Cannabis påstådda potensökning

Argument från förbudsförespråkare

"Parents are often unaware that today's marijuana is different from that of a generation ago, with potency levels 10 to 20 times stronger than the marijuana with which they were familiar."
— U.S. Drug Czar John P. Walters, The Myth of 'Harmless' Marijuana, Washington Post, May 1, 2002, p.A25
Frågan om cannabis har blivit starkare har nyligen väckt debatt. Innehåller dagens cannabis högre koncentrationer av THC än den cannabis som användes för 20 eller 30 år sedan? Frågan är viktig eftersom många av cannabis effekter tycks vara kopplade till dosen.

Aktuell forskning tyder på att dagens cannabis är starkare. 1961, när den allmänna narkotikakonventionen (the Single Convention on Narcotic Drugs) antogs, beräknades den genomsnittliga THC-halten till 5 procent eller mindre. Idag kan de starkaste cannabisversionerna innehålla så mycket som 20 procent THC. Nya odlingstekniker har troligen spelat en stor roll för denna utveckling.

Det kan därför verka lätt att besvara frågan om drogens styrka. Men hänsyn måste också tas till en rad andra faktorer. Även om de tillgängliga uppgifterna tyder på att THC:s styrka gradvis har ökat under de senaste 20 åren, är det svårt att göra relevanta historiska jämförelser. Dels har det alltid funnits stora variationer i styrkan hos den cannabis som har funnits på den illegala marknaden, dels kan THC-halten variera avsevärt mellan olika plantor även i en kontrollerad miljö. Dessutom har testmetoderna utvecklats mycket under tiden och när det gäller THC-halter finns det en hel del överensstämmelser mellan dagens produkter och dem som fanns på 70-talet.

En annan fråga som behöver undersökas är cannabispreparatens styrka i förhållande till de faktiska dosnivåerna. Till exempel beror mängden THC som intas på användarens rökteknik. Det är därför svårt att beräkna individuella dosnivåer idag och även att jämföra dessa nivåer över tid.

Aktuell forskning visar ändå att cannabis faktiskt har blivit genomsnittligt starkare, fast kanske inte så mycket som ofta påstås. Förändrade mönster när det gäller bruket av cannabis, t.ex. att förstagångsanvändarna är yngre och att bruket är mer regelbundet, har sannolikt större inverkan på den genomsnittliga THC-dos som intas av individen än om THC-halten är högre.
— Mobilisering mot narkotika 2003 - Är cannabis ofarligt?[1]

"Beredningarnas styrka

För drygt två decennier sedan var koncentrationen av THC i marijuana i allmänhet 0,1–4 procent, medan hasch i allmänhet var starkare, med en koncentration på 3–8 procent. Hascholja innehåller – både i Sverige och i utlandet – mycket växlande koncentrationer, 20 till 50 procent THC. I Sverige har beredningsformen hasch dominerat, medan marijuana har varit den vanligaste beredningsformen i exempelvis USA. Genom att manipulera växtförhållanden har man fått fram varianter av Cannabis sativa med betydligt högre THC-halt än tidigare. Det är dock först i slutet av 1980-talet som de starkare varianterna tycks ha fått en större spridning. Detta orsakar problem både vid den enskildes riskbedömning och vid jämförelse av forskningsresultat.En rad forskare och kliniskt verksamma uttrycker uppfattningen att allt talar för att en hel del av de olikheter i förekomst och frekvens av skadeverkningar som forskare kommit fram till (speciellt vid jämförelse av forskningsresultat från olika länder) förklaras av att man studerat grupper som använt beredningsformer av olika styrka. Sålunda anses exempelvis den skiftande frekvensen av ”cannabisutlösta psykoser” mellan olika länder bero på den växlande styrkan hos beredningarna (Newman & Miller, 1992; Meyer, 1975; Ghodse, 1986; Rolfe, et al., 1993; Wylie, et al., 1995).

Starkare cannabisberedningar

En relativt stor andel av existerande vetenskapliga rapporter gäller studier utförda i USA under 1960- och 1970-talen. De studerade missbrukarna – liksom deltagarna i vetenskapliga försök – har oftast använt marijuana med en THC-halt på 0,5–3 procent medan det sena 1980- och 1990-talets marijuanarökare haft tillgång till cannabisplantor (till exempel Sinsemilla) med betydligt högre halt av THC (7–11 procent enligt Schwartz, 1991). Dessa tidigare studier kan alltså ha ett relativt begränsat värde för att förstå såväl skadeeffekter av dagens marijuanamissbruk i USA som av dagens och gårdagens haschmissbruk i Nordeuropa. Bland annat i USA påtalas ofta både de ökande riskerna och påverkan på forskningsresultaten i vetenskapliga sammanhang. Enligt officiell federal statistik tredubblades beslagens genomsnittliga halt av THC från 1980 till 1997 i USA (Dennis, 2002).C. H. Ashton gjorde en genomgång av vetenskapliga rapporter och annan information från USA och England. Hon kunde konstatera att alla beredningar (hascholja undantaget) var starkare år 2000 än på 1960- och 1970-talen. Marijuanacigarretter förr innehöll 1–3 procent THC (cirka 10 mg per cigarett/reefer). Marijuana cigaretter från år 2000 innehöll 6–20 procent THC (cirka 60–200 mg per cigarett/joint). Haschkakor från år 2000 innehöll 10–20 procent THC (Ashton, 2001).

Vid Statens kriminaltekniska laboratorium görs sedan lång tid tillbaka koncentrationsanalyser (stickprov) av cannabisbeslag (resultaten är av spaningsteknisk betydelse för polis och tull) vilket ger vissa möjligheter att studera förändringar av THC-koncentrationen i preparat på den svenska marknaden. Då jag kontaktade laboratoriet 1996 berättade man följande: under en tioårsperiod hade man funnit väsentliga förändringar av THC-koncentrationen. 1) Den skillnad som tidigare genomgående fanns mellan å ena sidan det starkare haschet och å andra sidan den svagare marijuanan hade försvunnit. 2) Marijuana hade inte längre de riktigt låga koncentrationer (< 1 procent) som tidigare påträffades och genomsnittligt en betydligt högre koncentration än tidigare. Alltså kunde man påträffa beslag där THC-koncentrationen i haschet var 6–8 procent, medan den var 13–14 procent i marijuanan. 3) I både hasch och marijuana var det nu en större spridning i koncentration av THC från 1 till 15 procent (20 procent) (von Wachenfelt, 1996, muntligt meddelande). Vid kontakt med SKL i år (2008) meddelar man att såväl hasch som marijuana växlar mellan som lägst 3 och högst 15 procent. Marijuanan kan ibland ha en koncentration på 20 procent.En marijuanacigarett på 0,5–1 g innehåller alltså 15–200 mg THC. Om hascholja har tillsatts kan mängden THC vara betydligt högre.

Starkare cannabis i Sverige?

Vissa länder, även i Europa, har sedan många år omfattande egenproduktion av cannabis. Sedan några år har marijuanatillverkningen också flyttat till Sverige. Det gäller nu inte längre den traditionella hemmaodlingen i några blomkrukor eller som en del av det egna grönsakslandet. Under senare år har polisen gjort en rad beslag av avancerade fabriksliknande inomhusodlingar avsedda att ge frekventa skördar av högpotent marijuana. Enligt uppgifter från en polisinspektör vid Rikskriminalpolisen som är väl insatt i förhållandena är i dag Sveriges behov av marijuana mättat genom inhemsk produktion. "

Att det skett en förändring stöds av följande:

1. Information från underrättelseverksamhet. 2. Beslag av så kallade cannabisfabriker. 3. Beslagsstatistiken. Förr var relationen mellan tullens och polisens beslag av marijuana stabil och lika år för år. Sedan några år minskar tullens beslag medan polisens ökar.
— Jan Ramström, Folkhälsoinstitutet - Skador av hasch och marijuana[2]

Under "förbudsförespråkarna" får vi även lägga media som kommer med chockrubriker som 2014 då Aftonbladet skrev att "Ny extremcannabis har nått Sverige". Man låter förbudsförespråkaren Kai Knudsen (se Tongivande svenska förbudsförespråkare) förklara riskerna:

Den innehåller tre gånger så hög substans av narkotika än normalt.

– De här preparaten är väldigt farliga, säger Lars Hansson på Tullverket.

..

Normal nivå är omkring tio procent – den här gången var det 33 respektive 32 procent.

...

Kai Knudsen, drogexpert och överläkare på Sahlgrenska sjukhuset, är också orolig över utvecklingen.

– Det farliga är att risken för akuta psykoser och andra psykiska biverkningar blir större. Den starka cannabisen ökar också risken för beroende. Den finns kvar i kroppen under längre tid och har man drabbats av en psykos är risken stor för att man gör det igen, säger han.
— Aftonbladet 2014-06-27[3]

Expressen varnade samma år för ishasch som kan ge psykoser:

Vid tillverkning av ishasch separeras körtelhåren och cystolithåren från växtdelarna med hjälp av is och vatten. Slutprodukten får en hög halt av ämnet THC.

– Man sållar fram ett starkare hasch där THC-graden blir starkare. Det är THC som ger den euforiska känslan och som kan ge psykoser, säger Kai Knudsen universitetslektor i farmakologi och toxikologi vid Göteborgs universitet och Västsveriges främste expert inom området.

Enligt Kai Knudsen medför ishaschet en högre risk för akut psykos. Han drar kopplingar till vad som hänt i Colorado.

– De har haft två akuta haschpsykoser som lett till dödsfall bara i år. I bägge fallen hade de inte rökt haschet, utan ätit hasch i brownies, säger han.
— Expressen 2014-06-18[4]

Forskning som stöder teorin om starkare cannabis

Tidiga påståenden

I Maj 1980 kunde man läsa en intervju i New York Times där Dr. Sidney Cohen (gammal LSD-doktor) och Dr. Robert DuPont (f.d direktör för National Institute on Drug Abuse, NIDA mellan 1973-1978 och Drug czar mellan 1973-1977) uttalar sig om potensökningen (från 0.4% till 4%) som dessa såg som ett stort hot:

"(they are) disturbed about the rapidly increasing potency of the marijuana generally available to Americans. In 1975, the average sample of confiscated marijuana contained 0.4% of the mind altering chemical, THC. By last year, because of improved cultivation practices, the average was 4 percent of the active drug -- a tenfold increase in potency."
— New York Times intervju med Sidney Cohen och Dr. Robert DuPont Maj, 1980

Dr. Sidney Cohen medverkade även med underlag till Dr. Robert C. Petersen som 1980 skrev rapporten "Marijuana and Health - Eighth Annual Report to the U.S. Congress from the Secretary of Health and Human Services". I rapporten konstateras att marijuana har gått från <1% till så mycket som 5% på fem år. Rapporten blev väldigt viktig för att att sprida nya argument mot cannabis under 1980-talet.

"Street marijuana has increased markedly in potency over the last five years. Confiscated materials in 1975 rarely exceeded one percent THC content. By 1980, samples as high as five percent THC content were common."
— Marijuana and Health - Eighth Annual Report to the U.S. Congress from the Secretary of Health and Human Services[5]

1986 tog Dr. Sidney Cohen åter upp ämnet i sitt nyhetsbrev och återupprepade även budskapet i några tidningsintervjuer fram till sin död följande år.

"...Material ten times or more potent than the product smoked 10 years ago is being used and the intoxicated state is more intense and lasts longer...a glance at the percentages of THC in confiscated marijuana would indicate that marijuana is now as strong as hashish in THC content."
— Dr. Sidney Cohen, 1986

Marijuana Potency Monitoring Project hos University of Mississippi är den främsta källan när det gäller cannabispotensen då dessa har gjort mätningar på amerikanska beslag sedan 1970-talet. Mannen som sammanställer rapporterna heter Dr. Mamoud Elsohly.

Bakgrunden är att NIDA och DEA 1975 bestämde att alla beslag som DEA gjorde som vägde mer än 90 kg skulle analyseras. Gränsvikten minskade senare till 75 kg. Förutom beslag från DEA som främst görs vid gränserna så började projektet senare inkludera beslag från polisen, vars beslag till större andel består av marijuana som odlats inom landet.

Analysen visar att andelen sinsemilla (obefruktade honplantor som alltid är potentast) har ökat betydligt sedan mätningarna startade. Det totala potensvärdet som används i "cannabis är xx-gånger starkare än yyyy"-argumentet bygger således på fördelningen mellan proverna från beslagen, vilka inte nödvändigtvis återspeglar fördelningen av produkterna på marknaden.

Man kan även se att 1967-1982 så var det förhållandevis få beslag om året som låg till grund för potensbedömningen, under 300 om året. Först 1974 hade man kommit över 100 om året och 1983 kommer man över 1000 analyser om året. Det innebär att underlaget från början är statistiskt osäkert.

ElSohly's only peer-reviewed discussion of the project is conservatie in his claims and generalizations. Prior to 1972, there were only 65 samples examined and few of these came from the main sources of later years -- DEA and state seizures. In 1974, the number of samples only exceeded 100 for the first time, but none of these 114 samples in 1974 were of domestic origin. Most of the imported samples of 1974 and 1975 were of Mexican origin packaged as compressed plant material (kilobricks). Not all imported marijuana plant material is of low potency but Mexican kilobricks of the early 1970s surely were. In 1974 and 1975, the delta-9-THC concentrations in the kilobricks were 0.40% and 0.47% respectively. The percentage of all samples made up of this Mexican material was approximately 50 and 60% in the same two years. In 1975, kilobrick samples numbered 88 while loose plant marijuana samples numbered only 58. The calculation used to generate the 0.4 and 0.5% potencies also employed normalized statistics in which the relatively high weight of the kilobrick seizures was factored in and yielded the lowest average concentration of THC. In fact, even using the Mississippi data, the arithmetic mean concentration of delta-9-THC in 1974 and 1975 was approximately 1%. Mikurya and Aldrich believe that sinsemilla agriculture was well understood in California in the 1970s and had made a contribution to the average THC concentration of commercial marijuana by that time. The Mississippi Project analyzed no sinsemilla samples in 1974-1976 and did not exceed 15 samples until 1980
— John P. Morgan, M.D. Department of Pharmacology, City University of New York Medical School[6]
Marijuana potency is expressed as the percentage weight of the sample contributed by delta-9-THC. This active chemical was not identified until 1966 and potency was rarely measured before 1970. Reports from street drug laboratories assessing anonymously submitted samples indicate that from 1970 to 1975, commercial marijuana averaged 2-4 percent THC.

In 1975, a federally-funded marijuana potency monitoring project was established at the University of Mississippi. Essentially all plant samples tested have been seized by the DEA or state criminal agencies. The summer 1993 quarterly report traces the project's entire experience.

Since 1974, approximately 20,000 samples of marijuana have been analyzed. The averge THC content of all samples is 2.93%. Since the laboratory first received more than 250 seizures annually in 1981, there has been no discernible pattern of increased potency. The highest average potency was 3.96 percent in 1984. The lowest was 1.9 percent recorded in the last complete year tallied, 1992. These 1992 figures came from the assessment of approximately 3500 seized samples with total weight exceeding 1.5 million pounds.
— John P. Morgan, M.D. Professor i Pharmacology Feb. 18, 1994[7]

En annan sak som är till nackdel för 70-talets rapporter är att statistiken baseras på cannabis som måste varit gammal redan när den togs i beslag, vilket innebär att potensen sjunkit:

If we examine the arithmetic mean of cannabinol percentage in 1974, and 1975, it is .49 and .55 respectively. Although all Mississippi measures have a high percentage of CBN, 1974 and 1975 plants were generally the highest. Of all the 16 years of data only 1978 estimates (cannabinol concentration .67%) exceed the 1974 and 1975 years. Freshly harvest meaterial generally has a concentration of .02% Adapting the style of the reporters of potency, I could say that the 1975 samples show a concentration of degradation product 27.5 times that of fresh marijuana.
— John P. Morgan, M.D. Department of Pharmacology, City University of New York Medical School[6]

Att Cannabis i USA i själva verket hade THC-värden på ett par procent i början på 1970-talet kunde ses i andra analyser:

In 1973, the 'PharmChem Newsletter' reported 49 samples sent to ehm anonymously for analysis. The average THC concentration of these uncharacterized plants was 1.62% compared to a .27% concentration of delta-9-THC in 27 samples sent to Mississippi in 1973. Most of these Mississippi samples were DEA seizures of Mexican loose plant material. In 1979, Ritzlin et al. reviewed the experience of a street identification project which also received samples anonymously for identification. Between 1974 and 1977, they analyzed 38 marijuana products and discovered a mean THC content of 7.0%. In 1974 they inspected only 9 samples, but the average THC concentration was 4.*%. Some of this material was characterized as sinsemia (sic), California seedless and homegrown. Both of these street lab projects were constrained by a DEA decision to prevent the reporting of quantitative THC concentrations in anonymous submissions. This effectively prevented the reporting of widely sampled American material and made it easy for Hawks and Cohen and ElSohly to rely on the distorted early Mississippi samples. However in 1977, PharmChem did review its experience in very general terms from 1969-1975.

"Early quantitative work showed a range of 1.0-2.5% THC for average marijuana. In 1975, the range was 2.0-5.0%; samples in the range of 5.0 -- 10.0% were not uncommon."
— John P. Morgan, M.D. Department of Pharmacology, City University of New York Medical School[6]

Every independent analysis of potency in the 1970s found higher THC averages than the Potency Monitoring Project (PMP) at the University of Mississippi. For example, the 59 samples submitted to PharmChem Laboratories in 1973 averaged 1.62%; only 16 (27%) contained less than 1% THC, more than half were over 2% and about one-fifth were over 4%. In 1975, PharmChem samples anged from 2 to 5%, with some as high as 14% - nearly 30 times the 0.71 average reported by the PMP
— Perry, D., "Street Drug Analysis and Drug Use Trends, Part II, 1969-1976," PharmChem Newsletter 6 (1977).

Även i Storbritannien gjordes undersökningar under tidigt 1980-tal [8][9][10], visserligen även där med ett lågt antal prover men en intressant notis är att man ser att medelvärdena ligger mellan 1.6 och 7.8% THC redan 1975.

Nya undersökningar

En engelsk forskning 2005 ser en ökning av THC-halten:

Gas chromatography was used to study the cannabinoid content (‘‘potency’’) of illicit cannabis seized by police in England in 2004. Of the four hundred and fifty two samples, indoor-grown unpollinated female cannabis (‘‘sinsemilla’’) was the most frequent form, followed by resin (hashish) and imported outdoor-grown herbal cannabis (marijuana). The content of the psychoactive cannabinoid D9-tetrahydrocannabinol (THC) varied widely. The median THC content of herbal cannabis and resin was 2.1% and 3.5%, respectively. The median 13.9% THC content of sinsemilla was significantly higher than that recorded in the UK in 1996 . In sinsemilla and imported herbal cannabis, the content of the antipsychotic cannabinoid cannabidiol (CBD) was extremely low. In resin, however, the average CBD content exceeded that of THC, and the relative proportions of the two cannabinoids varied widely between samples. The increases in average THC content and relative popularity of sinsemilla cannabis, combined with the absence of the anti-psychotic cannabinoid CBD, suggest that the current trends in cannabis use pose an increasing risk to those users susceptible to the harmful psychological effects associated with high doses of THC.
— Potency of D9-THC and Other Cannabinoids in Cannabis in England in 2005: Implications for Psychoactivity and Pharmacology[11]

Mellan 2000-2005 analyserades prover från Holländska coffee shops. Dessa visade att medelvärdet för THC i inhemsk marijuana 2004 var 20.4% och hade ökat från ca 8.5% i mitten på 1990-talet. Importerad marijuana låg på 7% (en ökning från 5-6% i mitten av 1990-talet). När det gäller hasch så kunde man se att inhemsk låg på 39.3% THC (en ökning från 20.7% år 2000) och importerad på 18.2% (en ökning från 11% år 2000).

Comments in the media and elsewhere regarding a large increase in the potency of cannabis have raised concerns that the currently available drug is much stronger than in the past. A much stronger drug might have implications for the health of users. However, the information on which these claims of greatly increased cannabis potency have been based is not always convincing (Mikuriya and Aldrich, 1988; Hall and Swift, 2000; King et al., 2004).

....

Possible explanations for the increased level of THC could be growth and storage methods and genetic techniques. During the sampling of this study, it was observed that imported marijuana always contains seeds (from fertilized female flowers), while Nederwiet does not. Nederwiet is made by the sensimilla technique, using only unfertilized female cannabis flowers, which contain most THC. Furthermore, the high THC concentrations in Nederwiet are probably caused by historical developments in genetic experimentation and cross breeding, and improvements in indoor hydroponic cultivation techniques (for reviews, see (King, 2001; Rosenthal, 2001)). In this way, high potency cannabis plants had already been developed in the early 1980s (Rosenthal, 2001). Nowadays, most Nederwiet is grown indoors and almost all growers use specific and sophisticated cultivating and harvesting techniques. This results in a more constant end-product, with a high percentage of THC. The recent increase in the average THC content of Nederwiet is probably due to the enhanced availability of the more potent breeds.
— Strong increase in total delta-THC in cannabis preparations sold in Dutch coffee shops[12]

I en artikel från 2000[13] redovisas statistik från 35312 prover mellan 1980-1997. Marijuanaproverna visade en ökning från 1.5% år 1980 till ungefär 3.3% mellan 1983-1984, sedan tillbaka mot 3% tills 1992. Sedan dess har potensen ökat till 4.2% år 1997.

En uppföljande forskning från 2010 med analyser av 46211 prover från 1993-2008 visade en ökning av marijuanapotensen från 3.4% THC 1993 till 8.8% 2008. Potensen på hasch ökade inte konsistent över perioden som analyserades, men en fördubbling av potensen skedde vid 2004 och låg sedan på höga världen fram tills 2008.

This report provides data on 46,211 samples seized and analyzed by gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID) during 1993-2008. The data showed an upward trend in the mean Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ(9)-THC) content of all confiscated cannabis preparations, which increased from 3.4% in 1993 to 8.8% in 2008. Hashish potencies did not increase consistently during this period; however, the mean yearly potency varied from 2.5-9.2% (1993-2003) to 12.0-29.3% (2004-2008). Hash oil potencies also varied considerably during this period (16.8 ± 16.3%). The increase in cannabis preparation potency is mainly due to the increase in the potency of nondomestic versus domestic samples.

...

The question over the increase in potency of cannabis is complex and has evoked many opinions. The issue has been clouded somewhat by reports of 10- and 30-fold increases in cannabis potency since the 1970s. It is however clear that cannabis has changed during the past four decades. It is now possible to mass produce plants with potencies inconceivable when concerted monitoring efforts started 40 years ago. The PM program has strived to answer this cannabis potency question, while realizing that the data collected in this and other programs have some scientific and statistical shortcomings. These include randomness of samples, correctly identifying the various cannabis products, sampling, natural degradation of D9-THC over time, and different analytical techniques, making comparing results between countries and over time very difficult. However, analysis of the available data in conjunction with the PM program results makes a strong case that cannabis is not only more potent than in the past but also that this high potency product’s market share is also growing. This is clearly evident in the increase in sinsemilla seizures and in the increase in marijuana and sinsemilla samples with D9-THC >9%. The question now becomes: What are the effects of the availability of high potency products on cannabis users?
— Potency Trends of D9-THC and Other Cannabinoids in Confiscated Cannabis Preparations from 1993 to 2008[14]

I en forskningsrapport från 2010 där 5083 prover från Californien hade alayserats visade man att medianvärdet av THC hade ökat från 4.56% 1996 till 11.75% 2008. Samtidigt minskade CBD-halten[15].

EU:s organ för drogfrågor EMCDDA gjorde 2006 en analys av rapporterade potenser från Europa och jämför med omvärlden. Angående data från USA noterar dom följande:

Data on the THC content of cannabis products in the USA have been collected by ElSohly et al. (1984, 2000) for many years as part of the University of Mississippi Potency Monitoring Project. Samples were submitted by law enforcement agencies and it has to be assumed that they were representative of the market. Mean THC values are shown in Figure 16 for normal herbal cannabis, sinsemilla and resin. The anomalously high value for resin in 1997 (19.24 %) has been excluded; it was based on only five values and is over nine standard deviations above the mean potency for the period 1980–1996. Although there has been an increase in the potency of herbal cannabis over the twenty-five-year period, cannabis resin (and hash oil) showed no long-term trends since 1980 when data were first collected. Although the potency of sinsemilla showed a clear upward trend in the final three years of the study, no such trend was obvious when the longer period of 1980–1995 is examined, particularly in view of the wide variations in potency that occurred from year to year (ElSohly et al., 2000). The THC content of herbal cannabis increased from around 1 % before 1980 to around 4 % in 1997. This increase, when seen in the European context, is deceptive. Before 1980, all mean herbal cannabis THC levels in the ElSohly study were less than 2.4 %. By contrast, and as shown in Figure 10, comparable levels at that time in the United Kingdom were twice as great. In other words, it must be assumed that the quality of herbal cannabis consumed in the USA more than twenty years ago was unusually poor, but that in recent years it has risen to levels typical of Europe. So even the modest increase found by ElSohly et al. (2000) may be less significant than it seems. A recent analysis of cannabis seized in Florida in 2002 (Newell, 2003) showed amounts of THC found in samples ranging from 1.41 % to 12.62 %; the average THC content was 6.20 %, which is almost identical to the 2002 value reported by the University of Mississippi Potency Monitoring Project.
— An overview of cannabis potency in Europe[16]

Se även en nyare tabell (från 2009) med rapporterade potenser från Europa[17]

Här är det officiella diagramet från amerikanska myndigheter[18] som visar den stora ökningen:

Potency-of-seized-marijuana.jpg

Brian Bennet[19] delar upp beslagen efter typ och visar med olika färger samma statistik från Potency Monitoring Project[20] vilket ger kurvor som inte är lika dramatiska.

Thc-content.jpg

Number-samples.jpg

Hascholjans värden varierar mycket p.g.a att det är väldigt få prover som analyseras per år. En intressant notering är att sinsemillan ökar på 2000-talet och gick faktiskt 2010 om befruktad marijuana i vanlighet[21]. Det inverkar väldigt mycket på den totala potensen som redovisas i myndigheternas graf. En förklaringen till Haschets potensökning kan vara få (<100) beslag, möjligen i kombination med att den relativt nya metoden för att framställa ICE (görs med en s.k ice-o-lator som består av en hushållsmixer och is) vilket är en mycket potent variant av hasch som har blivit ganska populär att tillverka av egenodlad marijuana. Man ser inte samma potensökning hos hasch från traditionella importländer (Nordafrika, Asien). Man kan misstänka att beslagen av hasch tillverkad av inhemsk sinsemilla ökat i förhållande till importen.

Resultatet från en dansk studie 2015[22] uppmärksammas av media även internationellt. TT upplyser om att "på bara två årtionden har den cannabis som säljs i Europa blivit tre gånger starkare" och att cannabis är starkare än någonsin, ett rekordbesked som vi hört otaliga gånger förut. Artikeln publicerades i flera svenska tidningar, däribland SvD[23]. Denna gången förklarar man ökningen med att odlingen numera i högre grad sker med artificiellt ljus och konstgödsel[24]. Problemet är att studien bygger på enbart 29 haschprover och potensen var spridd mellan 13 – 48% THC. Huruvida haschet som analyserades ens kan härledas till inhemska odlingar är ytterst tveksamt. Man saknar även statistikunderlag för minst 10 av de senaste åren.

Analyser från Nederländerna som publicerades 2015[25] visar en svag nedgång i THC-halten sedan 2005.

Möjliga tolkningar av resultaten

Att det finns en potensökning är statistiskt säkerställd. Inte så dramatisk som vissa påstår (20-30ggr) men att den genomsnittliga marijuanan idag är mellan 3-5ggr starkare kan man hävda med bestämdhet. Det gäller dock enbart marijuana, sambandet är mycket tveksamt för hasch och hascholja.

Det som inte diskuteras så mycket är möjliga anledningar till ökningen för marijuana.

Vad vi vet är att förbudet har gjort det svårare att smuggla cannabis, därmed vill man få ner vikten/utrymmet växten. Därtill så mäts straffet främst efter vikten av narkotikan, inte av potensen. Därför vill odlaren ha så stark som möjlig produkt för att minska kvantiteten (så den hamnar under grova straffgrader) men fortfarande tjäna bra pengar. Och slutligen vill brukaren oftast ha en stark produkt, helt enkelt för att han/hon inte behöver röka så stora mängder för nå lagom grad av påverkan, samt nyligen nämnda vikt/straff-förhållande.

Man kan därav dra slutsatsen att när förbudet råder så är det ingen tvekan om att det finns en strävan efter att avla fram cannabis med så hög THC-halt som möjligt.

Förbudet har accelererat utvecklingen för att nå en högre potens. Genom att ha effektiva gränser har man i USA minskat importen av marijuana från Mexiko av ganska låg potens s.k "ditch weed". I en forskning från 2010 som citerades i förra avsnittet[14] så ser man att antalet beslag av "ditch weed" har gått från 200 beslag 1993 till 28 år 2008. Detta är dessutom en trend som har pågått tidigare än mätningarna. Medelvärdet på denna marijuana har under hela perioden legat konstant på 0.4%. I början när cannabis blev populärt så förekom det nästan ingen inhemsk produktion och väldigt lite kultivering/avling bland privatpersoner i västvärlden där målet var stark cannabis. Forskningen var istället helt inriktad på att att få plantan att ge dom längsta och tåligaste fibrerna.

Men förbudet såg effektivt till att brukarna började odla hemma i trädgården och inomhus under lampor. Entusiasterna började att importera och avla på frön från platser i världen där man i flera århundraden hade avlat på gener som gav en hög koncentration cannabinoider. Dessa gener korsades och spreds med exotiska och lockande namn. Trenden med mer avancerade odlingar har hela tiden ökat. Bättre lampor och bättre tekniker för att maximera potensen och skörden har varit odlarnas främsta mål och det har gett resultat. Amerikanerna och till stor del även européerna njuter nu av stark marijuana.

En annan sak som tidigt såg till att den generella potensen ökade var att man riktade in sig på att odla sinsemilla, vilket innebär att man inte tillåter honblommorna att befruktas av pollen från hanplantor, detta genom att helt enkelt skära ner hanarna innan pollensäckarna öppnas. Då kommer blommorna att tillverka mer harts istället för att bilda frön. Inom biologi och växtförädling är detta inga kontroversiella metoder, men förbudsförespråkarna kallar det ofta felaktigt för "genmanipulering"[26] för att göra kopplingen till genmanipulerad mat som den allmänna opinionen redan är kritisk mot.

Som kuriosa nämnas att man hade prover med 14% THC redan på 70-talet (se citatet ovan från Perry, 1977).

Det importerade haschets potens har inte påverkats i samma drag som marijuana, vilket man även noterar i forskningsrapporterna. Svenska förbudsförespråkare brukar inte notera det faktumet, trots att den svenska svarta marknaden till stor del fortfarande består av hasch från Marocko. Men även i Sverige ökar den inhemska kultiveringen och en medarbetare vid rikskriminalpolisen meddelade för några år sedan till Drugnews at Sverige skulle vara självförsörjande på cannabis[27]. När det gäller beslagen så är det dock hasch som fortfarande dominerar och marijuana ligger trots en fördubbling under de senaste åren på en förhållandevis låg nivå, tullens beslag ligger tämligen stabila men polisens beslag ökar.

Beslag marijuana hasch.jpg

Merparten av det hasch som beslagtas i Sverige har sitt ursprung i Marocko (Rikskriminalpolisen och Tullverket 2010). Av tabell 52 framgår att 1990–2004 var ca 90% av mängden beslagtagen cannabis hasch men från 2005 och framåt ligger haschandelen under 80%. Detta tyder på att marijuana blivit vanligare, även om utvecklingen delvis kan bero på att flera större inhemska odlingar upptäckts senare år och att cannabisplantorna då vägts hela. Därmed underskattas andelen hasch, samtidigt som polisens andel av marijuanabeslagen framstår som högre än vad den faktiskt är i relation till tullens. Dock pekar tillgängliga informationer på att marijuana faktiskt blivit oftare förekommande, och mera eftertraktad, i Sverige under senare år.
— CAN - Drogutvecklingen i Sverige 2011[28]

Vad händer om cannabisen är starkare?

Vad är då det allvarliga med att cannabisen blir mer potent? Jo, enligt teorierna som förbudsförespråkarna lägger fram så skulle alltså det leda till att folk skulle röka mer, dvs bli mer påverkade, och sedan få fler cannabisskador, och då menar man skador som exempelvis schizofreni och psykoser trots att dessa skador inte bevisats kausalt. När det gäller schizofreni så varnade man för att den starkare cannabisen skulle leda till fler fall av schizofreni, men när man vid flera tillfällen har gått igenom statistiken har detta sambandet inte kunnat upptäckas, tvärtom visar en del undersökningar en fallande trend gällande schizofrenifall. Mer om detta kan man läsa i artikeln om schizofreni och psykoser.

En annan förevändning är att folk kan överdosera då dom inte vet hur starkt det dom köpt är. Mycket omtänksamt, men ännu bättre hade varit att standardisera och kontrollera drogernas kvalitet och ge brukarna bra och tydlig information om drogen dom kommer att använda sig av...

Den högre THC-halten kan dock ge upphov till akuta problem då individer vid ett enstaka röktillfälle intar en högre dos än vad de är vana vid. I en tremånaders undersökning som nyligen gjorts i Amsterdam konstaterades att 1 procent av olyckor och skadefall vid akutmottagningar berodde på drogmissbruk och att hälften av dessa var cannabisrelaterade. Författarna drog slutsatsen att denna grupp till stor del bestod av utländska turister som inte var vana cannabisanvändare.
— Mobilisering mot narkotika 2005 - Är cannabis ofarligt?[1]
Den här förändringen är bekymmersam, eftersom högre doser innebär ökad risk för skadeeffekter. Här avses med dosstorlek procentandelen THC i preparatet. (I andra sammanhang talar vi om totaldosen är lika med livstidsdosen som också ibland står i ett direkt förhållande till en skaderisk.)

Några exempel på ökad risk med hög dos:

 • Risken för negativa effekter (panikkänslor, övergående psykotiska upplevelser, dysfori m.m.) av ruset ökar.
 • Skaderisken vid bilkörning står i ett direkt förhållande till dosens storlek.
 • Risken för toxisk psykos/konfusion (djupgående förvirring) ökar med höga doser.
 • Interaktionen mellan cannabis och manifest schizofreni ger allvarligare följder vid högre doser.
  — Jan Ramström, Folkhälsoinstitutet - Skador av hasch och marijuana[2]
En ytterligare källa till oro är det faktum att cannabis, genom växtförädling, generellt sett blivit starkare under de senare två decennierna. Ju starkare cannabis, desto större risk för psykiska och fysiska skador hos användarna.
— Erik Leijonmarck, analytiker, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik och Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala Universitet[29]

2009 rapporterade forskare att personer som rökte högpotent cannabis hade större psykosrisk än brukare av svagare cannabis. Forskarna noterar även att kontrollgruppen som rökte mindre andel "skunk" istället rökte hasch med ganska hög halt CBD som har antipsykotiska egenskaper. Man skulle därmed kunna se en risk med marijuana som har mycket hög THC-halt och mycket låg CBD-halt.

Our findings are the first to suggest that the risk of psychosis is much greater among people who are frequent cannabis users, and among those using sinsemilla (skunk) rather than occasional users of traditional hash. It is not surprising that those who use skunk daily seem to be the group with the highest risk of all.
— Di Forti et al. (2009)[30]

Är det enbart dåligt med stark cannabis?

När det gäller rökning av organiska material så finns det en klar koppling mellan mängden av det som röks och skadebilden. Man vill med andra ord röka så lite som möjligt för att minimera påverkan på andningsvägarna. Därför kan det tyckas vara märkligt att förbudsförespråkarna varnar för cancer och dylikt i lungorna men samtidigt tycker att det är hemskt att cannabis blir starkare så man behöver röka mindre.

Kan brukare reglera doseringen?

Det främsta argumentet mot att allvarliga skador skulle inträffa är att cannabisrökaren själv kan reglera dosen för att nå en optimal punkt av påverkan. Många förknippar en stark effekt med negativa känslor och kommer därför att röka mindre mängder av den starkare sorten. På samma sätt skulle man röka mer av den svaga sorten för att nå en önskad nivå av berusning. Detta kallas titrering. Naturligtvis skulle det fungerat allra bäst om man vet hur stark den nyköpta cannabisen är, men i förbudets värld är detta inte möjligt.

När larmen om ökad potens började komma på 80-talet kom det kritik från forskare som såg titrering som en helt uppenbart fenomen. Man pekade på att cannabisbrukare hade rapporterats använda tekniken i flera historiska rapporter:

the solution to the overdose/potency problem in both the United States (Wood & Bache 1868: 382) and England was to titrate the dose. In London, a patient who signed a letter to the editors of Lancet, W.W. (1890) reported a typical case: W.W. had inadvertently been given an overdose of cannabis for treatment of neuralgia by his doctor and had suffered perceptual distortion, agitation, mood swings, and fear of death. Sir J. Russell Reynolds, M.D., F.R.S., physician to Queen Victoria's household, responded with a recommendation based on 30 years of experience with the drug (Reynolds 1890), stating "that Indian hemp, when pure and administered carefully, is one of the most valuable medicines we possess....a minimum dose should be given to begin with, and...the dose should be very gradually and cautiously increased."
— Cannabis 1988 Old Drug, New Dangers, The Potency Question (del 1)[31]
Researchers for the Mayor's Committee on Marihuana (1944: 13) were among the first to notice that experienced marijuana smokers in the "tea-pads" of Harlem routinely practiced autotitration. The confirmed user, they noted, "appears to be quite conscious of the quantity he requires to reach the effect called "high." Once the desired effect is obtained he cannot be persuaded to consume more. He knows when he has had enough....and is everconscious of preventing himself from becoming 'too high.'" Similarly the Commission of Inquiry inthe the Non-Medical Use of Drugs (1972: 48) observed that "great variations in potency are usually accommodated by the experienced user through a 'titration' of dose (intake is reduced or stopped when the smoker reaches the preferred level of intoxication)." For U.S. users, the National Commission on Marihuana and Drug Abuse (1972: 166) commented: "....whatever the potency of the drug used, individuals tend to smoke only the amount necessary to achieve the desired effect."
— Cannabis 1988 Old Drug, New Dangers, The Potency Debate (del 2)[32]

Forskningen som pågått under de följande åren sammanfattas 2008:

An alternative possibility is that cannabis users will titrate the amount of cannabis smoked depending on potency. If users did titrate in this way, it is possible that the adverse respiratory effects of smoking would be reduced with more potent cannabis, as users would be inhaling less smoke overall. Such titration behaviour has been found for those who smoke tobacco. Some studies have found evidence of titration behaviour (e.g. longer inter val between ‘puffs’, holding smoke in lungs for shorter period of time) when smoking more potent cannabis. However, some of these studies found that despite these behaviours, the amount of THC administered was still higher for more potent cannabis, suggesting that effective titration did not occur, and other studies failed to find differences in smoking behaviour for different cannabis potencies. These older studies are hampered by small sample sizes (6 to 15) and the low potency (0.2–2.1% THC) of the cannabis used. Research with larger sample sizes and higher potency cannabis seems to suggest that certain types of cannabis users may adjust the amount they smoke, provided that they are given enough time to feel the effects of more potent cannabis. Users who are seeking the most intense high possible may be exposed to greater har ms with more potent cannabis, given that they would be unlikely to adjust how much they smoke based on the potency. It has been suggested that cannabis smoking behaviour is related more to learned habit rather than potency. In contrast, tobacco smokers seem to be able to change the amount they smoke immediately depending on the level of nicotine in the cigarette. Levels of nicotine may be experienced more readily by tobacco smokers than are THC levels by cannabis smokers.
— McLaren (2008)[33]

Forskningarna som talar mot titreringen skulle alltså baseras på resultat från 1973 och 1974 där man hade väldigt få försökspersoner. Det kan tyckas vara svag bevisning...

I en studie från 1997 såg forskarna att 3 av 10 försökspersoner kunde reglera sitt intag, men även där rådde det osäkerhet p.g.a mycket få deltagande försökspersoner och att man förmodligen aldrig nådde nivån där rökaren var nöjd med ruset:

Differences in THC delivery and the related physiological responses to smoking marijuana of different strengths were found despite instructions to the subjects to smoke only to their desired level of intoxication. Possible reasons for the observed differences in THC delivery are 1) that subjects were generally unable to “titrate” THC delivery to achieve a uniform “high” from the 1.77 and 3.95% marijuana cigarettes; or 2) that their desired level of intoxication was greater than that which could be achieved with the weaker of the two active marijuana preparations under the conditions of the experiment, in which they were constrained to smoking only a single marijuana cigarette. In favor of the former possibility is that maximum levels of intoxication were not attained in the majority of subjects (7 of 10) until at least 5 min, and in some subjects (4 of 10) as long as 15 min, after completion of smoking, thus compromising their ability to self-titrate intake of smoke (and thus THC) based on levels of “high” perceived during active smoking. On the other hand, it is still possible that adjustments could be made during smoking with the expectation of delayed peak “highs” based on previous experience. The alternative possibility, namely that the single 1.77% preparation was insufficient, even if consumed to the maximum extent tolerable, to produce the desired level of intoxication, appears inconsistent with the finding that mean butt lengths of the smoked 1.77% and 3.95% marijuana cigarettes were nearly identical (19.3 mm and 19.0 mm, respectively). On the other hand, in 3 of the 10 subjects, butt lengths of the 1.77% marijuana cigarette were substantially shorter than those of the 3.95% preparation and, in 2 additional subjects, both preparations were nearly completely consumed (butt lengths 2–4 mm). Therefore, the possibility remains that in this subset of subjects the weaker of the two active preparations was insufficient to yield the desired level of intoxication, even when smoked to a relatively short butt length, in the absence of access to more than one marijuana cigarette.
— Matthias (1997)[34]

Det hade varit mycket intressant att göra en ny studie med fler försökspersoner och större potensskillnader.

Studien påvisar f.ö att mängden tjära som satte sig i lungorna var mindre med den starkare marijuanan.

Just den här studien citerar även Thomas Lundqvist i en av sina skrifter men tolkar det till att det inte finns något stöd för titreringsteorin:

"Generellt, med tanke på att 3 av 10 försökspersoner reducerade sitt rökintag från den starkaste beredningen, kan man påstå att bara en minoritet balanserade rökintaget (titrering)."
— Thomas Lundqvist[35]

Lite märkligt att dra den slutsatsen med tanke på att forskarna själva anger en rad omständigheter som kan ha påverkat resultatet, för att inte tala om det låga antalet personer som den baseras på. Samtidigt anger Lundqvist tidigt i rapportens sammanfattning att det är svårt att dra några samband mellan potensökningen och ökad farlighet, så man vet inte riktigt vad det är man försöker antyda...

Lester Grinspoon, professor vid Harvard Medical School är stenhård i sin slutsats:

Comparing marijuana strength through the years is "absurd," according to Lester Grinspoon, an emeritus professor at Harvard Medical School, who consults patients, many of them elderly, on using marijuana to relieve pain and nausea. "The whole issue on potency is a red herring," he said. "The more potent the pot, the less you use."

Grinspoon said that studies have shown -- and his patients' experiences confirm -- that marijuana users smoke until they feel high -- or, as he prefers to say, "achieve symptom relief," -- and then stop, whether it took two hits or an entire joint. In this regard, today's higher-potency pot is no more "dangerous" than the bunk weed of yesteryear, he said.
— Washington Post 3 Jun 2002

Vad händer i framtiden?

Man kan förmoda att man sedan ganska länge har nått den övre gränsen för hur hög THC-halten kan bli. Det är orimligt att tro att plantans blommor i slutändan kommer att vara en enda stor oljebubbla. Växten måste ha andra beståndsdelar för att kunna leva.

Allt det handlar om nu är förhållandena mellan cannabis med låg potens och hög potens. Man kan anta att förbudet finns kvar och därmed även ambitionen hos odlare/smugglare är att fortsätta hålla vikt & volym nere utan att minska inkomsterna. Efterfrågan av högpotent cannabis lär inte heller minska. Det är därför troligt att vi kommer se högre andel potent cannabis i förhållande till lågpotent. Trenden som vi sett kommer att fortsätta.

Konsekvensen av detta är mindre problem med luftvägarna hos högkonsumtionsrökare.

Se även

Professor Mark Thornton om potensökningens orsaker:

How Prohibition Made Pot More Potent: Q&A with Auburn University's Mark Thornton

Källor

 1. 1,0 1,1 Mobilisering mot narkotika 2005: Är cannabis ofarligt?
 2. 2,0 2,1 Folkhälsoinstitutet - Skador av hasch och marijuana
 3. Aftonbladet 2014-06-27: Ny extremcannabis har nått Sverige
 4. Expressen 2014-06-18: Varning för ny drog – kan ge akuta psykoser
 5. Marijuana and Health - Eighth Annual Report to the U.S. Congress from the Secretary of Health and Human Services (Petersen, 1980)
 6. 6,0 6,1 6,2 American Marijuana Potency: Data Versus Conventional Wisdom (Morgan)
 7. The Narcocracy (The Prohibitionist Establishment) And The Importance Of The Potent Pot Myth (Morgan, 1994)
 8. Variation in the THC content in illicitly imported Cannabis products (Baker, 1980)
 9. Variation in the THC content in illicitly imported Cannabis products - Part II (Baker, 1982)
 10. THC Content in Seized Cannabis (UK) 1975 - 1981 (Bennet)
 11. Potency of D9-THC and Other Cannabinoids in Cannabis in England in 2005: Implications for Psychoactivity and Pharmacology (Potter, 2008)
 12. Strong increase in total delta-THC in cannabis preparations sold in Dutch coffee shops (Pijlman, 2005)
 13. Potency trends of delta9-THC and other cannabinoids in confiscated marijuana from 1980-1997 (ElSohly, 2000)
 14. 14,0 14,1 Potency Trends of D9-THC and Other Cannabinoids in Confiscated Cannabis Preparations from 1993 to 2008 (Mehmedic, 2010)
 15. Heterogeneity in the composition of marijuana seized in California (Burgdorf, 2011)
 16. EMCDDA: An overview of cannabis potency in Europe
 17. EMCDDA: Table PPP-5. Potency of cannabis products at retail level, 2009
 18. Office of National Drug Control Policy: Marijuana: Know the Facts
 19. Average THC Content in Seized Cannabis Samples (1972 - 2008) (Bennet)
 20. Quarterly Report Potency Monitoring Project. December 16, 2008 thru March 15, 2009
 21. National Drug Control Strategy Data Supplement 2012, sidan 77.
 22. Narkotika på gadeplan 2014. Rapport til Sundhedsstyrelsen (Lindholst et al., 2015)
 23. SvD 2015-11-21: Cannabis starkare än någonsin
 24. Eurekalert 2015-11-19: Danish cannabis is stronger than ever
 25. Potency trends of Δ(9) -tetrahydrocannabinol, cannabidiol and cannabinol in cannabis in the Netherlands: 2005-15 (Niesink, 2015)
 26. Drugnews 2011-08-19: Genmanipulerad cannabis farligare
 27. Drugnews 2009-07-15: Sverige självförsörjande på cannabis>
 28. CAN - Drogutvecklingen i Sverige 2011
 29. SvD 2012-04-25: Unga förstår inte riskerna med cannabis
 30. High-potency cannabis and the risk of psychosis (Di Forti et al., 2009)
 31. Cannabis 1988 Old Drug, New Dangers, The Potency Question (Mikurya, 1988)
 32. Mikuriya, Tod H. and Aldrich, Micheal R., "Cannabis 1988 Old Drug, New Dangers, The Potency Debate", Journal of Psychoactive Drugs, Vol 20(1), Jan-Mar, 1988 pg 47.
 33. Cannabis potency and contamination: a review of the literature (McLaren, 2008)
 34. Effects of Varying Marijuana Potency on Deposition of Tar and D9-THC in the Lung During Smoking (Matthias, 1997)
 35. Cannabis och farlighet (Lundqvist)

Navigering

Detta är bara en liten del av Legaliseringsguiden. Klicka på länken eller använd rullistan nedan för att läsa mer om narkotikapolitiken, argumenten för en avkriminalisering & legalisering, genomgångar av cannabis påstådda skadeverkningar, medicinska användningsområden och mycket mera. Det går även att ladda ner hela guiden som pdf.

 

Sidan ändrades senast 29 november 2015 klockan 09.07.
Den här sidan har visats 9 002 gånger.

Translate this page: