7 under två timmar efter behandlingen och förbättringen var påtaglig under de 7 timmar som observationen pågick.

Forskarna såg liknande resultat i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, överkorsad prövning där 12 patienter fick en enkel dos THC. Man märkte en klar förbättring av tics och tvångssyndrom[261]. Det fanns inga kognitiva försämringar efter THC-behandlingen[262].

Detta bekräftades av samma forskare i en annan randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad prövning för 24 patienter fick upp till 10mg THC om dagen under 6 veckor. Patienterna upplevde en signifikant reduktion av tics[263] och upplevde inga negativa effekter på inlärningen eller minnesförmågan[264], det fanns tvärtemot en trend mot en förbättring av det verbala minnet under och efter behandlingen.

Resultaten summeras i tidskriften "Expert Opinions in Pharmacotherapy" där forskarna anser att THC-behandling bör testas om etablerade mediciner antingen inte fungerar eller skapar bieffekter[265].

Glaukom (Grön starr)

Glaukom är en ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat och därmed ger gradvis sämre syn.

Redan på 1970-talet rapporterade forskade att inhalerad cannabis kunde sänka det intraokulära trycket (IOP, intra ocular pressure) med 25–30%[266]. Det har även bevisats senare, bl.a i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad prövning från 2006[267]

Man vet inte exakt varför cannabinoiderna fungerar, men det verkar som att CB2-agonister inte fungerar, utan endast CB1-agonister såsom THC[268]. Även syntetiska cannabinoider såsom CP-55,940[269] och WIN-55,212-2[270] ger samma effekt.

Se även:

Cannabis and glaucoma - The inside story

UKCIA - Glaucoma

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om glaukom: 420 Magazine Forums - Glaucoma

Epilepsi

Cannabidiol och cannabidivarin har visar sig minska styrkan av epilepsianfall [271][272][273][274].

Cannabis har även visat sig lindra effekterna av Dravets syndrom hos människor, se filmklippen nedan. En studie från 2016 pekar på att denna typen av epilepsi troligtvis beror på störningar i regleringen av endocannabinoider[275].

Läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals fick 2013 tillstånd att starta en klinisk studie för utvärderingen av CBD som läkemedel för epilepsi[276][277]. Enligt preliminära resultat från 2014[278] så har 48% av patienterna i studien fått minst en 50% reducering av anfallsfrekvensen. 41% av patienterna fick mist 70% reduktion och 22% mist 90% reduktion. I slutet av behandlingen var 15% helt fria från anfall. När den gäller barn med Dravets syndrom så var 33% anfallsfria efter 12 veckor. Under 2016 rapporterades det att CBD-läkemedlet även är effektivt för behandling av Lennox-Gastauts syndrom[279].

Amerikanska Epilepsy Foundation uppmanade 2014 amerikanska myndigheterna att omklassificera cannabis så att underlätta forskningen och minska hindren för epilepsipatienter att få tillgång till medicinsk marijuana[280].

2016 publicerade israeliska forskare en studie[281] med 74 barn och ungdomar som inte svarar på annan medicinering (resistans mot >7 andra epilepsiläkemedel). 89% upplevde lindring av CBD-rik cannabis. 13 patienter (18%) fick 75-100% reduktion, 25 (34%) fick 50-75% reduktion, 9 (12%) fick 25-50% reduktion, och 19 (26%) fick <25% reduktion.


Här är ett filmklipp med två barn som hade hundratals anfall i veckan och som blivit nästan fria från anfall med CBD:

Charlotte's Web and Zaki's Journey

Se även

University of Reading research provides hope for those with epilepsy (2011)

GW Pharmaceuticals: New component of cannabis discovery could lead to better treatments for epilepsy

CNN 2012-12-10: Medical marijuana helps stem 6-year-old's seizures

LA Times 2012-09-14: Compound in cannabis may help treat epilepsy, researchers say

Övrigt

ADD / ADHD:

Symptomen av ADHD har kunnat mildras med cannabis[282][283].

En svensk vid namn Joakim Hedström har rapporterat mycket kring sin ADHD och hur cannabis lindrar symptomen, läs en intervju i tidningen Fokus[284]. Efter en lång kamp så fick han till slut tillåtelse att använda Bedrocan som han fått av en läkare i Tyskland. Hedströms blog finns inte kvar på nätet, men man kan ta del av delar av historian på flashbacks forum[285]

Autism

Forskning visar att det endocannabinoida signalsystemet påverkas av två mutationer i neuroliginer som har kopplats till autism[286] och autister har fler CB2-receptorer än normalt[287]. Forskare spekulerar kring att cannabinoider kan förändra sjukdomssymptomen[288].

Det finns flera berättelser om föräldrar som gett sina autistiska barn cannabisolja med hög CBD-halt varpå sjukdomen kraftigt förbättrats gällande bl.a självskadebeteende och aggressivitet[289][290][291] och i ett fall började det tidigare "stumma" barnet att prata två dagar efter den första dosen[292].

Artros (osteoartrit):

Cannabinoider som binder till CB2-receptorer (exempelvis JWH133) kan minska smärtan från artrit [293][294].

Externt administrerad CBD-gel har visat sig vara framgångsrik för att minska inflammationen och smärtan från artrit hos råttor[295].

Depression

En studie från 2016[296] visar att CBD har antidepressiva effekter hos möss. Effekten härleds till påverkan av serotoninreceptorer av typen 5-HT1A.

Under 2018 har flera studier på djur publicerats. CBD inducerar en snabb antidepressiv effekt[297] genom påverkan på BDNF[298] och det finns en synergieffekt mellan CBD och det serotonerga signalsystemet. Den antidepressiva effekten från CBD är beroende av serotoninhalterna i hjärnan[299].

Hjärnskador:

Endocannabinoider hämmar effekterna av traumatiska hjärnskador[300]. CBD har även visat sig minska skadorna av hjärninfarkter[301][302][303]. Tidigare har injektioner med stora mängder THC använts, men en israelisk studie från 2012 visar att även mycket låga doser kan vara effektiva [304][305]. Detta backas även upp av statistik på människor som råkat ut för traumatiska hjärnskador (våld mot huvudet, ex.vis trafikolyckor, fallolyckor, misshandel). Personer som hade rökt cannabis (man kunde påvisa THC i blodet) hade större chans att överleva skadan[306].

Strokeforskare vid University of Nottingham menar även att cannabis kan komma att användas för att föhindra hjärnskador från stroke (hjärnblödning, slaganfall)[307][308]. Studier på möss visar att CBD effektivt behandlar ischemi som leder till strokeanfall[309]. Metastudier ger belägg för att storleken och omfattningen av skadorna minskar när cannabinoider används[310][311].

Forskare tittar även på möjligheten att använda cannabinoider för att förhindra perinatala hjärnskador (hos foster)[312][313].

THC och CBD har även visat sig motverka hjärnskador orsakade av metamfetamin[314] , alkohol[315][316] och kokain[147].

Kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar):

Cannabis kan användas för att behandla flera typer av kardiovaskulära sjukdomar[317]. Brittiska forskare visar exempelvis att CBD är effektivt mot störningar av hjärtrytmen, s.k Ischemi-inducerad kammartakykardi, [318]. En litteraturstudie från 2014[319] går igenom forskning som visar att cannabinoider har en kardioprotektiv effekt och minskar hjärtinfarkter och högt blodtryck (Hypertoni) vilket även man även kan läsa om under rubriken "Högt blodtryck" längre upp.

En studie från 2015[320] visar att cannabisbrukare har upp till 54% lägre risk än ickeanvändare att ha metabolt syndrom (samlingsnamn för faktorer som ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar). Det är osäkert om det har med livsstil eller drogeffekter att göra.

Detta resultatet har även kunnat replikeras av forskare från Australien som 2016[321] publicerade resultaten från en undersökning av 1813 personer som visar att personer som använder cannabis har lägre risk att få metabolt syndrom. Högfrekventa brukare har nästan hälften så stor risk än ickeanvändare, skillnaden är mindre för lågfrekventa användare.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL):

Det finns fallbeskrivningar från personer med allvarlig KOL (som inte kunde gå i trappor, haft extern syretillförsel m.m.) som efter två månaders behandling med cannabisolja kunnat avsluta syretillförseln och alla mediciner och nu kan gå flera kilometer varje dag[322][323].

Djurförsök på möss har visat att CBD kan användas för att behandla inflammatoriska sjukdomar genom att minska inflammationen och förbättra lungfunktionen[324].

Migrän En studie från 2016 med 120 deltagare indikerar att medicinsk cannabis kan hjälpa personer som lider av migränanfall. 48 av deltagarna rapporterade positiva effekter. Antalet migränanfall per månad halverades och många som rökte cannabis när attacken inleddes kunde även få den att avbrytas[325].

Nervskador:

Studier på råttor visar att aktivering av CB1-receptorer (med THC och CBD) skyddar mot nervskador i ögonen[326]

Parkinsons sjukdom:

Israeliska forskare beskriver i en studie från 2013[327][328] att patienter som använder cannabis upplever minskade sjukdomssymptom såsom smärta, rörelseproblem, stelhet och skakningar. En studie från 2014[329] indikerar att CBD kan öka livskvaliteten hos parkinsonpatienter. En studie från 2015 visar att CBD motverkar skadorna från MPP+[330], ett toxiskt ämne som dödar dopaminproducerande neuroner vilket har visat sig orsaka parkinson hos apor.

Psoriasis:

Cannabis sägs kunna hämma framväxten av skinnsjukdomen psoriasis p.g.a. vissa cannabinoiders anti-inflammatoriska egenskaper.[331]

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och panikattacker:

Forskare har visat att personer som lider av PTSD har lägre nivåer av endocannabinoiden anandamid i hjärnan[332]. Djurförsök på råttor har visat att panikattacker kan förhindras med CB1-agonister och att ökade nivåer av anandamid ger samma effekt[333]

Djurförsök med den syntetiska cannabinoiden WIN 55,212-2 har visat sig dämpa chockreaktionen i hjärnan[334][335][336]. En studie på människor med den syntetiska cannabinoiden nabilon minskade mardrömmar och flashbacks hos PTSD-patienter med 72%[337]. 2014 fick organisationen MAPS två miljoner dollar av delstaten Colorado för att utföra en klinisk studie med medicinsk marijuana på 76 militärveteraner som lider av PTSD[338].

Läs även den eminenta sammanfattningen av forskningsläget av Irit Akirav vid Haifas universitet i Israel[339] (innehåller fler källor än vad som redovisas här). Läs även ett par utvalda artiklar i Huffington Post[340] och Science Daily[341] om rönen kring cannabis och PTSD.

Social fobi:

Cannabis (CBD) verkar även kunna lindra social fobi, ångesten inför att hålla tal m.m[342].

Åderförkalkning:

THC kan förhindra åderförkalkning (ateroskleros) genom att hämma bildningen av enzymen 15-Lipoxygenas (15-LOX) vars förändring av blodfetter är en av de större orsaksfaktorerna för åderförkalkning[343]

Länkar / Läsvärda dokument

CMCR the Center for Medicinal Cannabis Research

Marijuana As Medicine?: The Science Beyond the Controversy Nedladdningsbar bok

Norml - Emerging Clinical Applications For Cannabis & Cannabinoids - A Review of the Recent Scientific Literature, 2000 — 2012 Delar av informationen i detta kapitlet kommer från denna källan. Den finns även som PDF

Marijuana And Medicine: Assessing The Science Base Institute Of Medicine

Worth Repeating: 7 Cannabis Studies That Will Change Everything

420 Magazine har en stor samling med forskningsartiklar om olika sjukdomar/åkommor som cannabis botar/lindrar: 420 Magazine Forums - Medical Marijuana Scientific Data

Dokumentärfilmen Cannabis - Educational Documentary


Källor

 1. History of Cannabis as a Medicine av Lester Grinspoon, M.D
 2. Marijuana - The First Twelve Thousand Years
 3. The Antique Cannabis Book: Medical Cannabis - A Short Graphical History - China
 4. 4,0 4,1 4,2 Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD): Can this Concept Explain Therapeutic Benefits of Cannabis in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel Syndrome and other Treatment-Resistant Conditions? (Russo, 2004)
 5. Neuroprotection by Delta9-tetrahydrocannabinol, the main active compound in marijuana, against ouabain-induced in vivo excitotoxicity. (van der Stelt, 2001)
 6. A Molecular Link Between the Active Component of Marijuana and Alzheimer's Disease Pathology (Eubanks, 2006)
 7. Prevention of Alzheimer's Disease Pathology by Cannabinoids: Neuroprotection Mediated by Blockade of Microglial Activation (Ramirez,2005)
 8. Cannabidiol and other cannabinoids reduce microglial activation in vitro and in vivo: relevance to Alzheimer's disease. (Martín-Moreno, 2011)
 9. Cannabidiol in vivo blunts beta-amyloid induced neuroinflammation by suppressing IL-1beta and iNOS expression (Esposito, 2007)
 10. Anti-inflammatory property of the cannabinoid agonist WIN-55212-2 in a rodent model of chronic brain inflammation (Marchalant, 2007)
 11. Chronic cannabidiol treatment improves social and object recognition in double transgenic APPswe/PS1∆E9 mice. (Cheng, 2014)
 12. The Sydney Morning Herald 2013-02-06: Cannabis may help reverse dementia: study
 13. Cannabis-Based Medicine Reduces Multiple Pathological Processes in AβPP/PS1 Mice. (Aso, 2015)
 14. Delta-9-tetrahydrocannabinol for nighttime agitation in severe dementia. (Walther, 2006)
 15. BBC News. August 21, 2003. "Cannabis lifts Alzheimerʹs appetite."
 16. Effects of dronabinol on anorexia and disturbed behavior in patients with Alzheimer's disease (Volicer, 1997)
 17. 17,0 17,1 Cannabinoids for treatment of Alzheimer’s disease: moving toward the clinic (Aso, 2014)
 18. Amyotrophic lateral sclerosis: delayed disease progression in mice by treatmen with a cannabinoid (Raman, 2004)
 19. Cannabinol delays symptom onset in SOD1 transgenic mice without affecting survival. Amyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders (Weydt, 2005)
 20. Increasing cannabinoid levels by pharmacological and genetic manipulation delay disease progression in SOD1 mice. (Bilsland, 2006)
 21. The CB2 cannabinoid agonist AM-1241 prolongs survival in a transgenic mouse model of amyotrophic lateral sclerosis when initiated at symptom onset (Shoemaker, 2007)
 22. Internetmedicin.se: Neuropatisk smärta
 23. Urine drug testing of chronic pain patients: licit and illicit drug patterns. (Cone, 2008)
 24. Experience of adjunctive cannabis use for chronic non-cancer pain: Findings from the Pain and Opioids IN Treatment (POINT) study. (Degenhardt, 2014)
 25. Cannabis in painful HIV-associated sensory neuropathy: a randomized placebo-controlled trial. (Abrams, 2007)
 26. 26,0 26,1 Smoked Medicinal Cannabis for Neuropathic Pain in HIV: A Randomized, Crossover Clinical Trial (Ellis, 2008)
 27. Dose-dependent effects of smoked cannabis on capsaicin-induced pain and hyperalgesia in healthy volunteers. (Wallace, 2007)
 28. Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: a randomized controlled trial. (Ware, 2010)
 29. Cannabinoids for Treatment of Chronic Non-Cancer Pain; a Systematic Review of Randomized Trials (Lynch, 2011)
 30. Cannabinergic Pain Medicine: A Concise Clinical Primer and Survey of Randomized-controlled Trial Results (Aggarwal, 2013)
 31. The effectiveness of cannabinoids in the management of chronic nonmalignant neuropathic pain: a systematic review (Boychuk, 2015)
 32. Cannabinoids for the Treatment of Chronic Non-Cancer Pain: An Updated Systematic Review of Randomized Controlled Trials. (Lynch, 2015)
 33. Involvement of central and peripheral cannabinoid receptors on antinociceptive effect of tetrahydrocannabinol in muscle pain. (Bagüés, 2014)
 34. Dronabinol increases pain threshold in patients with functional chest pain: a pilot double-blind placebo-controlled trial. (Malik, 2016)
 35. Temple Health: Temple Study Suggests a Novel Approach for Treating Non-Cardiac Chest Pain
 36. Antihyperalgesic effect of a Cannabis sativa extract in a rat model of neuropathic pain: mechanisms involved. (Comelli, 2008)
 37. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of the efficacy, safety, and tolerability of THC:CBD extract and THC extract in patients with intractable cancer-related pain. (Johnson, 2010)
 38. Cannabinoid-opioid interaction in chronic pain (Abrams, 2011)
 39. Prescribing cannabis for harm reduction (Collen, 2012)
 40. Low-Dose Vaporized Cannabis Significantly Improves Neuropathic Pain. (Wilsey, 2013)
 41. A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of THC/CBD spray in peripheral neuropathic pain treatment. (Serpell, 2014)
 42. A multicentre, open-label, follow-on study to assess the long-term maintenance of effect, tolerance and safety of THC/CBD oromucosal spray in the management of neuropathic pain. (Hoggart, 2014)
 43. Therapeutic potential of cannabinoids in trigeminal neuralgia. (Liang, 2004)
 44. and the immune system: Potential for the treatment of inflammatory diseases (Croxford, 2005)
 45. The cannabinergic system as a target for anti-inflammatory therapies. Current Topics in Medicinal Chemistry (Lu, 2006)
 46. Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice (Weiss, 2006)
 47. Neuroprotective and Blood-Retinal Barrier-Preserving Effects of Cannabidiol in Experimental Diabetes (El-Remessy, 2006)
 48. Cannabidiol attenuates cardiac dysfunction, oxidative stress, fibrosis, and inflammatory and cell death signaling pathways in diabetic cardiomyopathy (Rajesh, 2010)
 49. A dramatic response to inhaled cannabis in a woman with central thalamic pain and dystonia. (Chatterjee, 2002)
 50. Cannabis sativa and dystonia secondary to Wilson's disease (Uribe Roca, 2005)
 51. Delta9-tetrahydrocannabinol improves motor control in a patient with musician's dystonia (Jabusch, 2004)
 52. (+)-WIN 55,212-2, a novel cannabinoid receptor agonist, exerts antidystonic effects in mutant dystonic hamsters. (Richter, 1994)
 53. Delta-9-THC based monotherapy in fibromyalgia patients on experimentally induced pain, axon reflex flare, and pain relief (Schley, 2006)
 54. Nabilone for the treatment of pain in fibromyalgia (Skrabek, 2008)
 55. The effects of nabilone on sleep in fibromyalgia: results of a randomized controlled trial (Ware, 2010)
 56. Cannabis Use in Patients with Fibromyalgia: Effect on Symptoms Relief and Health-Related Quality of Life (Jimena, 2011)
 57. National Pain Foundation 2014-04-21: Marijuana Rated Most Effective for Treating Fibromyalgia
 58. Cannabis use among patients with inflammatory bowel disease (Lal, 2011)
 59. Gastrointestinal illness and cannabis use in a rural Canadian community (Gahlinger, 1984)
 60. Survey of Australians using cannabis for medical purposes (Swift, 2005)
 61. Ulcerative Colitis and Marijuana (Baron, 1990)
 62. Cannabis alleviates symptoms of Crohn’s Disease (Hergenrather, 2005)
 63. Endocannabinoids and the gastrointestinal tract (Massa, 2006)
 64. Cannabinoids and the gastrointestinal tract (Pertwee, 2001)
 65. Cannabinoids for gastrointestinal diseases: potential therapeutic applications (Di Carlo, 2003)
 66. Cannabinoid receptor agonism inhibits transient lower esophageal sphincter relaxations and reflux in dogs (Lehmann, 2002)
 67. The endocannabinoid system in the physiology and pathophysiology of the gastrointestinal tract (Massa, 2005)
 68. Differential Expression of Cannabinoid Receptors in the Human Colon: Cannabinoids Promote Epithelial Wound Healing (Wright, 2005)
 69. Treatment of crohn’s disease with cannabis: an Observational study (Naftali, 2011)
 70. Cannabis induces a clinical response in patients with Crohn's disease: a prospective placebo-controlled study. (Naftali, 2013)
 71. Cannabinoids and the gut: new developments and emerging concepts (Izzo, 2010)
 72. Cannabinoids alleviate experimentally induced intestinal inflammation by acting at central and peripheral receptors. (Fichna, 2014)
 73. 73,0 73,1 Anticancer effects of phytocannabinoids used with chemotherapy in leukaemia cells can be improved by altering the sequence of their administration (Scott,2017)
 74. Enhancing the Activity of Cannabidiol and Other Cannabinoids In Vitro Through Modifications to Drug Combinations and Treatment Schedules (Scott, 2013)
 75. St George's, University of London 2013-10-14: Study shows non-hallucinogenic cannabinoids are effective anti-cancer drugs
 76. CB2 Receptor Activation Inhibits Melanoma Cell Transmigration through the Blood-Brain Barrier. (Haskó, 2014)
 77. Se kapitlet Cannabis och lungcancer
 78. A Population-based Case-Control Study of Marijuana Use and Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (Liang, 2009)
 79. Association Between Cannabis Use and the Risk of Bladder Cancer: Results From the California Men's Health Study. (Thomas, 2015)
 80. Cannabinoids as potential new therapy for the treatment of gliomas (Parolaro, 2008)
 81. Delta9-tetrahydrocannabinol induces apoptosis in C6 glioma cells (Sánchez, 1998)
 82. Anti-tumoral action of cannabinoids: involvement of sustained ceramide accumulation and extracellular signal-regulated kinase activation (Galve-Roperh, 2000)
 83. Inhibition of tumor angiogenesis by cannabinoids (Blazquez, 2003)
 84. Antitumor Effects of Cannabidiol, a Nonpsychoactive Cannabinoid, on Human Glioma Cell Lines (Massi, 2004)
 85. Cannabinoids selectively inhibit proliferation and induce death of cultured human glioblastoma multiforme cells (McAllister, 2005)
 86. A combined preclinical therapy of cannabinoids and temozolomide against glioma (Torres, 2011)
 87. The combination of cannabidiol and δ9-tetrahydrocannabinol enhances the anticancer effects of radiation in an orthotopic murine glioma model. (Scott, 2014)
 88. Cannabinoids Inhibit the Vascular Endothelial Growth Factor Pathway in Gliomas (Blazquez, 2004)
 89. Delta 9-tetrahydrocannabinol inhibits cell cycle progression by downregulation of E2F1 in human glioblastoma multiforme cells (Galanti, 2008)
 90. Expression of cannabinoid receptors and neurotrophins in human gliomas (Calatozzolo, 2007)
 91. pilot clinical study of d9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme (Guzmán, 2006)
 92. Spontaneous regression of septum pellucidum/forniceal pilocytic astrocytomas--possible role of Cannabis inhalation (Foroughi, 2011)
 93. GWPharma - GW Pharmaceuticals Commences Phase 1b/2a Clinical Trial for the Treatment of Glioblastoma Multiforme (GBM)
 94. The antitumor action of cannabinoids on glioma tumorigenesis (Zogopoulos, 2015)
 95. Delta-9-Tetrahydrocannabinol inhibits cell cycle progression in human breast cancer cells through Cdc2 regulation (Cafferal, 2006)
 96. Anti-tumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma (Di Marzo, 2006)
 97. The endogenous cannabinoid anandamide inhibits human breast cancer cell proliferation (De Petrocellis, 1998)
 98. Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells (McAllister, 2007)
 99. Cannabinoids reduce ErbB2-driven breast cancer progression through Akt inhibition (Cafferal, 2010)
 100. Pathways mediating the effects of cannabidiol on the reduction of breast cancer cell proliferation, invasion, and metastasis (McAllister, 2011)
 101. Anti-tumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma (Ligresti, 2006)
 102. Cannabinoids reduce ErbB2-driven breast cancer progression through Akt inhibition (Caffarel, 2010)
 103. Cannabidiolic acid, a major cannabinoid in fiber-type cannabis, is an inhibitor of MDA-MB-231 breast cancer cell migration (Takeda, 2012)
 104. Down-regulation of cyclooxygenase-2 (COX-2) by cannabidiolic acid in human breast cancer cells. (Takeda, 2014)
 105. Cannabinoid receptors as a novel target for the treatment of prostate cancer (Sarfaraz, 2005)
 106. Anti-proliferative and apoptotic effects of anandamide in human prostatic cancer cell lines (Mimeault, 2003)
 107. Delta-9-tetrahydrocannabinol induces apoptosis in human prostate PC-3 cells via a receptor-independent mechanism (Ruiz, 1999)
 108. Non-THC cannabinoids counteract prostate carcinoma growth in vitro and in vivo: pro-apoptotic effects and underlying mechanisms. (De Petrocellis, 2013)
 109. The role of cannabinoids in prostate cancer: Basic science perspective and potential clinical applications (Ramos, 2012)
 110. 110,0 110,1 Induction of Apoptosis by Cannabinoids in Prostate and Colon Cancer Cells Is Phosphatase Dependent (Sreevalsan, 2011)
 111. The endogenous cannabinoid, anandamide, induces cell death in colorectal carcinoma cells: a possible role for cyclooxygenase-2 (Pastos, 2005)
 112. Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancer (Aviello, 2012)
 113. WIN induces apoptotic cell death in human colon cancer cells through a block of autophagic flux dependent on PPARγ down-regulation. (Pellerito, 2014)
 114. Colon carcinogenesis is inhibited by the TRPM8 antagonist cannabigerol, a Cannabis-derived non-psychotropic cannabinoid. (Borrelli, 2014)
 115. Cannabinoid Receptor Agonist as an Alternative Drug in 5-Fluorouracil-resistant Gastric Cancer Cells (Xian, 2013)
 116. Antineoplastic Effect of WIN 55,212-2, a Cannabinoid Agonist, in a Murine Xenograft Model of Gastric Cancer (Oh, 2013)
 117. Inhibition of skin tumor growth and angiogenesis in vivo by activation of cannabinoid receptors (Casanova, 2003)
 118. Cannabis-induced cytotoxicity in leukemic cell lines (Powles, 2005)
 119. Delta-9-tetrahydrocannabinol-induced apoptosis in Jurkat leukemic T cells in regulated by translocation of Bad to mitochondria (Jia, 2006)
 120. Enhancing the in vitro cytotoxic activity of d9-tetrahydrocannabinol in leukemic cells through a combinatorial approach (Liu, 2008)
 121. 121,0 121,1 Cannabinoids: potential anticancer agents (PDF) (Guzman, 2003)
 122. Cannabidiol enhances the inhibitory effects of delta9-tetrahydrocannabinol on human glioblastoma cell proliferation and survival (Marcu, 2010)
 123. Anti-tumoral action of cannabinoids on hepatocellular carcinoma: role of AMPK-dependent activation of autophagy (Vara, 2011)
 124. Cannabinoid WIN55,212-2 induces cell cycle arrest and inhibits the proliferation and migration of human BEL7402 hepatocellular carcinoma cells. (Xu, 2015)
 125. Delta9-Tetrahydrocannabinol inhibits epithelial growth factor-induced lung cancer cell migration in vitro as well as its growth and metastasis in vivo (Preet, 2008)
 126. Cannabidiol inhibits lung cancer cell invasion and metastasis via intercellular adhesion molecule-1 (Ramer, 2012)
 127. Cannabinoids: potential anticancer agents (PDF) (Guzman, 2003)
 128. Boron trifluoride etherate on silica-A modified Lewis acid reagent (VII). Antitumor activity of cannabigerol against human oral epitheloid carcinoma cells (Baek, 1998)
 129. Cannabinoids induce apoptosis of pancreatic tumor cells via endoplasmic reticulum stress-related genes (Carracedo, 2006)
 130. Cannabinoids in pancreatic cancer: correlation with survival and pain (Michalski, 2008)
 131. Inhibition of cancer cell invasion by cannabinoids via increased cell expression of tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1 (Ramer & Hinz, 2008)
 132. Cannabinoids inhibit cellular respiration of human oral cancer cells (Whyte, 2010)
 133. The dual effects of delta(9)-tetrahydrocannabinol on cholangiocarcinoma cells: anti-invasion activity at low concentration and apoptosis induction at high concentration (Leelawat, 2010)
 134. Cannabinoid receptor-mediated apoptosis induced by R(+)-methanandamide and Win55,212 is associated with ceramide accumulation and p38 activation in mantle cell lymphoma (Gustafsson, 2006)
 135. Expression of cannabinoid receptors type 1 and type 2 in non-Hodgkin lymphoma: Growth inhibition by receptor activation (Gustafsson, 2008)
 136. Expression and functional relevance of cannabinoid receptor 1 in hodgkin lymphoma (Benz, 2013)
 137. Results of a standardized survey on the medical use of cannabis products in the German-speaking area (Schnelle, 1999)
 138. Hepatitis C -- Current State of the Art and Future Directions (Bernstein, 2004)
 139. Cannabis use improves retention and virological outcomes in patients treated for hepatitis C (Sylvestre, 2006)
 140. The endocannabinoid system in chronic liver disease (PDF) (Zamora-Valdés, 2005)
 141. Endocannabinoids and liver disease--review. (Gabbay, 2005)
 142. A Novel Synthetic Cannabinoid Derivative Inhibits Inflammatory Liver Damage via Negative Cytokine Regulation (Lavon, 2003)
 143. Daily cannabis smoking as a risk factor for progression of fibrosis in chronic hepatitis C (Hézode, 2005)
 144. Influence of cannabis use on severity of hepatitis C disease (Ishida, 2008)
 145. Role of cannabinoids in chronic liver diseases (Parfieniuk, 2008)
 146. Cannabidiol protects liver from binge alcohol-induced steatosis by mechanisms including inhibition of oxidative stress and increase in autophagy (Yang, 2014)
 147. 147,0 147,1 Cannabidiol Rescues Acute Hepatic Toxicity and Seizure Induced by Cocaine (Vilela, 2015)
 148. Treatment for hepatitis C virus and cannabis use in illicit drug user patients: implications and questions (Fischer, 2006)
 149. Wikipedia (sv): HIV
 150. Cannabis use in HIV for pain and other medical symptoms (Woolridge, 2005)
 151. Patterns of marijuana use among patients with HIV/AIDS followed in a public health care setting (Prentiss, 2004)
 152. Mary-Jane and her patients: sociodemographic and clinical characteristics of HIV-positive individuals using medical marijuana and antiretroviral agents (Braitstein, 2001)
 153. The medicinal use of cannabis in the UK: results of a nationwide survey (Ware, 2005)
 154. Barriers to access to medical cannabis for Canadians living with HIV/AIDS (PDF) (Belle-Isle, 2007)
 155. Marijuana Use and Its Association With Adherence to Antiretroviral Therapy Among HIV-Infected Persons With Moderate to Severe Nausea (de Jong, 2005)
 156. Recreational drug use and T lymphocyte subpopulations in HIV-uninfected and HIV-infected men (Chao, 2008)
 157. Effects of Medicinal Cannabis on CD4 immunity in AIDS (Schrier, 2004)
 158. Short-Term Effects of Cannabinoids in Patients with HIV-1 Infection (Abrams, 2003)
 159. Marijuana as therapy for people living with HIV/AIDS: Social and health aspects (Fogarty, 2007)
 160. Dronabinol and Marijuana in HIV-Positive Marijuana Smokers: Caloric Intake, Mood, and Sleep (Haney, 2007)
 161. Cannabinoid administration attenuates the progression of simian immunodeficiency virus (Molina, 2011)
 162. A pilot study of the effects of cannabis on appetite hormones in HIV-infected adult men (Riggs, 2012)
 163. Modulation of Gut-Specific Mechanisms by Chronic D9-Tetrahydrocannabinol Administration in Male Rhesus Macaques Infected with Simian Immunodeficiency Virus: A Systems Biology Analysis (Molina, 2014)
 164. Cannabis in painful HIV-associated sensory neuropathy: a randomized placebo-controlled trial (Abrams, 2007)
 165. Attenuation of HIV-1 replication in macrophages by cannabinoid receptor 2 agonists (Ramirez, 2013)
 166. Temple University: Temple Scientists Weaken Hiv Infection In Immune Cells Using Synthetic Agents Related To Active Ingredient In Marijuana
 167. Science Daily 2013-04-13: Synthetic Derivatives of THC May Weaken HIV-1 Infection to Enhance Antiviral Therapies
 168. Chronic administration of Δ9-tetrahydrocannabinol induces intestinal anti-inflammatory microRNA expression during acute SIV infection of rhesus macaques. (Chandra, 2014)
 169. High-intensity cannabis use associated with lower plasma human immunodeficiency virus-1 RNA viral load among recently infected people who use injection drugs. (Milloy, 2014)
 170. Wikipedia (sv): Huntingtons sjukdom
 171. Microglial CB2 cannabinoid receptors are neuroprotective in Huntington's disease excitotoxicity (Palazuelos, 2009)
 172. Cannabidiol: a promising drug for neurodegenerative disorders? (Iuvone, 2009)
 173. Cannabinoid CB2 receptor agonists protect the striatum against malonate toxicity: relevance for Huntington’s disease (Sagredo, 2009)
 174. Neuroprotective effects of phytocannabinoid-based medicines in experimental models of Huntington's disease (Sagredo, 2011)
 175. Cannabinoids: novel medicines for the treatment of Huntington's disease (Sagredo, 2012)
 176. Cannabinoid Receptor 2 Signaling in Peripheral Immune Cells Modulates Disease Onset and Severity in Mouse Models of Huntington’s Disease (Bouchard, 2012)
 177. Neuroprotective Properties of Cannabigerol in Huntington's Disease: Studies in R6/2 Mice and 3-Nitropropionate-lesioned Mice. (Valdeolivas, 2014)
 178. Chronic cannabinoid receptor stimulation selectively prevents motor impairments in a mouse model of Huntington's disease. (Pietropaolo, 2015)
 179. Clinical Pharmacodynamics of Cannabinoids (Grotenhermen, 2004)
 180. Endocannabinoids Acting at Cannabinoid-1 Receptors Regulate Cardiovascular Function in Hypertension (Bátkai, 2004)
 181. Blood pressure regulation by endocannabinoids and their receptors (Pacher, 2005)
 182. Endocannabinoids and vascular function (Hillard, 2000)
 183. Endocannabinoids as cardiovascular modulators (Kunos, 2000)
 184. Cardiovascular system effects of marijuana (Jones, 2002)
 185. Cardiac and vascular effects of cannabinoids: toward a therapeutic use? (Ribuot, 2005)
 186. Cannabis and cardiotoxicity (Karch, 2006)
 187. Marijuana use, diet, body mass index, and cardiovascular risk factors (from the CARDIA study) (Rodondi, 2006)
 188. A preliminary controlled study to determine whether whole-plant cannabis extracts can improve intractable neurogenic symptoms (Wade, 2003)
 189. An open-label pilot study of cannabis-based extracts for bladder dysfunction in advanced multiple sclerosis (Brady, 2004)
 190. The effect of cannabis on urge incontinence in patients with multiple sclerosis: a multicentre, randomised placebo-controlled trial (CAMS-LUTS) (Freeman, 2006)
 191. Science Daily 2005-09-06: Marijuana-derived Drug Suppresses Bladder Overactivity And Irritation In Animal Models.
 192. Therapy Insight: bladder dysfunction associated with multiple sclerosis (Kalsi, 2005)
 193. 193,0 193,1 Antibacterial Cannabinoids from Cannabis sativa: A Structure−Activity Study (Appendino, 2008)
 194. Non-cannabinoid constituents from a high potency Cannabis sativa variety (Radwan, 2008)
 195. Cannabis Use as Described by People with Multiple Sclerosis (Page, 2003)
 196. Cannabis use in patients with multiple sclerosis (Chong, 2006)
 197. The perceived effects of smoked cannabis on patients with multiple sclerosis (Consroe, 1997)
 198. Patterns of cannabis use among patients with multiple sclerosis (Clark, 2004)
 199. Randomized, controlled trial of cannabis-based medicine in central pain in multiple sclerosis (Rog, 2005)
 200. Do cannabis-based medicinal extracts have general or specific effects on symptoms in multiple sclerosis? A double-blind, randomized, placebo-controlled study on 160 patients (Wade, 2004)
 201. An open-label pilot study of cannabis-based extracts for bladder dysfunction in advanced multiple sclerosis (Brady, 2004)
 202. Efficacy, safety and tolerability of an orally administered cannabis extract in the treatment of spasticity in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study (Vaney, 2004)
 203. Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms related to multiple sclerosis multicentre randomized placebo-controlled trial (Zajicek, 2003)
 204. Cannabis Use as Described by People with Multiple Sclerosis (Wade, 2003)
 205. Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis: results of the MUSEC trial (Zajicek, 2012)
 206. Ugeskr Læger 2014;176:V09130552: Cannabinoider til symptomatisk behandling (Basinski, 2014)
 207. Cannabinoids inhibit neurodegeneration in models of multiple sclerosis (Pryce, 2003)
 208. Neuroprotection in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis and Progressive Multiple Sclerosis by Cannabis-Based Cannabinoids. (Pryce, 2014)
 209. Cannabinoids ameliorate disease progression in a model of multiple sclerosis in mice, acting preferentially through CB1 receptor-mediated anti-inflammatory effects (de Lago, 2012)
 210. Study Shows No Evidence to Support an Effect of Main Active Constituent of Cannabis on MS Progression
 211. BBC 2012-05-29: Cannabis 'does not slow multiple sclerosis' progress
 212. Cannabinoids decrease the th17 inflammatory autoimmune phenotype. (Kozela, 2013)
 213. Immunomodulatory effects of orally administered cannabinoids in multiple sclerosis (Killestein, 2003)
 214. Long-term use of a cannabis-based medicine in the treatment of spasticity and other symptoms in multiple sclerosis (Wade, 2006)
 215. Oromucosal delta9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol for neuropathic pain associated with multiple sclerosis: an uncontrolled, open-label, 2-year extension trial (Rog, 2007)
 216. Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis: results of the MUSEC trial (Zajicek, 2012)
 217. Advances in the Management of Multiple Sclerosis Spasticity: Recent Clinical Trials (Fernández, 2014)
 218. Advances in the Management of MS Spasticity: Recent Observational Studies (Fernández, 2014)
 219. GW Pharmaceuticals: Sativex
 220. Advances in the management of multiple sclerosis spasticity: experiences from recent studies and everyday clinical practice (Pozzilli, 2013)
 221. Nabiximols (THC/CBD Oromucosal Spray, Sativex®) in Clinical Practice - Results of a Multicenter, Non-Interventional Study (MOVE 2) in Patients with Multiple Sclerosis Spasticity. (Flachenecker, 2014)
 222. Expressen 2008-01-23: Ett övergrepp
 223. Medicinskmarijuana.com: Fall i Sverige
 224. DN 2012-02-11: Cannabis på recept ska råda bot på smärtan
 225. DN 2012-02-11: Trygghet att medicinen finns
 226. Läkemedelsverket: Sativex (nabiximols)
 227. Life Science Sweden 2012-01-26: Klart med cannabisläkemedel mot MS
 228. Medical Marijuana for Treatment of Chronic Pain and Other Medical and Psychiatric Problems: A Clinical Review. (Hill, 2015)
 229. 229,0 229,1 Peripheral cannabinoid receptor, CB2, regulates bone mass (Ofek, 2005)
 230. Regulation of skeletal remodeling by the endocannabinoid system (Bab, 2007)
 231. Cannabinoids and bone: friend or foe? (Idris, 2005)
 232. Cannabinoids and the skeleton: from marijuana to reversal of bone loss (Bab, 2009)
 233. Cannabinoid Receptors as Target for Treatment of Osteoporosis: A Tale of Two Therapies (Idris, 2010)
 234. Cannabidiol, a Major Non-Psychotropic Cannabis Constituent Enhances Fracture Healing and Stimulates Lysyl Hydroxylase Activity in Osteoblasts (Kogan, 2015)
 235. Science Daily 2015-07-16: No bones about it: Cannabis may be used to treat fractures
 236. Preliminary observation with dronabinol in patients with intractable pruritus secondary to cholestatic liver disease (Neff, 2002)
 237. Histamine induced responses are attenuated by a cannabinoid receptor agonist in human skin (Dvorak, 2003)
 238. Cannabinoid agonists attenuate capsaicin-induced responses in human skin (Rukwied, 2003)
 239. Efficacy and tolerance of the cream containing structured physiological lipids with endocannabinoids in the treatment of uremic pruritus: a preliminary study (Szepietowski, 2005)
 240. Frontiers in pruritus research: scratching the brain for more effective itch therapy (Paus, 2006)
 241. Attenuation of allergic contact dermatitis through the endocannabinoid system (Karsak, 2007)
 242. Beneficial effects of cannabinoids (CB) in a murine model of allergen-induced airway inflammation: role of CB1/CB2 receptors (Braun, 2011)
 243. Läkartidningen 2007-08-08: Cannabinoider mot allergi?
 244. Survey of Australians using cannabis for medical purposes (Swift, 2005)
 245. The medicinal use of cannabis in the UK: results of a nationwide survey (Ware, 2005)
 246. Cannabinoids and the immune system: potential for the treatment of inflammatory diseases? (Croxford, 2005)
 247. The antinociceptive effect of Delta9-tetrahydrocannabinol in the arthritic rat involves the CB(2) cannabinoid receptor (Cox, 2007)
 248. The antinociceptive effect of Delta9-tetrahydrocannabinol in the arthritic rat. (Cox, 2004)
 249. Preliminary assessment of the efficacy, tolerability and safety of a cannabis-based medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis (Blake & Robson, 2005)
 250. GW pharmaceuticals, 2003: Cannabis-based medicines--GW pharmaceuticals: high CBD, high THC, medicinal cannabis
 251. The nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral anti-arthritic therapeutic in murine collagen-induced arthritis (Malfait, 2000)
 252. A novel synthetic, nonpsychoactive cannabinoid acid (HU-320) with antiinflammatory properties in murine collagen-induced arthritis (Sumariwalla, 2004)
 253. Arthritis and cannabinoids: HU-210 and Win-55,212-2 prevent IL-1α-induced matrix degradation in bovine articular chondrocytes in-vitro (Mbvundula, 2005)
 254. Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid (Gertsch, 2008)
 255. Functional role for cannabinoids in respiratory stability during sleep (Carley, 2002)
 256. Cannabinoid Type 1 and Type 2 Receptor Antagonists Prevent Attenuation of Serotonin-Induced Reflex Apneas by Dronabinol in Sprague-Dawley Rats (Calik, 2014)
 257. Anandamide enhances extracellular levels of adenosine and induces sleep: an in vivo microdialysis study (Murillo-Rodriguez, 2003)
 258. Effect of Delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on nocturnal sleep and early-morning behavior in young adults (Nicholson, 2004)
 259. Sativex for the management of multiple sclerosis symptoms (Perras, 2005)
 260. Treatment Of Tourette’s Syndrome With Delta-9-tetrahydrocannabinol (Müller-Vahl, 1999)
 261. Treatment of Tourette's syndrome with Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC): a randomized crossover trial (Müller-Vahl, 2002)
 262. Influence of treatment of Tourette syndrome with delta9-tetrahydrocannabinol (delta9-THC) on neuropsychological performance (Müller-Vahl, 2001)
 263. Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) is effective in the treatment of tics in Tourette syndrome: a 6-week randomized trial (Müller-Vahl, 2003)
 264. Treatment of Tourette syndrome with delta-9-tetrahydrocannabinol (delta 9-THC): no influence on neuropsychological performance (Müller-Vahl, 2003)
 265. Cannabinoids reduce symptoms of Tourette's syndrom (Müller-Vahl, 2003)
 266. Hepler RS, Frank IR. Marihuana smoking and intraocular pressure (letter). JAMA 1971;217:1392
 267. Effect of sublingual application of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study (Tomida, 2006)
 268. Cannabinoids and glaucoma (Tomida, 2004)
 269. Effect of the CB1 receptor antagonist, SR141716A, on cannabinoid-induced ocular hypotension in normotensive rabbits (Pate, 1998)
 270. Involvement of cannabinoid receptors in the intraocular pressure-lowering effects of WIN55212-2 (Song, 2000)
 271. Cannabidiol exerts anti-convulsant effects in animal models of temporal lobe and partial seizures. (Jones, 2012)
 272. Cannabidivarin is anticonvulsant in mouse and rat (Hill, 2012)
 273. Cannabidiol displays antiepileptiform and antiseizure properties in vitro and in vivo. (Jones, 2009)
 274. Cannabidivarin (CBDV) suppresses pentylenetetrazole (PTZ)-induced increases in epilepsy-related gene expression. (Amada, 2013)
 275. Analysis of endocannabinoid signaling elements and related proteins in lymphocytes of patients with Dravet syndrome (Rubio, 2016)
 276. GW Pharmaceuticals 2013-11-14: Provides Update on Orphan Program in Childhood Epilepsy for Epidiolex
 277. Medscape 2013-12-12: FDA Approves Cannabis Extract Study in Pediatric Epilepsy
 278. GW Pharmaceuticals 2014-06-17: GW Pharmaceuticals Announces Physician Reports of Epidiolex Treatment Effect in Children and Young Adults with Treatment-Resistant Epilepsy from Physician-Led Expanded Access Treatment Program
 279. The Telegraph 2016-06-27: GW Pharma shares flying high after stellar results for epilepsy drug
 280. Epilepsy Foundation Calls for Increased Medical Marijuana Access and Research
 281. CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: The current Israeli experience. (Tzadok, 2016)
 282. "Medicinal Cannabis: How Cannabinoids Can Help Treating ADHD?" LB M.Sc.A. Ing (Fr), NW (Lux), Dr David Bearman MD (USA, California) , "Clinical Application of Basic Research-Cannabis and Cannabinoids in the Treatment of ADD / ADHD, Dr David Bearman MD (USA, California). "Cannabinoid CB1 Receptor Antagonist Blockage at Birth May Be Associated with ADHD" Rabichev et.al.
 283. Cannabis improves symptoms of ADHD ( Strohbeck-Kuehner, 2008)
 284. Fokus 2010-06-04: Den ofrivillige smugglaren
 285. Flashback: Joakim, kol14, söker hjälp (angående medicinsk cannabis /mod)
 286. Autism-Associated Neuroligin-3 Mutations Commonly Disrupt Tonic Endocannabinoid Signaling (Földy, 2013)
 287. Cannabinoid receptor type 2, but not type 1, is up-regulated in peripheral blood mononuclear cells of children affected by autistic disorders (Siniscalco, 2013)
 288. The Scientist 2013-04-11: A Link Between Autism and Cannabinoids
 289. SR Vetandets Värld 2017-03-10: Föräldrar behandlar autistiska barn med cannabis
 290. Independent 2009-11-05: The ultimate herbal remedy: Can cannabis improve autism?
 291. ABC News 2009-11-23: Mother Gives Son Marijuana to Treat His Autism
 292. Yahoo parenting 2015-06-03: Controversial Cannabis Treatment Helps 9-Year-Old Boy Speak His First Words
 293. Cannabinoid CB2 Receptors Regulate Central Sensitization and Pain Responses Associated with Osteoarthritis of the Knee Joint (burston, 2013)
 294. Expression of cannabinoid receptor 2 and its inhibitory effects on synovial fibroblasts in rheumatoid arthritis (Gui, 2014)
 295. Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain-related behaviours in a rat model of arthritis. (Hammell, 2015)
 296. Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors (Linge, 2016)
 297. Cannabidiol Induces Rapid and Sustained Antidepressant-Like Effects Through Increased BDNF Signaling and Synaptogenesis in the Prefrontal Cortex (Sales, 2018)
 298. Hippocampal mammalian target of rapamycin is implicated in stress-coping behavior induced by cannabidiol in the forced swim test (Sartim, 2018)
 299. Antidepressant-like effect induced by Cannabidiol is dependent on brain serotonin levels. (Sales, 2018)
 300. Endocannabinoids and traumatic brain injury (Shohami, 2011)
 301. Cannabidiol prevents cerebral infarction via a serotonergic 5-hydroxytryptamine1A receptor-dependent mechanism (Mishima, 2005)
 302. Repeated treatment with cannabidiol but not Delta9-tetrahydrocannabinol has a neuroprotective effect without the development of tolerance (Hayakawa, 2007)
 303. Cannabidiol protects an in vitro model of the blood brain barrier (BBB) from oxygen-glucose deprivation via PPARγ and 5-HT1A. (Hind, 2015)
 304. Long-term behavioral and biochemical effects of an ultra-low dose of Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC): neuroprotection and ERK signaling (Fishbein, 2012)
 305. Science Daily 2013-05-30: Low Doses of THC (Cannabis) Can Halt Brain Damage, Study Suggests
 306. Effect of marijuana use on outcomes in traumatic brain injury. (Nguyen, 2014)
 307. The University of Nottingham 2013-12-03: Compounds in cannabis could limit stroke damage
 308. Nothingham Post 2013-12-02: Stroke survivors could be given cannabis to reduce brain damage
 309. Protective Effects of Cannabidiol Against Hippocampal Cell Death and Cognitive Impairment Induced by Bilateral Common Carotid Artery Occlusion in Mice. (Schiavon, 2014)
 310. Therapeutic Potential of Non-Psychotropic Cannabidiol in Ischemic Stroke (Hayakawa, 2010)
 311. Cannabinoids in experimental stroke: a systematic review and meta-analysis. (England, 2014)
 312. Using the endocannabinoid system as a neuroprotective strategy in perinatal hypoxic-ischemic brain injury (Lara-Celador, 2013)
 313. Cannabinoid CB2 receptor stimulation attenuates brain edema and neurological deficits in a germinal matrix hemorrhage rat model. (Tao, 2015)
 314. Castelli 2014: d9-Tetrahydrocannabinol Prevents Methamphetamine-Induced Neurotoxicity?
 315. Comparison of Cannabidiol, Antioxidants, and Diuretics in Reversing Binge Ethanol-Induced Neurotoxicity (Hamelink, 2005)
 316. Transdermal Delivery of Cannabidiol Attenuates Binge Alcohol-Induced Neurodegeneration in a Rodent Model of an Alcohol Use Disorder (Liput, 2013)
 317. The Potential for Clinical Use of Cannabinoids in Treatment of Cardiovascular Diseases (Durst, 2010)
 318. Acute administration of cannabidiol in vivo suppresses ischaemia-induced cardiac arrhythmias and reduces infarct size when given at reperfusion
 319. A New Face Of Endocannabinoids In Pharmacotherapy. Part I: Protective Role Of Endocannabinoids In Hypertension And Myocardial Infarction (Zubrzycki, 2014)
 320. Metabolic Syndrome among Marijuana Users in the United States: An Analysis of National Health and Nutrition Examination Survey Data. (Vidot, 2015)
 321. Metabolic syndrome in people with a psychotic illness: is cannabis protective? (Waterreus, 2016)
 322. THC Total healtcare: Man Uses Cannabis Oil to Successfully Treat Another Incurable Disease – COPD
 323. Youtube: Freedom of Joyce - Cannabis Oil Saved My Life guest Jeff Waters 4/11/14
 324. Cannabidiol improves lung function and inflammation in mice submitted to LPS-induced acute lung injury. (Ribeiro, 2015)
 325. Effects of Medical Marijuana on Migraine Headache Frequency in an Adult Population (Rhyne, 2016)
 326. Neuroprotective Effect of (−)d9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol in N-Methyl-d-Aspartate-Induced Retinal Neurotoxicity (El-Remessy, 2003)
 327. Medical marijuana (cannabis) treatment for motor and non-motor symptoms in Parkinson's disease. An open-label observational study (Lotan, 2013)
 328. Medpage 2013-06-18: Smoking Pot Eases Tremors in Parkinson's
 329. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson's disease: an exploratory double-blind trial. (Chagas, 2014)
 330. The neuroprotection of cannabidiol against MPP+-induced toxicity in PC12 cells involves trkA receptors, upregulation of axonal and synaptic proteins, neuritogenesis, and might be relevant to Parkinson's disease. (Santos, 2015)
 331. Medical Marijuana: Psoriasis Treatments
 332. Elevated brain cannabinoid CB1 receptor availability in post-traumatic stress disorder: a positron emission tomography study (Neumeister, 2013)
 333. Anti-aversive role of the endocannabinoid system in the periaqueductal gray stimulation model of panic attacks in rats. (Viana, 2014)
 334. Cannabinoids Prevent the Development of Behavioral and Endocrine Alterations in a Rat Model of Intense Stress (Ganon-Elazar, 2012)
 335. Cannabinoids Prevent the Effects of a Footshock Followed by Situational Reminders on Emotional Processing (Korem, 2014)
 336. Training-Associated Emotional Arousal Shapes Endocannabinoid Modulation of Spatial Memory Retrieval in Rats. (Morena, 2015)
 337. The use of a synthetic cannabinoid in the management of treatment-resistant nightmares in posttraumatic stress disorder (PTSD). (Fraser, 2009)
 338. MAPS 2014-12-17: PRESS RELEASE: MAPS Receives $2 Million Grant from Colorado for Study of Medical Marijuana for PTSD
 339. Targeting the endocannabinoid system to treat haunting traumatic memories (Akirav, 2014)
 340. Huffington Post 2014-11-22: Marijuana May Hold Promise As Treatment For PTSD
 341. Science Daily 2011-09-23: Cannabinoids after a traumatic experience may prevent post-traumatic stress symptoms, rat study suggests
 342. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients (Walsh, 2010)
 343. Δ9-tetrahydrocannabinol and its major metabolite Δ9-tetrahydrocannabinol-11-oic acid as 15-lipoxygenase inhibitors. (Takeda, 2011)

Navigering

Detta är bara en liten del av Legaliseringsguiden. Klicka på länken eller använd rullistan nedan för att läsa mer om narkotikapolitiken, argumenten för en avkriminalisering & legalisering, genomgångar av cannabis påstådda skadeverkningar, medicinska användningsområden och mycket mera. Det går även att ladda ner hela guiden som pdf.

 

Sidan ändrades senast 1 december 2018 klockan 11.21.
Den här sidan har visats 86 926 gånger.

Translate this page: